Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 45
Beretningen om Nephis folk, deres krige og splid i Helamans tid, efter Helamans optegnelser, som han nedskrev i sin levetid.
Omfattende kapitlerne 45--62 inklusive.
Den nephitiske udslettelse atter forudsagt --- Almas bortgang sammenlignet med Moses's --- Splittelse indenfor kirken.
1 OG NU glædede Nephis folk sig meget over, at Herren igen havde udfriet dem af deres fjenders hænder; derfor opsendte de deres tak til Herren, deres Gud, ja, de fastede og bad meget og dyrkede Gud med stor glæde.
2 Og i det nittende år af dommernes regering over Nephis folk kom Alma til sin søn Helaman og sagde til ham: Tror du de ord, som jeg talte til dig angående de optegnelser, som er blevet opbevaret?
3 Og Helaman sagde til ham: Ja, jeg tror dine ord.
4 Og Alma sagde atter: Tror du på Jesus Kristus, som skal komme?
5 Og han sagde: Ja, jeg tror alle de ord, som du har talt.
6 Og Alma sagde atter til ham: Vil du adlyde mine befalinger?
8 Da sagde Alma til ham: Velsignet er du, og Herren vil lade det gå dig vel i dette land.
9 Men jeg har noget at profetere for dig; men hvad jeg profeterer for dig, skal du ikke fortælle videre; ja, hvad jeg profeterer for dig, skal ikke kundgøres førend profetien er opfyldt; skriv derfor de ord, jeg skal tale.
10 Og således faldt ordene: Jeg ser efter den åbenbarelsens ånd, som er i mig, at dette selvsamme folk, nephiterne, om fire hundrede år fra den tid, da Jesus Kristus skal åbenbare sig for dem, skal nedsynke i vantro.
11 Og da skal der ses krige og pest, ja, hungersnød og blodsudgydelse, indtil Nephis folk bliver udryddet.
12 Og dette skal ske, fordi de nedsynker i vantro og henfalder til mørkets gerninger og vellyst og alle former for ugudelighed; ja, jeg siger dig det, fordi de synder mod så stort lys og så megen kundskab; ja, jeg siger dig, at den fjerde slægt fra den dag skal ikke ganske forgå, førend denne store ugudelighed skal komme.
13 Og når den store dag kommer, se, da kommer den tid meget snart, da de, som nu er, eller deres afkom, som nu regnes blandt Nephis folk, ikke mere skal regnes blandt dem.
14 Men de, der bliver tilbage og ikke bliver udryddet på den store og forfærdelige dag, skal regnes blandt lamaniterne og blive som dem, ja alle med undtagelse af nogle få, som skal kaldes Herrens disciple, og dem vil lamaniterne forfølge, indtil de bliver udryddet. Og på grund af ugudelighed vil denne profeti blive opfyldt.
15 Og efter at Alma havde sagt disse ting til Helaman, velsignede han ham og ligeledes sine andre sønner; og han velsignede også jorden for de retfærdiges skyld.
16 Og han sagde: Så siger Gud Herren --- Forbandet skal landet være, ja dette land, til fordærvelse for hver slægt, stamme, tungemål og folk, som handler ugudeligt, når de har tømt ugudelighedens bæger til bunds; og som jeg har sagt, skal det ske; thi dette er Guds forbandelse og velsignelse over landet. Herren kan ikke se på synd med mindste eftergivenhed.
17 Og da Alma nu havde talt disse ord, velsignede han menigheden, ja, alle dem, der fra den tid af og fremdeles ville stå fast i troen.
18 Og da Alma havde gjort dette, drog han ud af Zarahemlas land, som om han ville tage til Meleks land. Og man hørte aldrig mere noget til ham; angående hans død og begravelse ved vi intet.
19 Men så meget ved vi, at han var en retfærdig mand, og det kom ud blandt menighederne, at han var blevet optaget af Ånden eller begravet ved Herrens hånd ligesom Moses. Men skriften siger, at Herren tog Moses til sig; og vi formoder, at han også har modtaget Alma til sig i Ånden; derfor ved vi intet om hans død og begravelse.
20 Og i begyndelsen af det nittende år af dommernes regering over Nephis folk gik Helaman ud blandt folket for at forkynde ordet for dem.
21 Thi på grund af deres krige med lamaniterne og de mange små stridigheder og uroligheder, der havde fundet sted blandt folket, blev det nødvendigt, at Guds ord skulle forkyndes dem, og at der skulle finde en regulering sted overalt i kirken.
24 Men de blev stolte og hovmodige i hjertet på grund af deres meget store rigdom; og således blev de rige i deres egne øjne og ville ikke lægge sig efter deres ord eller vandre i oprigtighed for Gud.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3