Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 9
Moronis tale til de ikke-troende --- Hans vidnesbyrd om Kristus --- Det nephitiske sprog kendt som det forbedrede ægyptiske.
1 OG NU taler jeg også angående dem, der ikke tror på Kristus.
2 Se, vil I tro på jeres hjemsøgelsesdag --- når Herren kommer, ja på den store dag, når jorden skal sammenfoldes som en rulle, og elementerne skal smelte i brændende hede, ja på den store dag, da I skal fremstilles for Guds Lam, vil I da sige, at der ikke er nogen Gud?
3 Vil I da stadig fornægte Kristus, eller kan I se Guds Lam? Tror I, at I skal bo hos ham med bevidstheden om jeres skyld? Tror I, at I kan blive lykkelige ved at bo hos det hellige væsen, når jeres sjæl plages med bevidstheden om, at I stedse har overtrådt hans love.
4 Se, jeg siger jer, at I vil være ulykkeligere ved at bo hos en hellig og retfærdig Gud med bevidstheden om jeres urenhed for ham, end I ville være ved at bo hos de fordømte sjæle i helvede.
5 Thi se, når I kommer til at se jeres nøgenhed for Gud og ligeledes Guds herlighed og Jesu Kristi hellighed, da vil det antænde en uudslukkelig ild hos jer.
8 Se, jeg siger jer, at den, som fornægter disse ting, kender ikke Kristi evangelium; han har ikke læst skrifterne; og om han har, forstår han dem ikke.
9 Thi læser vi ikke, at Gud er den samme i går og i dag og til evig tid, og at der ikke hos ham findes forandring eller skiftende skygge?
10 Og dersom I nu har forestillet jer en Gud, hos hvem der er forandring eller skiftende skygge, da har I forestillet jer en Gud, som ikke er en Gud, der udfører undergerninger.
11 Men se, jeg vil vise jer en Gud, som gør undergerninger, ja, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud; og det er den samme Gud, som skabte himlene og jorden og alle ting, som er i dem.
12 Se, han skabte Adam, og gennem Adam kom menneskets fald. Og på grund af menneskets fald kom Jesus Kristus, ja Faderen og Sønnen; og ved Jesus Kristus kom menneskets forløsning.
13 Og ved menneskenes forløsning, som kom gennem Jesus Kristus, bliver de bragt tilbage i Herrens nærhed. Ja, det er derved alle mennesker bliver forløst, fordi Kristi død tilvejebringer opstandelsen, som tilvejebringer en forløsning fra en evig søvn, af hvilken søvn alle mennesker skal opvækkes ved Guds kraft, når basunen lyder; og de skal komme frem, både små og store, og alle skal stilles for hans domstol, befriet og forløst fra dette, den evige døds bånd, hvilken død er den timelige død.
14 Da kommer den Helliges dom over dem; og da kommer tiden, da den, som er uren, skal forblive uren, og den, der er retfærdig, skal fortsat være retfærdig; den, som er lykkelig, skal forblive lykkelig, og den, der er ulykkelig, skal fremdeles være ulykkelig.
16 Se, er ikke det, som Gud har gjort, vidunderligt i vore øjne? Ja, hvem kan fatte Guds vidunderlige gerninger?
17 Hvem vil sige, at det ikke var en undergerning, at himlene og jorden blev til ved hans ord, og at mennesket ved hans ords kraft blev skabt af jordens støv, og at der er blevet udført undergerninger ved hans ords kraft?
19 Og dersom undergerninger blev udført dengang, hvorledes er Gud da hørt op med at være en Gud, der gør undergerninger, og er alligevel et uforanderligt væsen? Og se, jeg siger, han forandrer sig ikke; om så var, ville han høre op med at være Gud; men han hører ikke op med at være Gud; og han er en Gud, som gør undergerninger.
20 Og grunden til, at han hører op med at gøre undergerninger blandt menneskenes børn, er, at de synker ned i vantro og viger fra den rette vej og ikke kender den Gud, som de skulle forlade sig på.
21 Se, jeg siger jer, at hver den, som tror på Kristus og ikke tvivler, skal få, hvad som helst han beder Faderen om i Kristi navn; og denne forjættelse udstrækker sig til alle, ja, til jordens ender.
22 Thi se, således sagde Jesus Kristus, Guds Søn, til sine dissciple, som skulle blive tilbage, ja, og til alle sine disciple, så hele mængden hørte det: Gå ud i al verden og prædik evangeliet for al skabningen;
23 og den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, som ikke tror, skal blive fordømt.
24 Men disse tegn skal følge dem, som tror: I mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; de skal tage på slanger, og dersom de drikker nogen gift, skal det ikke skade dem; på de syge skal de lægge hænder, og de skal helbredes.
25 Og den, som tror på mit navn og ikke tvivler, for ham vil jeg bekræfte alle mine ord, ja indtil jordens ender.
26 Og se nu, hvem kan modstå Herrens gerninger? Hvem kan nægte Herrens ord? Hvem vil rejse sig imod Herrens almægtige kraft? Hvem vi foragte Herrens gerninger? Hvem vil foragte Kristi børn? Se, alle I, som foragter Herrens gerninger, I skal forundre jer og omkomme.
27 O, foragt derfor ikke og forundre jer ikke, men lyt til Herrens ord og bed Faderen i Jesu navn om alt, hvad I har behov. Tvivl ikke, men tro og begynd ligesom fordum, kom til Herren af hele jeres hjerte og udarbejd jeres egen frelse med frygt og bæven for ham.
28 Vær vise i jeres prøvelses dage, affør jer al urenhed; bed ikke om noget, som I vil fortære i vellyst, men bed med urokkelig fasthed, at I ikke falder i fristelse, men at I må tjene den sande og levende Gud.
29 Se til, at I ikke bliver døbt uværdige; se til, at I ikke uværdigt deltager i Kristi nadver; men se til, at I gør alting værdigt og i Jesu Kristi, den levende Guds Søns navn. Og dersom I gør det og holder ud til enden, vil I på ingen måde blive udstødt.
30 Se, jeg taler til jer, som om jeg talte fra de døde; thi jeg ved, at I skal høre mine ord.
31 Fordøm mig ikke på grund af min ufuldkommenhed, ej heller min fader for hans ufuldkommenhed, ej heller dem, som har skrevet før ham; men tak hellere Gud, at han har åbenbaret jer vore ufuldkommenheder, så at I kan lære at være visere, end vi har været.
32 Og se, vi har skrevet denne beretning efter vort kendskab til de skrifttegn, somhos os kaldes de forbedrede ægyptiske, og som er blevet overleveret os og ændret af os efter vor sprogbrug.
33 Og dersom vore plader havde været store nok, så havde vi skrevet på hebraisk; men det hebraiske er også blevet forandret af os; og dersom vi kunne have skrevet på hebraisk, se, da ville der ikke have været nogen ufuldkommenhed i vor beretning.
34 Men Herren ved, hvad vi har skrevet, og at intet andet folk kender vort sprog; derfor har han sørget for midler til oversættelsen.
35 Og disse ting blev skrevet, for at vi kunne rense vore klæder for vore brødres blod, som er nedsunket i vantro.
37 Herren Jesus Kristus give, at deres bønner må blive besvaret i overensstemmelse med deres tro; og måtte Gud Faderen ihukomme den pagt, som han har gjort med Israels hus; og må han velsigne dem evindelig gennem tro på Jesu Kristi navn. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3