Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Lamaniterne sender missionærer til nephiterne --- Derhersker fred og frihed --- Lehis land og Muleks land --- Cezoram og hans søn myrdes --- Gadiantonrøverne griber magten og regeringstøjlerne.
1 ALT dette var foregået, da det to og tresindstyvende år af dommernes regering var endt, og de fleste af lamaniterne var blevet et retfærdigt folk, så at deres retfærdighed overgik nephiternes på grund af deres fasthed og standhaftighed i troen.
2 For se, mange af nephiterne var blevet forhærdede, ubodfærdige og meget ugudelige, så at de endog forkastede Guds ord og al den forkyndelse og de profetier, som hørtes blandt dem.
6 Og mange af lamaniterne gik ind i landet mod nord, og Nephi og Lehi gik også til landet mod nord for at prædike for folket. Og således endte det tre ot tresindstyvende år.
7 Og se, der var fred i hele landet, så at nephiterne kunne gå til hvilken del af landet, de ønskede, både blandt nephiterne og lamaniterne.
8 Og lamaniterne gik også hen, hvor de ville, både blandt lamaniterne og nephiterne; og således kunne de frit komme sammen for at købe og sælge og tjene penge, som de ønskede.
9 Og de blev meget rige, både lamaniterne og nephiterne; og de havde mængder af guld og sølv og alle slags kostbare metaller, både i det sydlige og nordlige land.
11 Og se, i begge disse lande fandtes guld og sølv og alle slags kostbare ertser, og der var også interesserede arbejdere, som arbejdede med alle slags ertser og forædlede dem, og således blev de rige.
12 De avlede rigeligt med korn og trivedes udmærket både i nord og syd. Og de formeredes og blev meget stærke i landet og havde mange flokke og hjorde og meget fedekvæg.
14 Og i det fem og tresindstyvende år nød de også stor glæde og fred, ja, og megen prædiken og mange profetier angående det tilkommende. Og således gik det fem og tresindstyvende år.
16 Og i begyndelsen af det syv og tresindetyvende år begyndte folket atter at blive meget ugudeligt.
18 Og se, disse røvere og mordere var en bande, der var blevet organiseret af Kishkumen og Gadianton. Og der fandtes endog mange af Gadiantons bande blandt nephiterne. Men se, der var flere af dem blandt den mere ugudelige del af lamaniterne. Og de blev kaldt Gadiantons røvere og mordere.
19 Og det var dem, der myrdede overdommeren Cezoram og hans søn, medens de sad på dommersædet; men se, de blev ikke fundet.
20 Men da lamaniterne fandt ud af, at der fandtes røvere blandt dem, blev de meget bedrøvede; og de anvendte ethvert middel, der stod i deres magt, for at rydde dem af vejen.
22 Og de havde deres tegn, ja, deres hemmelige tegn og deres hemmelige ord, så de kunne kende en broder, som var indtrådt i forbundet, så han ikke skulle fortrædiges af hans broder for nogen som helst ugudelig handling, han end måtte begå, eller af nogen af dem, som tilhørte banden, og som var indtrådt i dette forbund.
23 Og således kunne de myrde, plyndre, stjæle og bedrive hor og begå alle slags ugudelige handlinger stridende mod landets og Guds love.
24 Og dersom nogen af dem, der tilhørte deres bande, afslørede deres ugudelighed og deres vederstyggeligheder for verden, skulle de ikke dømmes efter landets love, men efter deres ugudeligheds love, som Gadianton og Kishkumen havde fået vedtaget.
25 Og se, det er disse hemmelige edsaflæggelser og pagter, som Alma befalede sin søn ikke at lade komme ud til verden, for at de ikke skulle blive et middel til at lede folket i fordærv.
26 Og se, disse hemmelige edsaflæggelser og pagter fik Gadianton ikke fra de optegnelser, som var overdraget Helaman; men se, de blev indgivet i Gadiantons hjerte af det samme væsen, som forførte vore første forældre til at spise af den forbudne frugt.
27 Ja, det samme væsen, der sammen med Kain lagde plan om, at dersom han myrdede sin broder Abel, skulle det ikke kendes for verden. Og han smedede anslag sammen med Kain og hans tilhængere fra den tid af og fremdeles.
28 Og det er ligeledes det samme væsen, som indskød i folkets hjerte at bygge et tårn så højt, at de kunne nå himlen. Og det var det samme væsen, som forførte det folk, der kom fra tårnet til dette land, og som spredte mørkets gerninger og vederstyggeligheder over hele landet, til han førte folket i fuldstændig fordærvelse og til et evigt helvede.
29 Ja, det er det samme væsen, som fik Gadianton til stadig at fortsætte med mørkets gerninger og hemmelige mord; og han har fortsat dermed fra menneskets begyndelse til denne tid.
31 Og se, han havde fået stor magt over nephiternes hjerter, ja, så meget, at de var blevet meget ugudelige; og de fleste af dem var afveget fra retfærdighedens vej, og de trådte Guds bud under fode og vandrede på deres egne veje og gjorde sig afguder af guld og sølv.
33 Og til stor sorg og bedrøvelse for de retfærdige blev deres ugudelighed også større i det otte og tresindstyvende år.
34 Og således ser vi, at nephiterne begyndte at synke ned i vantro og tiltage i synd og vederstyggeligheder, medens lamaniterne begyndte at vokse meget i kundskab om deres Gud; ja, de begyndte at holde hans bud og befalinger og at vandre i sandhed og oprigtighed for ham.
35 Og således ser vi, at Herrens ånd begyndte at forlade nephiterne på grund af deres ugudelighed og hårdhjertethed.
36 Og således ser vi, at Herren begyndte at udgyde sin Ånd over lamaniterne, fordi de var hurtige og villige til at tro på hans ord.
37 Og lamaniterne søgte at uskadeliggøre Gadiantons brøverbande; og de prædikede Guds ord blandt den mere ugudelige del af dem, så at denne røverbande blev helt udryddet blandt lamaniterne.
38 Men på den anden side skete det, at nephiterne stod dem bi og understøttede dem; de begyndte med den mere ugudelige del af dem, indtil de havde spredt sig over hele nephiternes land og havde forført størstedelen af de retfærdige og fået dem så langt ned, at de troede på deres gerninger og deltog i deres rov og forenede sig med dem i deres hemmelige mord og sammensværgelser.
39 På denne måde tog de statens ledelse i deres egne hænder, så at de fattige, de sagtmodige og Guds ydmyge tilhængere blev trådt under fode og slået, sønderrevet og foragtet.
40 Og således ser vi, at de var i en forfærdelig tilstand og var modne til evig fordærvelse.
41 Og således endte det otte og tresindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3