Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 8
Den gode kong Omer --- Hans søn Jared konspirerer sammen med Akish for at få kronen --- Strid og blodsudgydelse --- Hemmelige og morderiske sammensvægelser --- Vore dages nationer bliver advaret mod sådanne.
1 OG SHULE blev fader til Omer, og Omer regerede i hans sted. Og Omer blev fader til Jared, og Jared fik sønner og døtre.
2 Og Jared gjorde oprør mod sin fader og kom og boede i Heths land. Og han smigrede mange mennesker med sine listige ord, til han havde vundet det halve rige.
3 Og da han havde vundet det halve rige, førte han krig mod sin fader; og han bortførte ham i fangenskab og lod ham trælle i fangenskab.
5 og disse var meget forbitrede på deres broder Jared for, hvad han havde gjort, og de samlede en hær og førte krig mod Jared. Og de angreb ham om natten.
6 Og de de havde slået Jareds hær, ville de også dræbe ham; men han bønfaldt dem, at de ikke skulle dræbe ham og lovede at overdrage sin fader riget. Og de skænkede ham livet.
7 Og Jared blev nu meget bedrøvet over tabet af riget; thi han havde sat sin hu til riget og verdens herlighed.
8 Men Jareds datter, som var meget klog, så sin faders sorg, og hun lagde da en plan, hvorved hun kunne genvinde riget for sin fader.
9 Denne Jareds datter var meget smuk. Og hun talte med sin fader og sagde til ham: Hvorfor sørger min fader så meget? Har han ikke læst den beretning, som vore fædre bragte med sig over det store dyb? Se, findes der ikke deri en beretning om dem, som levede fordum, hvorledes de gennem deres hemmelige planer vandt riger og stor herlighed?
10 Lad derfor min fader nu sende bud efter Akish, Kimnors søn; se, jeg er smuk, og jeg vil danse for ham, og jeg vil behage ham, så han vil begære mig til hustru; og om han ønsker af dig at få mig til hustru, da skal du sige: Jeg vil give dig hende, dersom du vil bringe mig kongens, min faders hoved.
11 Og Omer var en ven af Akish; da nu Jared havde sendt bud efter Akish, dansede Jareds datter for ham, og hun behagede ham så meget, at han begærede hende til hustru. Og han sagde til Jared: Giv mig hende til hustru.
12 Og Jared sagde til ham: Jeg vil give dig hende, dersom du vil bringe mig kongens, min faders hoved.
13 Og Akish samlede alle sine slægtninge i Jareds hus og sagde til dem: Vil I sværge, at I vil være mig tro i det, som jeg forlanger af jer?
15 Og således kom de overens med Akish. Og Akish lærte dem de edsformularer, som de gamle havde givet, der også havde tragtet efter magt, og som var blevet overleveret fra Kain, der var en morder fra begyndelsen.
16 Og de blev opretholdt gennem djævelens magt til at meddele folket disse edsformularer, for at holde dem i mørke og for at hjælpe dem, som søgte magt til at vinde magt og myrde, plyndre, lyve og begå al slags ugudelighed og utugt.
18 Og de dannede en hemmelig sammensværgelse, ligesom i gamle dage, hvilken sammensværgelse er den afskyeligste og ugudeligste i Guds øjne;
19 thi Herren virker ikke ved hemmelige sammensværgelser og vil heller ikke, at et menneske skal udgyde blod, men har forbudt det i alle ting fra menneskets begyndelse.
20 Og jeg, Moroni, skriver ikke noget om arten af deres eder og sammensværgelser; thi det er blevet mig fortalt, at de forekommer blandt alle folk, og de kendes også blandt lamaniterne.
21 Og de har været årsag til dette folks undergang, om hvem jeg nu taler og ligeledes Nephis folks undergang.
22 Og alle nationer, der understøtter sådanne hemmelige forbund for at få magt og vinding, til de er spredt ud over hele folket, se, de skal tilintetgøres; thi Herren vil ikke tilstede, at hans helliges blod, som bliver udgydt af dem, altid skal råbe til ham fra jorden om hævn over dem, uden at han hævner dem.
23 Derfor, o I folk, er det visdom hos Gud, at disse ting skal vises jer, så at I derved kan omvende jer fra jeres synder; og lad ikke disse morderiske forbund, som er oprettet for magts og vindings skyld, få overhånd over jer --- og dette ødelæggelsens værk komme over jer; ja, den evige Guds retfærdigheds sværd skal falde på jer til jeres undergang og fordærvelse, dersom I tillader disse ting blandt jer.
24 Derfor befaler Herren jer, når I ser disse ting komme iblandt jer, at I skal vågne til erkendelse af jeres forfærdelige tilstand på grund af dette hemmelige forbund, som findes blandt jer; og ve over dem for deres blods skyld, som er blevet dræbt; thi de råber om hævn fra støvet over dette forbund og over dem, som stiftede det.
26 Derfor har jeg, Moroni, fået befaling til at skrive disse ting, for at det onde kan blive afskaffet, og for at den tid må komme, da Satan ingen magt har over menneskenes hjerter, men at de bestandig må blive påvirket til at gøre godt og komme til al retfærdigheds kilde og blive frelst.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3