Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 8
Moroni afslutter sin faders optegnelser --- Efter blodbadet ved Cumorah --- Mormon blandt de faldne --- Lamaniter og røvere besidder landet --- Mormons optegnelser skal komme frem af jorden --- Forholdene og vanskelighederne i de sidste dage beskrives.
1 SE, JEG, Moroni, afslutter min fader Mormons optegnelser. Jeg har kun få ting at skrive, som min fader har befalet mig.
2 Efter det store og frygtelige slag ved Cumorah blev de nephiter, som var flygtet ind idet sydlige land, jaget af lamaniterne, indtil de alle var blevet udryddet.
3 Min fader blev også dræbt af dem, og jeg er alene tilbage for at skrive den sørgelige beretning om mit folks undergang. Men se, de er borte, og jeg opfylder min faders befaling. Om de vil slå mig ihjel, ved jeg ikke.
4 Derfor vil jeg skrive og gemme optegnelserne i jorden, og hvor jeg går hen, gør intet til sagen.
5 Se, min fader har skrevet disse optegnelser, og han har skrevet, hvad hensigten var dermed. Og se, jeg ville også skrive derom, dersom jeg havde plads på pladerne; men jeg har ikke plads, og malm har jeg ikke. Min fader er faldet i slaget sammen med alle mine slægtninge, og jeg har ingen venner og har ingen steder at gå hen; og hvor længe Herren vil lade mig leve, ved jeg ikke.
6 Se, der er gået fire hundrede år siden vor Herres og Frelsers komme.
7 Og se, lamaniterne har jaget mit folk, nephiterne, fra by til by og fra sted til sted, til de ikke mere er til; og stort har deres fald været, ja stor og forunderlig er mit folks, nephiternes, undergang.
8 Og se, det er Herrens hånd, som har gjort det. Og se, lamaniterne fører krig mod hinanden, og overalt i landet går der en uophørlig storm af mord og blodsuggydelse for sig, og ingen ved, hvad enden på krigen bliver.
10 Og se, der er ingen, der kender den sande Gud uden Jesu disciple, som dvælede i landet, indtil folkets ugudelighed blev så stor, at Herren ikke gav dem lov til at blive hos folket; og om de er i landet, ved ingen.
11 Men se, min fader og jeg har set dem, og de har undervist os.
12 Og den, som modtager disse optegnelser og ikke fordømmer dem på grund af de ufuldkommenheder, som findes i dem, skal få kundskab om det, der er større end disse. Se, jeg er Moroni, og var det muligt, ville jeg kundgøre alt for jer.
13 Se, jeg holder op med at tale om dette folk. Jeg er Mormons søn, og min fader var en af Nephis efterkommere.
14 Og jeg er den samme, som gemmer disse optegnelser i Herren; pladerne er i sig selv ikke af nogen værdi på grund af Herrens befaling. Thi han har visselig sagt, at ingen skal få dem for vindings skyld; men optegnelserne derpå er af stor værdi, og den, som bringer dem frem i dagens lys, vil Herren velsigne.
15 Thi ingen kan have magt til at bringe dem frem i dagens lys, medmindre den bliver givet ham af Gud; thi Gud vil, at det kun skal gøres med hans ære for øje eller til gavn for Herrens gamle og længe spredte pagts folk.
16 Og velsignet er han, som bringer disse ting frem i lyset, thi det skal komme ud af mørket frem i lyset i overensstemmelse med Guds ord; ja, de skal hentes op af jorden, og de skal skinne ud af mørket og komme til folkets kundskab, og det vil blive gjort ved Guds kraft.
17 Og dersom der findes fejl deri, så er det menneskers fejl. men se, vi ved ikke af nogen fejl; dog ved Gud alle ting; derfor må den, som dømmer, vogte sig for, at han ikke udsætter sig for faren ved helvedes ild.
18 Og den, som siger: Vis mig det, ellers skal I blive slået --- lad ham tage sig i agt, at han ikke befaler det, som er forbudt af Herren.
20 Se, hvad skriften siger --- mennesket skal ikke slå, og han skal heller ikke dømme; thi dommen hører mig til, siger Herren, og hævnen hører også mig til, og jeg vil gengælde.
21 Og den, der ånder vrede og strider mod Herrens værk og mod Herrens pagts folk, som er Israels hus, og som siger: Vi vil tilintetgøre Herrens værk, og Herren vil ikke ihukomme sin pagt, som han har gjort med Israels hus --- han står i fare for at blive omhugget og kastet i ilden:
22 thi Herrens evige hensigter skal fremskyndes, indtil alle hans forjættelser er blevet opfyldt.
23 Ransag Esajas's profetier. Se, jeg kan ikke skrive dem. Ja, se, jeg siger jer, at de hellige, som er gået forud for mig, og som har ejet dette land, skal råbe, ja fra støvet skal de råbe til Herren; og så vist, som Herren lever, vil han ihukomme den pagt, som han har sluttet med dem.
25 Og se, de bad også for ham, som Herren ville give lov til at hente disse ting frem.
26 Og ingen behøver at sige, at de ikke skal komme frem, thi de vil komme frem, thi Herren har sagt det; thi de skal komme frem af jorden ved Herrens hånd, og ingen kan forhindre det; og de skal komme frem på en dag, da der vil blive sagt, at undere er ophørt; og de skal komme frem, som om nogen talte fra de døde.
27 Og de skal komme frem på en dag, da de helliges blod skal råbe til Herren på grund af hemmelige foreninger og mørkets gerninger.
28 Ja, de skal komme på en dag, da man fornægter Guds kraft, og kirker bliver besmittede og opblæste i hjertets hovmod; ja på en dag, da kirkeledere og lærere vil være opblæste af stolthed, så at de endog misunder dem, som tilhører deres kirker.
29 Ja, de skal komme på en dag, da der skal høres om ild og uvejr og røgdampe i fjerne lande;
30 og da man hører om krige og rygter om krige og jordskælv på forskellige steder.
31 Ja, de skal komme på en dag, da der vil findes megen urenhed på jorden. Der skal være mord og røveri, løgn og bedrageri, hor og vederstyggeligheder af enhver art, og mange skal sige: Gør dette eller hint, det vil ikke skade; thi Herren vil støtte sådanne på den yderste dag. Men ve sådanne, thi de er i bitterheds galde og i syndens bånd.
32 Ja, de skal komme på en dag, da der vil være bygget kirker, som vil sige: Kom hid, og for penge skal I få tilgivelse for jeres synder.
33 O, du onde, egensindige og hårdnakkede folk, hvorfor har I stiftet kirker for vindings skyld? Hvorfor har I fordrejet Guds hellige ord og bragt fordømmelse over jeres sjæle? Se, betragt Guds åbenbaringer; thi tiden kommer, da alle ting må opfyldes.
34 Se, Herren har vist mig store og herlige ting angående det, som snart må ske, på den dag, da disse ting skal komme frem blandt jer.
35 Se, jeg taler til jer, som om I var nærværende, og dog er I det ikke. Men se, Jesus Kristus har vist mig jer, og jeg kender jeres gerninger.
36 Og jeg ved, at I vandrer i hjertets stolthed; og der findes ingen med undtagelse af ganske få, som ikke er opblæst af hovmod i hjertets stolthed og går med fine klæder og nærer misundelse og avind og strid og begår forfølgelse og al slags uretfærdighed; og jeres kirker, ja hver og en af dem er blevet uren på grund af jeres stolthed.
37 Thi se, I elsker penge og jeres gods, jeres fine klæder og udsmykningen i jeres kirker mere, end I elsker de fattige og nødlidende, de syge og de lidende.
38 O, I besmittede, I hyklere, I lærere, som sælger jer selv for det, som vil fordærve jer, hvorfor har I besmittet Guds hellige kirke? Hvorfor skammer I jer ved at påtage jer Kristi navn? Hvorfor vil I af hensyn til verdens ros ikke tænke på, at evig salighed er større end elendighed, som aldrig dør.
39 Hvorfor smykker I jer med det, som ikke har noget liv, og lader dog de hungrige, nødlidende, nøgne og syge og bekymrede gå forbi jer uden at skænke dem nogen tanke?
40 Ja, hvorfor udbygger I jeres hemmelige forbund for vindings skyld og lader enker og faderløse sørge for Herren og lader deres fædres og mænds blod råbe til Herren fra jorden om hævn over jeres hoveder?
41 Se, hævnens sværd hænger over jer, og tiden kommer snart, da han hævner de helliges blod på jer, thi han vil ikke tåle deres råb.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3