Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 8
Nephis tale fortsat --- De fordærvede dommere forsøger forgæves at ophidse folk imod ham --- Gennem inspiration bekendtgør han mordet på overdommeren.
1 MEN da Nephi havde talt disse ord, blev de mænd, der var dommere, og som også tilhørte Gadiantons hemmelige bande, vrede og skreg op mod ham, idet de sagde til folket: Hvorfor pågriber I ikke denne mand og fremstiller ham, for at han kan blive dømt for den forbrydelse, han har begået?
2 Hvorfor ser og hører I på denne mand, som laster folket og forhåner vor lov?
3 For se, Nephi havde talt til dem angående deres uretfærdige love; ja, Nephi sagde mange ting, som ikke kan skrives, men han sagde ikke noget, der stred mod Guds bud.
4 Men disse dommere var vrede på ham, fordi han talte tydeligt til dem om deres hemmelige mørkets gerninger; men de vovede ikke at lægge hånd på ham, for de frygtede, at folket skulle fare op imod dem.
5 Derfor råbte de til folket og sagde: Hvorfor giver I dette menneske lov til at forhåne os? For han fordømmer hele dette folk til undergang og siger ligeledes, at disse vore store byer skal blive taget fra os, så vi ikke kan finde nogetsteds at være i dem.
6 Og vi ved, at dette er umuligt; for vi er mægtige, og vore byer er store; derfor kan vore fjender ikke få magt over os.
7 Og det skete, at de således opæggede folket til vrede mod Nephi og skabte uenighed mellem dem; for der fandtes nogle, som råbte: Lad denne mand være i fred, for han er en god mand, og hvad han siger vil visselig ske, medmindre vi omvender os.
8 Ja, se, alle de straffedomme, som han har vidnet om, vil komme over os; for vi ved, at han har vidnet ret for os om vore synder. Og de er mange; og han ved alt, hvad der skal ske med os, lige så vel som han har kundskab om vore synder.
9 Ja, og dersom han ikke havde været en profet, kunne han ikke have vidnet om disse ting.
10 Og de, der søgte at rydde Nephi af vejen, blev gennem deres frygt afholdt fra at lægge hånd på ham; derfor begyndte han atter at tale til dem, da han så, at han var kommet i gunst hos nogle, og at de øvrige frygtede.
11 Derfor blev han tilskyndet til at tale mere til dem og sagde: Se, mine brødre, har I ikke læst, at Gud gav en mand, nemlig Moses, magt til at slå vandet i Det røde Hav, og det skiltes hid og did, så at israeliterne, vore fædre, gik igennem på tør grund, og vandet lukkede sig over ægypternes hære og opslugte dem?
13 Men se, I fornægter ikke alene mine ord, men I fornægter også alle de ord, som vore fædre har talt og ligeledes de ord, der taltes af denne mand Moses, til hvem der var givet så stor magt; ja, ord, han har talt angående Messias's komme.
14 Ja, vidnede han ikke, at Guds Søn skulle komme? Og ligesom han opløftede kobberslangen i ørkenen, således skal han, som kommer, blive opløftet.
15 Og ligesom alle de, som da ville se hen på den slange, skulle leve, således skulle også alle, der ville se hen til Guds Søn i tro og med en angergiven ånd, leve, til evigt liv.
16 Og ikke alene Moses vidnede om dette, men alle de hellige profeter fra hans dage lige til Abrahams dage.
18 Ja, jeg siger jer, at ikke alene Abraham vidste dette, men der fandtes mange før Abrahams dage, som var kaldet efterGuds orden, ja, efter hans Søns orden; og dete blev gjort for at vise folket flere tusinde år før hans komme, at forløsning skulle komme til dem.
19 Og nu ønsker jeg, at I skal vide, at siden Abrahams dage har der været mange profeter, som har vidnet om disse ting; ja, profeten Zenos vidnede frimodigt derom, og derfor blev han dræbt.
20 Og ligeledes Zenok og Ezias, Esajas og Jeremias, og Jeremias var den samme profet, som vidnede om Jerusalems ødelæggelse, og vi ved, at Jerusalem blev ødelagt i overensstemmelse med Jeremias's ord. Hvorfor skulle Guds Søn da ikke komme i overensstemmelse med hans profeti?
21 Og vil I nu bestride, at Jerusalem blev ødelagt? Vil I sige, at Zedekias's sønner ikke alle blev dræbt med undtagelse af Mulek? Ja, ser I ikke, at Zedekias's afkom er blandt os, og at de blev uddrevet af Jerusalems land? Men det er ikke alt.
22 Vor fader Lehi blev uddrevet af Jerusalems land, fordi han vidnede om disse ting. Nephi vidnede også derom, og ligeledes næsten alle vore fædre helt ned til denne tid; ja de har vidnet om Kristi komme, og de har skuet fremad og glædet sig over hans dag, som skal komme.
23 Og se, han er Gud, og han er med dem, og han åbenbarede dem, at de var forløst ved ham; og de gav ham æren for det, der skulle ske.
25 Men I har forkastet sandheden og rejst jer mod jeres hellige Gud; og selv på denne tid samler I jer vrede til dommens dag i stedet for at samle jer skatte i himlen, hvor intet kan fordærve det, og hvor intet urent kan komme.
26 Ja, I er næsten allerede nu modne til evig fordærvelse på grund af mord, utugt og ugudelighed, og dersom I ikke omvender jer, vil den snart komme over jer.
28 Og se, de tilhører begge jeres hemmelige bande, hvis stifter er Gadianton og den onde, som søger at fordærve menneskenes sjæle.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3