Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 18
Nadveren indstiftes blandt nephiterne --- Bønnens nødvendighed betones --- Der gives myndighed til at meddele den Helligånd.
1 OG JESUS befalede sine disciple at bringe ham noget brød og vin.
2 Og medens de var borte for at hente brød og vin, befalede han mængden at sætte sig ned på jorden.
3 Og da disciplene kom med brød og vin, tog han brødet, brød og velsignede det; og han gav disciplene deraf og befalede dem at spise.
4 Og da de havde spist og var blevet mættet, befalede han, at de skulle give mængden deraf.
6 Og det skal I altid gøre, ligesom jeg har gjort, ligesom jeg har brudt brødet og velsignet det og givet jer det.
7 Og det skal I gøre til ihukommelse om mit legeme, som jeg har vist jer. Og det skal være et vidnesbyrd for Faderen, at I altid ihukommer mig. Og dersom I altid ihukommer mig, skal min Ånd være hos jer.
9 Og de gjorde så, og de drak deraf og blev mætte, og de gav mængden, og de drak og blev mætte.
10 Og da disciplene havde gjort dette, sagde Jesus til dem: Salige er I, for hvad I har gjort; thi dette er at holde mine bud, og det vidner for Faderen, at I er villige til at gøre det, jeg har befalet jer.
11 Og det skal I altid gøre for dem, som omvender sig og bliver døbt i mit navn; og I skal gøre dette til ihukommelse om mit blod, som jeg har udgydt for jer, at I kan vidne for Faderen, at I altid ihukommer mig. Og dersom I altid ihukommer mig, skal I have min Ånd hos jer.
12 Og jeg giver jer en befaling, at I skal gøre dette. Og dersom I altid gør dette, da er I salige, thi I er bygget på min klippe.
13 Men de iblandt jer, som gør mer eller mindre end dette, er ikke bygget på min klippe, men på en grundvold af sand; og når skylregnen falder og oversvømmelserne kommer, og vindene blæser og støder imod dem, falder de, og helvedes porte er åbne og rede til at modtage dem.
14 Derfor, salige er I, dersom I holder mine bud, som Faderen har befalet mig at give jer.
15 Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal altid våge og bede, for at I ikke skal blive fristet af djævelen og blive bragt i fangenskab af ham.
16 Og ligesom jeg har bedt blandt jer, så skal I bede i min kirke, blandt mit folk, som omvender sig og bliver døbt i mit navn. Se, jeg er lyset, jeg har givet jer et eksempel.
17 Og da Jesus havde talt disse ord til sine disciple, vendte han sig atter om mod mængden og sagde til dem:
18 Se, sandelig siger jeg jer, I må altid våge og bede, så I ikke falder i fristelse; thi Satan begærer jer, så han kan sigte jer som hvede.
19 Derfor skal I altid bede til Faderen i mit navn,
20 og hvad I beder Faderen om i mit navn, som er ret, og tror, I skal få det, se, det skal gives jer.
22 Og se, I skal ofte møde sammen, og I skal ikke formene noget menneske at komme til jer, når I mødes, men give dem lov til at komme og forbyd dem det ikke;
23 men bed for dem og kast dem ikke ud; og om så er, at de ofte kommer til jer, skal I bede til Faderen i mit navn for dem.
25 Og I ser, at jeg har befalet, at ingen af jer skal gå bort, men jeg har snarere befalet jer at komme til mig, så I kan føle og se; og det samme skal I gøre mod verden; og den, der bryder denne befaling, giver sig selv lov til at blive ledet i fristelse.
26 Og da Jesus havde talt disse ord, rettede han igen blikket mod disciplene, som han havde udvalgt, og sagde til dem:
27 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg giver jer en anden befaling, og da skal jeg gå til min Fader for at opfylde andre befalinger, han har givet mig.
28 Og se, det er den befaling, som jeg giver jer, at I ikke med vidende og vilje skal give nogen lov til uværdigt at spise og drikke af mit kød og blod, når det bliver uddelt;
29 thi den, der spiser og drikker mit kød og blod uværdigt, spiser og drikker til sin sjæls fordømmelse; derfor, dersom I ved, at et menneske er uværdigt, til at spise og drikke af mit kød og blod, skal I forbyde ham det.
30 Men alligevel skal I ikke støde ham bort fra jer, men I skal belære ham og bede for ham til Faderen i mit navn; og om så sker, at han omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal I tage imod ham og meddele ham af mit kød og blod.
31 Men dersom han ikke omvender sig, skal han ikke regnes blandt mit folk, for at han ikke skal fordærve mit folk; thi se, jeg kender mine får, og de er talt.
32 I skal alligevel ikke støde ham ud af jeres synagoger eller jeres bedehuse, thi I skal blive ved med at belære sådanne, thi I ved ikke, om de ikke vil omvende sig og angre deres synder og komme til mig af hele hjertet, og jeg skal helbrede dem, og I skal være midlet til at bringe dem frelse.
33 Derfor hold disse ord, som jeg har givet jer, så I ikke skal komme under fordømmelse; thi ve den, som Faderen fordømmer.
34 Og jeg giver jer disse befalinger for de stridigheders skyld, som har fundet sted blandt jer. Og salige er I, om I ikke har stridigheder blandt jer.
35 Og nu går jeg til Faderen, thi det er nødvendigt, at jeg går til Faderen for jeres skyld.
36 Og da Jesus havde endt sin tale, rørte han ved disciplene, som han havde udvalgt, med hånden, en ad gange, indtil han havde rørt ved dem alle, og han talte til dem, medens han rørte ved dem.
37 Og mængden hørte ikke ordene, som han talte; derfor bærer de ikke vidnesbyrd derom; men disciplene bar vidnesbyrd om, at han gav dem fuldmagt til at meddele den Helligånd. Og jeg vil fremdeles vise jer, at dette vidnesbyrd er sandt.
38 Og da Jesus havde rørt ved dem alle, kom en sky og overskyggede folket, så de ikke kunne se Jesus.
39 Og medens de var overskyggede, forlod han dem og opfor til himlen. Og disciplene så og vidnede om, at han atter opfor til himlen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3