Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 20
Brød og vin, anskaffet på mirakuløs vis, uddeles atter --- Jakobs overlevende --- Frelseren erklærer, at han er den profet, som siges at ligne Moses --- Mange profeter citeres.
1 OG HAN befalede mængden og ligeledes sine disciple, at de skulle holde op med at bede. Men han bød dem, at de ikke skulle holde op med at bede i deres hjerter.
3 Og han brød atter brødet og velsignede det og gav disciplene at spise.
4 Og da de havde spist, bød han dem, at de skulle bryde brødet og give det til folkeskaren.
5 Og da de havde givet mængden, gav han dem også vin at drikke og befalede dem, at de skulle give deraf til folkeskaren.
7 men dog gav han dem virkelig brød at spise og vin at drikke.
8 Og han sagde til dem: Den, som spiser dette brød, spiser af mit legeme for sin sjæl; og den, der drikker af denne vin, drikker af mit blod for sin sjæl; og den sjæl skal aldrig hungre eller tørste, men være mættet.
9 Da nu alle havde spist og drukket, se, da blev de fyldt med Ånden, og de råbte med een stemme og priste Jesus, som de både så og hørte.
10 Og da de alle havde lovet og prist Jesus, sagde han til dem: Se, nu udfører jeg den befaling, som Faderen har givet mig angående dette folk, som er en levning af Israels hus.
11 I erindrer, at jeg talte til jer og sagde, at når Esajas's ord skal opfyldes --- se, de er skrevet, og I har dem hos jer, derfor ransag dem ---
12 Og sandelig, sandelig siger jeg jer, at når de bliver opfyldt, så er tiden inde til at opfylde den pagt, som Faderen har gjort med sit folk, o Israels hus.
13 Og da skal de tiloversblevne, som er spredt omkring på jorden indsamles fra øst og vest, fra syd og nord, og de skal få kundskab om Herren, deres Gud, som har forløst dem.
14 Og Faderen har befalet mig, at jeg skal give jer dette land som arvelod.
15 Og jeg siger jer, at dersom ikke-jøderne ikke omvender sig efter den velsignelse, som de skal få, og efter at de har spredt mit folk ---
16 da skal I, som er en levning af Jakobs hus, gå frem blandt dem; og I skal være midt iblandt dem, som er mange; og I skal være midt blandt dem som løven blandt skovens vilde dyr og som en ung løve blandt fåreflokkene, og som, hvis den går ind mellem dem, både nedtramper og sønderriver dem, og ingen kan redde dem.
17 Din hånd skal løftes mod dine modstandere, og alle dine fjender skal udryddes.
18 Og jeg vil samle mit folk, som en mand samler sine neg på logulvet.
19 Thi jeg vil styrke mit folk, med hvem Faderen har gjort pagt, ja, jeg vil gøre dine horn til jern og dine hove til kobber. Og du skal knuse mange folk, og jeg vil hellige deres bytte til Herren, og deres ejendele til hele jordens Herre. Og se, jeg er den, som gør det.
20 Og det skal ske, siger Faderen, at mit retfærdigheds sværd skal hænge over dem på den dag; og dersom de ikke omvender sig, skal det falde på dem, siger Faderen, ja, på alle de ikke-jødiske nationer.
22 Og se, dette folk vil jeg grundfæste i dette land til at opfylde den pagt, som jeg indgik med jeres fader Jakob; og det skal blive et nyt Jerusalem. Og himlens kræfter skal være midt blandt dette folk; ja, jeg vil endog være midt iblandt jer.
23 Se, jeg er den, om hvem Moses talte, da han sagde: En profet skal Herren, jeres Gud, oprejse af jeres brødre, ligesom mig, ham skal I høre i alt, hvad han siger jer. Og det skal ske, at hver sjæl, som ikke vil høre den profet, skal udryddes af folket.
25 Og se, I er profeternes børn, og I er af Israles hus; I tilhører den pagt, som Faderen indgik med jeres fædre, da han sagde til Abraham: I din sæd skal alle jordens slægter velsignes.
27 og når I er blevet velsignet, da opfylder Faderen den pagt, som han gjorde med Abraham, da han sagde: I din sæd skal alle jordens slægter velsignes, idet den Helligånd udgydes over ikke-jøderne gennem mig, hvilken velsignelse over ikke-jøderne skal gøre dem mægtige over alle, så de kan få mit folk, Israels hus, spredt.
29 Og jeg vil ihukomme den pagt, som jeg har gjort med mit folk, og jeg har gjort pagt med dem, at jeg vil samle dem i min egen bestemte tid, og at jeg atter vil give dem deres fædres land som arvelod, hvilket er Jerusalems land, og som er deres forjættede land til evig tid, siger Faderen.
30 Og det skal ske, at den tid kommer, da mit evangeliums fylde skal prædikes for dem.
31 Og de skal tro på mig, at jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, og de skal bede til Faderen i mit navn.
32 Og da skal deres vægtere opløfte deres røst, og enstemmigt vil de synge sammen; thi de skal se øje til øje.
34 Da skal de bryde ud i glæde: Syng med hinanden, Jerusalems øde steder; thi Faderen har trøstet sit folk, han har genløst Jerusalem.
36 Og da skal det opfyldes, som står skrevet: Vågn op, vågn op igen og iklæd dig din styrke, o Zion; tag dit højtidsskrud på, o Jerusalem, du hellige stad, thi herefter skal aldrig mere de uomskårne og urene komme ind i dig.
37 Ryst støvet af dig; rejs dig op, sid ned, o Jerusalem. Frigør dig for båndet om din hals, o, du fangne Zions datter.
39 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at mit folk skal kende mit navn; ja, på den dag skal de vide, at det er mig, at jeg er den, som taler.
41 Og da skal et råb gå ud: Bort, bort, drag ud derfra, rør ej noget urent; gå ud fra hende, vær rene, I, som bærer Herrens kar.
42 Thi i hast skal I ej drage ud, I skal ikke flygte; nej, foran jer går Herren, jeres tog slutter Israels Gud.
44 Som mange blev målløse over ham --- så umenneskelig ussel så han ud, han lignede ej menneskenes børn ---
45 skal folk i mængde undres, konger blive stumme over ham; thi hvad ikke var sagt dem, ser de; de skuer, hvad de ikke har hørt.
46 Sandelig, sandelig siger jeg jer, alt dette skal visselig ske, ligesom Faderen har befalet mig. Da skal denne pagt, som Faderen har gjort med sit folk, fuldbyrdes; og da skal Jerusalem igen bebos af mit folk og det skal være deres arveland.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3