Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 13
Lamaniten Samuels profetier til nephiterne.
Omfattende kapitlerne 13--15 inklusive.
Samuel forkynder sine profetier fra bymuren --- Retfærdighedens sværd skal falde på fjerde generation --- Nephitiske byer skånes for de retfærdiges skyld --- Landet forbandes --- Usikre skatte.
1 NEPHITERNE forblev i deres ugudelighed i det seks og firsindstyvende år, ja, i stor ugudelighed, medens lamaniterne strengt iagttog Guds bud efter Moseloven.
2 Og i dette år var der en vis Samuel, en lamanit, som kom til Zarahemlas land og begyndte at prædike for folket. Og han prædikede omvendelse for folket i mange dage, og de stødte ham ud, og han var ved at vende tilbage til sit eget land.
3 Men se, Herrens røst kom til ham og befalede ham at vende tilbage og profetere for folket det, der kom til ham.
4 Men de ville ikke give ham lov til at komme ind i byen, hvorfor han steg op på bymuren, rakte hånden ud og råbte med høj røst og profeterede det for folket, som Herren havde indgivet ham i hjertet.
5 Og han sagde til dem: Se, jeg, Samuel, en lamanit, taler Herrens ord, som han lægger mig i munden; og se, han har pålagt mig at sige til dette folk, at retfærdighedens sværd hænger over dem; og der skal ikke forløbe fire hundrede år, førend retfærdighedens sværd falder på dette folk.
6 Ja, stor ødelæggelse venter dette folk, og den kommer visselig over dem, og der er intet, der kan frelse dette folk uden omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus, som visselig skal komme til verden og lide meget og blive ihjelslået for sit folk.
7 En Herrens engel har kundgjort mig det, og han bragte min sjæl godt budskab. Og jeg er blevet sendt til jer for at forkynde jer det, så at I også kan høre dette glædelige budskab; men se, I ville ikke modtage mig.
9 Og der skal ikke forløbe fire hundrede år, førend jeg vil lade dem blive slået; ja, jeg vil hjemsøge dem med sværdet, med hungersnød og med pest.
10 Ja, jeg vil hjemsøge dem i min voldsomme vrede, og nogle af fjerde generation blandt jeres fjender skal leve og se jeres fuldstændige undergang; og denne skal visselig komme, dersom I ikke omvender jer, siger Herren; og de, der tilhører fjerde generation, skal hjemsøge jer med ødelæggelse.
11 Men dersom I vil omvende jer og vende tilbage til Herren, jeres Gud, da vil jeg afvende min vrede, siger Herren; ja, så siger Herren: Velsignede er de, som omvender sig og kommer tilbage til mig, men ve dem, som ikke omvender sig.
12 Ja, ve denne store by Zarahemla; for se, det er for de retfærdiges skyld, at den er blevet skånet; ja, ve denne store by, for jeg ser, siger Herren, at der findes mange --- ja, størstedelen af denne store by --- der vil forhærde deres hjerter mod mig, siger Herren.
13 Men velsignede er de, som vil omvende sig, for dem vil jeg spare. Men se, dersom det ikke var for de retfærdiges skyld, som findes i denne store by, ville jeg lade ild falde ned fra himlen og ødelægge den.
15 Ja, ve byen Gideon på grund af den ugudelighed og vederstyggelighed, der findes i den.
17 Og der skal komme en forbandelse over landet, siger Hærskarernes Herre, på grund af folket, som er i landet, ja, for deres ugudeligheds og vederstyggeligheders skyld.
18 Og det skal ske, siger Hærskarernes Herre, ja, vor store og sande Gud, at enhver, som skjuler skatte i jorden, aldrig skal finde dem igen på grund af den store forbandelse, der hviler over landet, medmindre han er en retfærdig mand og gemmer dem til Herren.
19 For jeg vil, siger Herren, at de skal gemme deres skatte til mig; og forbandet være de, der ikke gør det, for ingen uden de retfærdige gemmer deres skatte til mig; og forbandet være han, der ikke gemmer sine skatte til mig og skatten også, og ingen skal finde den på grund af landets forbandelse.
21 Se, indbyggere af denne store by og lyt til mine ord, ja, lyt til de ord, som Herren talte; for se, han siger, at I er forbandet på grund af jeres rigdomme; og på samme måde er jeres rigdomme, fordi I har sat jeres hu til disse og ikke lyttet til hans ord, som skænkede jer dem.
22 I erindrer ikke Herren, jeres Gud, i de ting, han har velsignet jer med, men I erindrer altid jeres rigdomme, men I takker ikke jeres Gud for dem, og jeres hjerter er ikke henvendt til Herren, men svulmer af megen stolthed, så at I praler og hengiver jer til megen hovmod, misundelse, strid, ondskab, forfølgelse, mord og alle former for ugudelighed.
25 Når I taler, siger I, at dersom I havde levet på vore forfædres tid, ville I ikke have dræbt eller stenet profeterne eller kastet dem ud.
26 Se, I er værre end de var; for så vist som Herren lever og en profet kommer blandt jer og forkynder jer Herrens ord, der vidner om jeres synder og ugudelighed, bliver I fortørnet på ham og kaster ham ud og søger på alle mulige måder at udrydde ham; ja, I vil sige, at han er en falsk profet, at han er en synder og af djævelen, fordi han vidner om, at jeres gerninger er slette.
27 Men se, dersom der kommer en mand blandt jer og siger: Gør dette, det er der ikke nogen synd i og gør hint, og I skal ikke lide derfor, ja, vil han sige: Gå efter jeres eget hjertes stolthed, ja, gå efter jeres egne øjnes stolthed og gør, hvad hjertet begærer, ja, om en mand kommer blandt jer og siger dette, da vil I antage ham og sige, han er en profet.
28 Ja, I vil gøre stads af ham, og I vil give ham af jeres formue; I vil give ham af jeres guld og sølv, og I vil iføre ham kostbare klæder; og da han taler smigrende ord til jer og siger, at alt er godt, har I intet imod ham.
29 O, du onde og forvildede slægt, I forhærdede og hårdnakkede mennesker, hvor længe tror I, at Herren vil bære over med jer? Ja, hvor længe vil I lade jer lede af tåbelige og blinde vejledere? Ja, hvor længe vil I blive ved med at vælge mørket hellere end lyset?
30 Ja, se, Herrens vrede er allerede optændt imod jer; han har forbandet landet for jeres ugudeligheds skyld.
31 Og tiden skal komme, da han vil forbande jeres rigdomme, at de vil blive usikre, så I ikke kan holde på dem; og i jeres fattigdoms dage kan I ikke beholde dem.
32 Og i jeres fattigdoms dage skal I anråbe Herren, men I skal råbe forgæves, for jeres ødelæggelse er allerede kommet over jer, og jeres undergang er sikker; og på den dag skal I græde og hyle, siger Hærskarernes Herre. Da skal I beklage jer og sige:
33 O, gid jeg dog havde omvendt mig og ikke dræbt profeterne eller stenet dem eller kastet dem ud. Ja, på den dag skal I sige: O, havde vi dog ihukommet Herren, vor Gud, på den dag, da han skænkede os vore rigdomme, da ville de ikke være sluppet os af hænde, så vi ville miste dem; for se, vi har mistet vore rigdomme.
34 Se, vi lægger et stykke værktøj her, og i morgen er det borte, og se, vore våben bliver taget fra os, når vi søger efter dem for at gå til kamp.
35 Ja, vi har skjult vore skatte, og de er sluppet os af hænde, fordi landet er forbandet.
36 O, gid vi dog havde omvendt os den dag, da Herrens ord kom til os; for se, landet er forbandet, og alt er blevet usikkert, og vi kan ikke holde på det.
37 Se, vi er omgivet af onde ånder, ja, vi er omringet af hans engle, som har søgt at fordærve vore sjæle. Og vore synder er store. O Herre, vil du ikke bortvende din vrede fra os? Og således vil I tale i de dage.
38 Men se, jeres prøvelses dage er forbi; I har forhalet jeres frelses dag, indtil det for bestandigt er for sent, og jeres undergang er sikker; ja, for i alle jeres livs dage har I tragtet efter det, som I ikke kunne få; I har søgt glæde ved at begå synd, hvad der strider mod vort store og evige Overhoveds retfærdighed.
39 O indbyggere i dette land, gid I dog ville høre mine ord. Jeg beder, at Herrens vrede må blive bortvendt fra jer, og at I ville omvende jer og blive frelst.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3