Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
Nephiterne omvender sig og forsøger at gøre ende på de ugudelige gerninger --- Mormon giver en beretning om sig selv og om de plader, han fører --- En anden hentydning til Israles indsamling.
1 OG NU var der ikke en levende sjæl blandt heled det nephitiske folk, der i mindste måde betvivlede de ord, som de hellige profeter havde talt; thi de vidste, at de afgjort ville blive opfyldt.
2 Og de vidste, at Kristus nødvendigvis måtte være kommet på grund af de mange tegn, som de hellige profeter havde talt om. Og på grund af de ting, som allerede var sket, vidste de, at alle ting måtte ske, som det var blevet sagt.
3 Derfor aflagde de alle deres synder, deres vederstyggeligheder og deres horeri og tjente Gud med al flid dag og nat.
4 Og da de havde taget alle røverne til fange, så ingen kunne flygte, der ikke var blevet dræbt, kastede de fangerne i fængsel og foranledigede, at Guds ord blev prædiket til dem; og alle, der ville omvende sig fra deres synder og indgå en pagt, at de ikke mere ville myrde, blev frigivet.
5 Men de, der ikke indgik denne pagt, men som stadig nærede hemmelige mordtanker i hjertet, ja, alle, som udstødte trusler mod deres brødre, blev dømt og straffet efter loven.
6 Og således gjorde de ende på alle de ugudelige, hemmelige og afskyelige komplotter, hvorigennem der var blevet begået så mange afskyeligheder og mord.
7 Og således forløb det to og tyvende år og ligeledes det tre og tyvende, det fire og tyvende og det fem og tyvende år, og således var der forløbet fem og tyve år.
8 Og der var foregået mange ting, som i nogles øjne ville synes store og forunderlige, men de kunne ikke alle skrives i denne bog; ja, denne bog kan ikke rummer en hundrededel af det, der blev udført af så mange folk i løbet af fem og tyve år.
9 Men se, der findes optegnelser, som indeholder alle dette folks gerninger; og Nephi havde givet en kortere, men sand beretning.
10 Derfor har jeg skrevet min optegnelse om disse ting i overensstemmelse med Nephis optegnelse, der var indgraveret på de plader, som kaldtes Nephis plader.
11 Og se, jeg nedskriver optegnelsen på plader, som jeg har lavet med mine egne hænder.
15 Ja, en kort beretning om det, der er sket fra den tid, da Lehi forlod Jerusalem, ned til nærværende tid.
16 Derfor skriver jeg min optegnelse efter de beretninger, der er givet af dem, der levede før mig, indtil begyndelsen af mine dage.
17 Og så laver jeg en optegnelse af det, som jeg har set med mine egne øjne.
19 Og nu holder jeg op med at tale om mig selv og går over til at give en beretning om de ting, der har været før mig.
20 Jeg er Mormon og en virkelig efterkommer af Lehi. Jeg har grund til at prise min Gud og min Frelser Jesus Kristus, fordi han førte vore fædre ud af Jerusalems land, (og ingen vidste noget om det med undtagelse af ham selv og dem, som han førte ud af landet), og fordi han har givet mig og mit folk så stor kundskab om vor sjæls frelse.
21 Visselig har han velsignet Jakobs hus og været nådig mod Josefs afkom.
23 Og han skal visselig igen bringe en levning af Josefs afkom til kundskab om Herren, deres Gud.
26 Og så skal de kende deres Forløser, som er Jesus Kristus, Guds Søn, og da skal de indsamles fra jordens fire hjørner til deres egne lande, hvorfra de er blevet spredt; ja, så vist som Herren lever, skal det ske således. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3