Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 37
Helaman får betroet optegnelserne og ander hellige minder --- Gazelem --- Liåhona et sindbillede på Kristi ord.
2 Og jeg beordrer dig også til at skrive en beretning om dette folk, ligesom jeg har gjort på Nephis plader og holde alle de ting hellige, som jeg har opbevaret, ja, akkurat som jeg har gjort; thi det er i en viis hensigt, at de bliver opbevaret.
3 Og ligeledes messingpladerne, som indeholder optegnelserne af de hellige skrifter og vore forfædres slægtsregister lige fra begyndelsen.
4 Vore fædre profeterede, at de skulle opbevares og overleveres fra slægt til slægt og føres og bevares ved Herrens hånd, indtil de skulle gå ud til alle slægter, stammer, tungemål og folk, så at disse kunne få kendskab til de hemmeligheder, de indeholder.
6 Nu tror du måske, det er dårskab af mig; men jeg siger dig, at ved små og ringe ting bliver der udrettet store ting, og ved ringe midler beskæmmes de vise ofte.
7 Og Gud Herren bringer midler i anvendelse for at udføre sine store og evige hensigter; og med meget små ting beskæmmer Herren de vise og tilvejebringer mange sjæles frelse.
8 Og det har hidtil været i overensstemmelse med Guds visdom, at disse ting skulle opbevares; thi de har styrket dette folks hukommelse og overbevist mange om deres vejs vildfarelse og bragt dem til kundskab om deres Gud, til deres sjæls frelse.
9 Ja, jeg siger dig, at var det ikke for de tings skyld, som disse optegnelser indeholder, og som findes på disse plader, kunne Ammon og hans brødre ikke have overbevist så mange tusinde lamaniter om urigtigheden af fædrenes overleveringer; ja, disse optegnelser og deres ord bragte dem til omvendelse; det vil sige: de bragte dem til kundskab om Herren, deres Gud, og til at glæde sig i Jesus Kristus, deres Forløser.
10 Og hvem ved, om de endnu ikke kan tjene til at bringe mange tusinde lamaniter, ja og ligeledes mange tusinde af vore hårdnakkede brødre, nephiterne, som nu forhærder deres hjerter i synd og ugudelighed, til kundskab om deres Forløser?
11 Disse hemmeligheder er endnu ikke blevet fuldstændig kundgjort for mig; derfor vil jeg ikke sige mere derom.
13 O, Helaman, min søn, ihukom, hvor strenge Guds bud er. Og han sagde: Dersom I vil holde mine bud, skal det gå jer vel i landet; men dersom I ikke holder hans bud, skal I blive udelukket fra hans ansigt.
14 Og husk nu, min søn, at Gud har betroet dig disse hellige ting, som han har holdt hellige, og som han vil holde og opbevare i sin vise hensigt, for at han kan vise sin magt for kommende slægter.
15 Og nu siger jeg dig ved profetiens ånd, at dersom du overtræder Guds bud, skal disse ting, som er hellige, tages fra dig ved Guds kraft, og du skal overgives til Satan, så han kan sigte dig som avner for vinden.
16 Men dersom du holder Guds bud og gør med disse hellige ting, som Herren befaler dig --- thi du må adspørge Herren om alt, hvad du skal gøre ved dem --- kan ingen magt, hverken på jorden eller i helvede, tage dem fra dig, thi Gud har magt til at opfylde alle sine ord.
17 Han vil opfylde alle de forjættelser, han giver dig; thi han har opfyldt alle de forjættelser, han har tilsagt vore fædre.
18 Thi han lovede dem, at han ville opbevare disse ting i en viis hensigt, så han kunne vise sin magt for kommende slægter.
19 En hensigt har han allerede opnået, nemlig at bringe mange tusinde lamaniter til kundskab om sandheden; og han har vist sin magt ved disse plader, og han vil fremdeles vise sin magt ved dem for kommende slægter; derfor skal de opbevares.
20 Derfor befaler jeg dig, min søn Helaman, at være nidkær i at opfylde alle mine ord og at være nidkær til at holde Guds bud, som de er skrevet.
22 Thi Herren så, at hans folk begyndte at arbejde i mørke, ja, udføre hemmelige mord og vederstyggeligheder; derfor sagde Herren, at dersom de ikke omvendte sig, skulle de udryddes af jorden.
23 Og Herren sagde: Jeg vil berede min tjener Gazelem en sten, der skal skinne imørket som et lys, så jeg må kunne åbenbare for mit folk, der tjener mig, deres brødres gerninger, ja hemmelighedens og mørkets gerninger og deres synder og vederstyggeligheder.
24 Min søn, disse udtydere blev tilberedt, for at Guds ord kunne opfyldes, som han talte, idet han sagde:
26 Og nu ser vi, min søn, at de ikke omvendte sig; derfor er de blevet udryddet, og så langt er Guds ord blevet opfyldt; ja, deres hemmelige vederstyggeligheder er kommet ud af mørket og kundgjort for os.
27 Og nu befaler jeg dig, min søn, at holde alle deres løfter og pagter og overenskomster i deres hemmelige vederstyggeligheder skjult; ja, alle deres tegn og undere skal du holde skjult for dette folk, så de ikke får kundskab derom, så at de heller ikke henfalder i mørke og bliver udryddet.
28 Thi der hviler en forbandelse over hele dette land, at der ifølge Guds kraft skal komme ødelæggelse over alle disse mørkets arbejdere, når de tilfulde har udført deres gerning; derfor ønsker jeg ikke, at dette skal ødelægges.
29 Derfor skal du holde disse hemmelige planer med deres løfter og pagter fra dette folk og alene lade dem vide deres ugudelighed, mord og afskyeligheder; og du skal lære dem at afsky sådanne ugudeligheder, vederstyggeligheder og mord; du skal belære dem om, at disse folk blev udryddet på grund af deres synder, vederstyggeligheder og mord.
30 Thi de slog alle Herrens profeter ihjel, der kom til dem for at forkynde dem om deres synder; og blodet af dem, som de slog ihjel, råbte til Herren, deres Gud, om hævn over dem, som var deres mordere; og således kom Guds straffedomme over disse mørkets arbejdere og hemmelige foreninger.
31 Ja, forbandet være landet for evigt for dem, som udfører mørkets gerninger og arbejder for hemmelige foreninger, ja, til ødelæggelse, medmindre de omvender sig, førend det er gået for vidt.
32 Min søn, ihukom de ord, som jeg har talt til dig; betro ikke dette folk disse hemmelige planer, men indgyd dem evigt had til synd og ugudelighed.
33 Prædik for dem omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus; lær dem at ydmyge sig og at være sagtmodige og ydmyge af hjertet; lær dem at modstå alle djævelens fristelser ved deres tro på den Herre Jesus Kristus.
35 O, min søn, husk at lære visdom i din ungdom; ja, lær i din ungdom at holde Guds bud.
36 Ja, råb til Gud om hele dit underhold; ja, lad alle dine gerninger være for Herren, og hvor du end går, lad det ske i Herren, ja, lad dine tanker være henvendt til Herren; ja, lad dit hjertes attrå være til Herren evindelig.
37 Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, og han vil vejlede dig til det gode; ja, når du lægger dig om aftenen, da læg dig for Herren, så han kan våge over dig, medens du sover; og når du står op om morgenen, da lad dit hjerte være fuldt af taksigelse til Gud; og dersom du gør det, skal du blive ophøjet på den yderste dag.
38 Og nu, min søn, har jeg noget at sige angående det, som vore fædre kaldte en kugle eller vejviser, thi vore fædre kaldte den Liahona, hvilket betyder, når det udlægges, kompas, og Herren beredte det.
40 Og den virkede for dem i overensstemmelse med deres tro på Gud; når de derfor havde tro til, at Gud kunne lade disse visere udpege den vej for dem, de skulle gå, da skete det; derfor så de dette under og ligeledes andre undergerninger, der blev udført ved Guds kraft, dag for dag.
42 Derfor tøvede de i ørkenen og vandrede ikke den rette vej, og de led sult og tørst for deres overtrædelsers skyld.
43 Min søn, nu ønsker jeg, at du skal forstå, at disse ting er billedlige; thi når vore fædre var efterladne i at give agt på dette kompas, som tilhører timelige ting, gjorde de ingen fremgang; og således er det også med åndelige ting.
44 Thi det er lige så let at give agt på Kristi ord, som vil vise den rette vej til evig salighed, som det var for vore fædre at give agt på dette kompas, som ville vise dem den rette vej til det forjættede land.
45 Og nu spørger jeg jer: Er der ikke i dette et forbillede? Thi lige så vist som denne vejviser bragte vore fædre til det forjættede land ved at følge dens anvisning, skal Kristi ord, om vi følger dets anvisning, føre os hinsides denne sorgens dal til et langt mere forjættet land.
46 O, min søn, lad os ikke være ligegyldige, fordi vejen er let; thi således var det med vore fædre; det var således beredt for dem, at dersom de ville se op, kunne de leve; således er det også med os. Vejen er beredt, og dersom vi vil se op, skal vi leve evindelig.
47 Min søn, se nu til, at du tager vare på disse hellige ting; ja, se frem til Gud og lev. Gå til dette folk og forkynd ordet og vær besindig. Lev vel, min søn.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3