Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 8
Mormons skrivelse til Moroni --- Små børn har ikke omvendelse behov eller behøver at blive døbt.
1 EN SKRIVELSE fra min fader Mormon, skrevet til mig, Moroni, straks efter at jeg var blevet kaldet til min gerning. Og således skrev han, nemlig:
2 Min elskede søn Moroni! Jeg glæder mig inderligt over, at din Herre Jesus Kristus har ihukommet dig og kaldet dig i sin tjeneste og til sit hellige værk.
3 Jeg erindrer dig altid i mine bønner og beder bestandig til Gud Faderen i Jesu, hans hellige barns navn, at han i sin uendelige godhed og nåde vil bevare dig i troen på hans navn indtil enden.
4 Og nu, min søn, taler jeg til dig om det, som volder mig stor sorg; thi det gør mig ondt, at der opstår ordkløverier mellem jer.
5 Thi hvis det, jeg har hørt, er sandt, så har der været strid blandt jer angående jeres små børns dåb.
6 Og nu, min søn, ønsker jeg, at I skal arbejde flittigt, så at denne store vildfarelse må blive fjernet fra jer; thi i den hensigt har jeg affattet denne skrivelse.
7 Thi umiddelbart efter at jeg havde hørt dette om jer, adspurgte jeg Herren angående denne sag. Og Herrens ord kom til mig ved den Helligånds kraft og sagde:
8 Lyt til Kristi ord, din Forløser, din Herre, din Gud. Se, jeg kom til verden, ikke for at kalde de retfærdige, men syndere til omvendelse; de raske har ikke brug for læge, men de, som er syge; men små børn er raske, thi de kan ikke begå synd; og Adams forbandelse er borttaget fra dem ved mig, så at den ikke har nogen magt over dem; og omskærelsens lov er afskaffet i mig.
9 Og på denne måde tilkendegav den Helligånd mig Guds ord; derfor ved jeg, min elskede søn, at det er højtidelig gudsbespottelse, dersom I døber små børn.
10 Se, jeg siger dig, at dette skal I forkynde --- omvendelse og dåb for dem, som er ansvarlige og kan begå synd; ja, lær forældrene, at de må omvende sig og blive døbt og være ydmyge som deres små børn, og da skal de alle blive frelst tilligemed deres små børn.
11 Og deres små børn behøver ingen omvendelse, ej heller dåb. Se, dåben er til omvendelse for at opfylde budene og få syndsforladelse.
13 Derfor, om små børn ikke kan blive frelst uden dåb, da må de være gået til et evigt helvede.
14 Se, jeg siger dig, at den, som tror, at små børn behøver dåb, er i bitterheds galde og i syndens bånd; thi han har hverken tro, håb eller kærlighed; og derfor måtte han fare ned til helvede, dersom han skulle dø, medens han troede således.
15 Thi det er en skrækkelig ugudelighed at tro, at Gud ville frelse eet barn gennem dåb, og at et andet skulle omkomme, fordi det ikke var døbt.
16 Ve over dem, som forvender Herrens veje på denne måde; thi de skal omkomme, dersom de ikke omvender sig. Se, jeg taler med frimodighed, eftersom jeg har myndighed fra Gud, og jeg frygter ikke for, hvad menneskene kan gøre; thi fuldkommen kærlighed driver al frygt ud.
17 Og jeg er fyldt med den kærlighed, som er evig kærlighed, og derfor er alle børn ens for mig; og jeg elsker små børn med en fuldkommen kærlighed, og de er alle lige og deltagere i frelsen.
18 Thi jeg ved, at Gud ikke er en partisk Gud, ej heller et foranderligt væsen, men han er uforanderlig fra evighed til evighed.
19 Små børn kan ikke omvende sig, hvorfor det er en skrækkelig ugudelighed at fornægte Guds rene barmhjertighed mod dem; thi de er alle levendegjort i ham ved hans nåde.
21 Ve sådanne, thi de står i fare for død, helvede og evig pine. Jeg taler frimodigt, Gud har befalet mig det. Lyt dertil og giv agt, ellers skal det stå imod dig for Kristi domstol.
22 Thi se, alle små børn er levendegjort og ligeledes alle dem, som ikke har loven. Thi forløsningens kraft kommer alle dem tilgode, som ikke har nogen lov; derfor kan den, som ikke er fordømt eller den, som ikke er undernogen fordømmelse, ikke omvende sig, og for sådanne er dåben unyttig.
23 Men det er gudsbespottelse at fornægte Kristi barmhjertighed og hans hellige Ånds kraft og sætte sin lid til døde gerninger.
25 Og de første frugter af omvendelse er dåb; og dåb kommer gennem tro på at holde budene, og lydighed mod budene bringer syndsforladelse.
26 Og syndernes forladelse bringer sagtmodighed og ydmyghed i hjertet; og som følge af ydmyghed og sagtmodighed kommer den Helligånds besøg, og denne Trøster fylder dem med håb og fuldkommen kærlighed, hvilken kærlighed er bestandig ved flid i bønnen, indtil enden kommer, da alle de hellige skal bo hos Gud.
27 Se, min søn, jeg vil skrive til dig igen, dersom jeg ikke snart går ud imod lamaniterne. Se, denne nations eller det nephitiske folks stolthed vil blive deres undergang, dersom de ikke omvender sig.
28 Bed for dem, min søn, at de må omvende sig. Men se, jeg frygter for, at Ånden er ophørt at trættes med dem; og i denne del af landet søger de også at undertrykke al magt og myndighed, som kommer fra Gud, og de fornægter den Helligånd.
29 Og efter at de har forkastet så stor kundskab, min søn, må de snart omkomme for at opfylde de profetier, som er talt af profeterne så vel som vor Frelsers egne ord.
30 Lev vel, min søn, indtil jeg skriver til dig eller ser dig igen. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3