Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
Moroni forklarer Mormons lære angående tro, håb og kærlighed.
2 Og nu taler jeg, Mormon, til jer, mine elskede brødre; og det er gennem Gud Faderens og vor Herres Jesu Kristi nåde samt hans hellige vilje i overensstemmelse med hans kalds gave til mig, at jeg har lov til at tale til jer nu.
3 Derfor ønsker jeg at tale til jer, som er i kirken, som er Kristi fredsommelige tilhængere, og som har fået et fuldkomment håb, ved hvilket I kan indgå til Herrens hvile nu og fremdeles, indtil I skal hvile hos ham i himlen.
4 Og nu, mine brødre, dømmer jeg således om jer på grund af jeres fredelige vandel blandt menneskene.
5 Thi jeg erindrer Guds ord, som siger: Af deres gerninger skal I kende dem; thi dersom deres gerninger er gode, er de også gode.
6 Thi se, Gud har sagt, at et menneske, der er ondt, ikke kan gøre det, som er godt; thi dersom han ofrer en gave eller beder til Gud, så gavner det ham intet, om han ikke gør det i en oprigtig hensigt.
7 Thi det bliver ikke regnet ham til retfærdighed.
8 Thi se, hvis et menneske, der er ondt, giver en gave, gør han det modstræbende, og derfor tilregnes det ham på samme måde, som hvis han havde holdt gaven tilbage; og derfor anses han som ond for Gud.
10 Derfor kan et ondt menneske ikke gøre det, der er godt; ej heller kan han give en god gave.
11 Thi se, en bitter kilde kan ikke give godt vand, ej heller kan en god kilde give bittert vand; på samme måde kan et menneske, som tjener djævelen, ikke følge Kristus; og dersom han følger Kristus, kan han ikke være djævelens tjener.
12 Derfor kommer alt godt fra Gud; og det, som er ondt, kommer fra djævelen; thi djævelen er en fjende af Gud og strider altid imod ham samt indbyder og lokker til synd uophørligt og til at gøre det, som er ondt.
13 Men se, det, som er af Gud, indbyder og leder til at gøre godt uophørligt; og derfor er alt det, som indbyder og leder til at gøre godt og til at elske Gud og til at tjene ham, indgivet af Gud.
14 Tag jer derfor i agt, mine elskede brødre, at I ikke anser, at det, som er ondt, er af Gud, eller at det, som er godt og af Gud, er af djævelen.
15 Thi se, mine brødre, jer er det givet at dømme, så I kan skelne det gode fra det onde; og måden, hvorpå man bør dømme er så klar, at I kan kende den med fuldkommen kundskab, ligesom I skelner dagens lys fra nattens mørke.
16 Thi se, Kristi ånd gives alle mennesker, for at de kan kende godt og ondt; derfor viser jeg jer, hvorledes I bør dømme. Thi alt, hvad der indbyder til at gøre godt og tilskynder til at tro på Kristus, kommer gennem Kristi gave og kraft; derfor kan I vide med fuldkommen sikkerhed, at det er af Gud.
17 Men I kan vide med fuldkommen sikkerhed, at det, der overtaler mennesket til at gøre ondt og til ikke at tro på Kristus, til at fornægte ham og ikke tjene Gud, kommer fra djævelen; thi på denne måde virker djævelen; han tilskynder ingen til at gøre godt, nej, ikke een, ej heller gør hans engle, ej heller gør de, som underkaster sig ham.
18 Og nu, mine brødre, eftersom I kender det lys, ved hvilket I kan dømme, hvilket lys er Kristi lys, se til, at I ikke dømmer urigtigt; thi med den samme dom, som I dømmer, skal I og dømmes.
19 Derfor beder jeg jer, brødre, at I flittigt ransager i KRisti lys, så at I kan skelne godt fra ondt; og dersom I vil antage alt, hvad der er godt og ikke fordømme det, skal I visselig blive Kristi børn.
20 Men nu, mine brødre, hvorledes er det muligt at holde fast ved alt, hvad der er godt?
21 Og nu kommer jeg til troen, om hvilken jeg sagde, jeg ønskede at tale; og jeg vil sige jer, på hvad måde I kan fastholde alt, hvad der er godt.
22 Thi se, Gud, som ved alt, og som er fra evighed til evighed, sendte engle til at betjene menneskenes børn for at forkynde dem Kristi komme; og ved Kristus skulle alt godt komme.
23 Og Gud forkyndte også for profeterne med sin egen mund, at Kristus skulle komme.
25 Men som følge af englebetjening og hvert ord, som udgik af Guds mund, begyndte menneskene at få tro på Kristus; og ved tro antog de alt, hvad der var godt, og således var det indtil Kristi komme.
26 Og efter at han var kommet, blev mennesker også frelst ved tro på hans navn; og ved tro blev de Guds sønner. Og så sandt som Kristus lever, talte han disse ord til vore fædre: Alt godt, som I beder Faderen om i mit navn med fuld forvisning, troende, at I skal få det, se, det skal gives jer.
27 Derfor, mine elskede brødre, er mirakler da hørt op, fordi Kristus er opfaren til himlen og sidder ved Guds højre hånd for hos Faderen at anholde om sin ret til at være nådig mod menneskenes børn?
28 Thi han har gjort loven fyldest, og han gør krav på alle dem, som tror på ham; og de, som tror på ham, vil holde fast ved alt godt. Således taler han menneskenes børns sag, og han bor evindelig i himlene.
29 Og fordi han har gjort dette, mine elskede brødre, er undergerninger derfor hørt op? Se, jeg siger jer, nej; ej heller er englene holdt op med at betjene menneskenes børn.
31 Og deres gernings opgave er at kalde menneskene til omvendelse og at fuldbyrde og udføre det værk, som hører ind under Faderens pagter, som han har gjort med menneskenes børn og for at berede vejen blandt dem ved at forkynde Kristi ord for Herrens udvalgte redskaber, så at de kan bære vidnesbyrd om ham.
32 Og ved at gøre således bereder Gud Herren vejen, så at resten af menneskene kan få tro på Kristus, så at den Helligånd kan findes i deres hjerter i overensstemmelse med dens kraft; og på denne måde opfylder Faderen de pagter, som han har gjort med menneskenes børn.
33 Og Kristus har sagt: Dersom I vil tro på mig, skal I have magt til at gøre alt, hvad jeg anser for gavnligt.
35 Og nu, mine elskede brødre, dersom det forholder sig således, at de ting er sande, som jeg har talt til jer og Gud på den yderste dag med magt og stor herlighed skal vise jer, at det er sandt --- og dersom det er sandt, er miraklernes tid da forbi?
36 Eller er englene holdt op med at vise sig for menneskenes børn? eller har han holdt den Helligånds kraft tilbage fra dem? eller vil han gøre det, så længe tiden varer og jorden står, eller så længe der findes et eneste menneske på jorden, der kan frelses?
37 Se jeg siger jer, nej, thi det er ved tro, undergerninger udføres; og det er ved tro, engle viser sig og tjener meneskene; ve derfor menneskenes børn, om disse ting er hørt op, thi det sker af mangel på tro, og alt er forgæves.
39 Men se, mine elskede brødre, jeg tror bedre om jer; thi jeg mener, at I, på grund af jeres ydmyghed, har tro på Kristus; thi dersom I ingen tro har på ham, da er I ikke skikket til at regnes blandt hans kirkes folk.
40 Og atter, mine elskede brødre, vil jeg tale til jer angående håb. Hvorledes kan I opnå tro, dersom I ikke har håb?
41 Og hvad skal I håbe? Se, jeg siger jer, at I skal håbe gennem Kristi forsoning og hans opstandelses kraft at blive oprejst til evigt liv, og dette som følge af jeres tro på ham i overensstemmelse med forjættelsen.
42 Dersom da et menneske har tro, må han nødvendigvis have håb; og uden tro kan der intet håb være.
43 Og atter, se, jeg siger jer, at man ikke kan have tro og håb, uden at man er ydmyg og sagtmodig af hjertet.
44 Ellers er ens tro og håb forgæves; thi ingen, uden de sagtmodige og ydmyge af hjertet, finder nåde for Gud, og dersom et menneske er sagtmodigt og ydmygt af hjertet og ved den Helligånds kraft bekender, at Jesus er Kristus, da må han nødvendigvis have kærlighed; thi dersom han ingen kærlighed har, er han intet; derfor må han nødvendigvis have kærlighed.
45 Og kærligheden er langmodig og velvillig, misunder ikke, opblæses ikke, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde, glæder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig ved sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
46 Derfor, mine elskede brødre, dersom I ikke har kærlighed, er I intet; thi kærligheden bortfalder aldrig. Hold derfor fast ved kærligheden, som er det største af alt, thi alt andet skal ophøre.
47 Men den kærlighed, som er Kristi rene kærlighed, forbliver evindelig; og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med ham er alt vel.
48 Derfor, mine elskede brødre, bed til Faderen af jeres ganske hjerte, at I må være fyldt med denne kærlighed, som han har skænket alle dem, som er hans Søns, Jesu Kristi sande efterfølgere, så I kan blive Guds sønner, at når han kommer, vi da må være ham lig; thi vi skal se ham, som han er. Gid vi må have dette håb og blive renset, ja, ligesom han er ren. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3