Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 27
Jesus Kristus giver sin kirke navn --- Alle ting er optegnet af Faderen --- Mennesker skal dømmes efter det, som står skrevet i bøgerne.
1 OG DA nu Jesu disciple rejste omkring og prædikede det, som de både havde hørt og set og døbte i Jesu navn, skete det, at de kom sammen og forenede sig i kraftig bøn og faste.
2 Og Jesus viste sig atter for dem, thi de bad til Faderen i hans navn; og Jesus kom og stod midt iblandt dem og sagde til dem: Hvad vil I, at jeg skal give jer?
3 Og de sagde til ham: Herre, vi ønsker, at du vil sige os det navn, hvormed vi skal kalde denne kirke; thi der er opstået strid blandt folket angående denne sag.
4 Og Herren sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvorfor vil folk strides og kives angående denne sag?
5 Har de ikke læst skriften, som siger, at de må påtage sig Kristi navn, som er mit navn; thi ved dette navn skal de kaldes på den yderste dag.
7 Derfor skal I gøre alt, hvad I gør, i mit navn; derfor skal I kalde kirken ved mit navn, og I skal påkalde Faderen i mit navn, så han kan velsigne kirken for min skyld.
8 Og hvordan kan den være min kirke, når den ikke kaldes ved mit navn? Thi, dersom en kirke kaldes ved Moses's navn, da er det Moses's kirke; eller når den kaldes efter noget andet menneskes navn, da er den det menneskes kirke; men dersom den kaldes ved mit navn, så er den min kirke, hvis den er bygget på mit evangelium.
11 Men dersom den ikke er bygget på mit evangelium, men er bygget på menneskeværk eller på djævelens værk, sandelig siger jeg jer, da vil de for en tid have glaæde af deres værk, men snart kommer enden, og da hugges de om og kastes i ilden, hvorfra intet vender tilbage.
12 Thi deres værk følger dem, og det er for deres værks skyld, at de bliver omhugget; derfor ihukom, hvad jeg har sagt jer.
14 Og min Fader sendte mig, for at jeg kunne blive løftet op på korset, og efter at jeg havde været opløftet på korset, at jeg da kunne drage alle mennesker til mig, så at ligesom jeg har været opløftet ved menneskene, således skulle menneskene opløftes ved Faderen til at stå frem for mig og dømmes efter deres gerninger, enten de er gode eller slette.
16 Og det skal ske, at den, der omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal blive fyldt; og dersom han holder ud indtil enden, se, da skal jeg frikende ham for min Fader på den dag, da jeg skal stå og dømme verden.
19 Intet urent kan indkomme i hans rige; derfor indgår ingen tilhans hvile, uden de, der har vasket deres klæder i mit blod som følge af deres tro og omvendelse fra alle deres synder samt deres trofasthed indtil enden.
20 Og dette er befalingen: Omvend jer, alle jordens ender, og kom til mig og bliv døbt i mit navn, så I må blive herliggjort ved at modtage den Helligånd, så at I må stå uplettede for mig på den yderste dag.
21 Sandelig, sandelig siger jeg jer, dette er mit evangelium, og I ved, hvad I skal gøre i min kirke; thi de gerninger, I har set mig gøre, skal I også gøre; thi det, som I har set mig gøre, skal I også gøre.
22 Derfor, salige er I, dersom I gør dette, thi I skal blive ophøjet på den yderste dag.
23 Skriv det, som I har set og hørt med undtagelse af det, som er forbudt.
24 Skriv dette folks gerninger, som skal gøres aldeles som det blev skrevet, hvad der er sket.
25 Thi se, ud af bøgerne, som er blevet skrevet, og som skal skrives, skal dette folk dømmes, thi ved dem skal deres gerninger blive kendt af menneskene.
26 Og se, alting er skrevet af Faderen; af den grund skal verden dømmes i overensstemmelse med de bøger, som skal skrives.
27 Og vid dette, at I skal være dette folks dommere efter den dom, som jeg giver jer, og som skal være retfærdig. Hvad slags mænd burde I da ikke være? Sandelig siger jeg jer: Som jeg er.
28 Og nu går jeg til Faderen. Og sandelig siger jeg jer: Hvad som helst I beder Faderen om i mit navn, det skal gives jer.
29 Derfor, bed, og I skal få; bank på, så skal der lukkes op for jer; thi den, som beder, han får, og for den, der banker på, skal der lukkes op.
30 Og se, nu er min glæde stor, ja, til fuldkommenhed over jer og over denne slægt; ja, endog Faderen og alle de hellige engle glæder sig over jer og over denne slægt; thi ingen af dem er fortabt.
31 Se, jeg vil, at I skal forstå; thi jeg mener dem af denne slægt, som endnu er i live; ingen af dem er fortabt, og i dem har jeg en fuldkommen glæde.
32 Men se, jeg er bedrøvet over den fjerde slægt fra denne generation, thi de bliver bortført i fangenskab af ham, akkurat som tilfældet var med fortabelsens søn; thi de vil sælge mig for sølv og guld og for det, som møl fortærer, og hvor tyve kan bryde ind og stjæle. Og på den dag vil jeg hjemsøge dem og lade deres gerninger komme over deres egne hoveder.
33 Og da Jesus havde sluttet denne tale, sagde han til sine disciple; Gå ind ad den snævre port; thi den port er snæver, og den vej er trang, som fører til livet, og de er få, som finder den; men den port er vid, og den vej er bred, som fører til fortabelsen, og de er mange, som går ind ad den, indtil natten kommer, da intet menneske kan arbejde.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3