Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 4
Jareds broder får befaling til at skrive --- Moronis højtidelige formaning --- Forbandet er den, som strider imod Guds ord --- Hvad der får menneskene til at gøre godt er af Gud.
1 OG HERREN befalede Jareds broder at stige ned fra bjerget fra Herrens ansigt og skrive de ting, som han havde set, men som det var forbudt at give menneskenes børn før efter hans korsfæstelse; og af denne grund holdt kong Mosiah dem tilbage, så de ikke skulle komme ud i verden, førend Kristus havde vist sig for sit folk.
2 Og efter at Kristus virkelig havde vist sig for sit folk, befalede han, at de skulle gøres tilgængelige.
3 Og efter at de alle er henfaldet til vantro, og der ikke findes andre tilbage end lamaniterne og de har forkastet Kristi evangelium, er det blevet mig befalet at skjule dem i jorden igen.
5 Derfor har Herren befalet mig at skrive dem, og jeg har skrevet dem. Og han befalede mig at forsegle dem; og han har også befalet mig at forsegle udlæggelsen deraf; derfor har jeg forseglet udtyderne efter Herrens befaling.
6 Thi Herren sagde til mig: De skal ikke sendes ud til nationerne, førend den dag kommer, da de omvender sig fra deres ugudelighed og bliver rene for Herren.
7 Og på den dag, da de tror på mig, siger Herren, på samme måde som Jareds broder, så at de må blive helliget i mig, da vil jeg åbenbare det for dem, som Jaredds broder så, ja, udfolde alle mine åbenbaringer for dem, siger Jesus Kristus, Guds Søn, himlens og jordens og alle skabte tings Fader.
8 Og den, som vil stride imod Herrens ord, han være forbandet; og den, som fornægter disse ting, skal være forbandet; thi ham vil jeg intet større vise, siger Jesus Kristus, thi jeg er den, som taler.
9 På min befaling åbnes og lukkes himlene, og på mit ord skælver jorden; og på min befaling skal dens indbyggere fortæres ved ild.
10 Og den, som ikke tror mine ord, tror ikke mine disciple; og om så er, at jeg ikke taler, dømmer I, thi I skal vide, at det er mig, som taler på den yderste dag.
11 Men den, som tror disse ord, som jeg har talt, ham vil jeg besøge med min Ånds åbenbarelser, og han skal vide det og bære vidnesbyrd derom. Thi gennem min Ånd skal han vide, at dette er sandt, thi Ånden overtaler menneskene til at gøre godt.
13 Kom til mig, I nationer, og jeg vil vise jer større ting, hvorom kundskaben er skjult på grund af vantro.
15 Se, når I sønderriver det vantroens slør, som er årsag til, at I forbliver i jeres ugudeligheds skrækkelige tilstand, i hjertets hårdhed og sjælens blindhed, da skal de store og forunderlige ting, som har været skjult for jer fra verdens begyndelse, åbenbares for jer; ja, når I påkalder Faderen i mit navn med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, da skal I vide, at Faderen har ihukommet den pagt, som han indgik med jeres fædre, o, Israels hus.
16 Og da skal mine åbenbaringer, som jeg tilskyndede min tjener Johannes til at skrive, udfoldes for alt folkets øjne. Kom ihu, at når I ser disse ting, skal I vide, at tiden er forhånden, da de visselig skal kundgøres.
18 Derfor, omvend jer, alle jordens ender, og kom til mig, tro på mit evangelium og bliv døbt i mit navn; thi den, som tror og bliver døbt, skal blive salig; men den, som ikke tror, skal blive fordømt; og tegn skal følge dem, som tror på mit navn.
19 Salig er den, der på den yderste dag er tro mod mit navn, thi han skal blive ophøjet til at bo i det rige, som er beredt ham fra verdens begyndelse. Og se, det er mig, som har talt det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3