Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 34
Amuleks vidnesbyrd --- Det store og sidste offer --- Hvordan barmhjertigheden og nåden tilfredsstiller retfærdigheden --- Omvendelse må ikke udskydes.
1 OG EFTER at Alma havde talt disse ord til dem, satte han sig ned på jorden, og Amulek stod op og begyndte at lære dem, idet han sagde:
2 Mine brødre, jeg tror, det er umuligt, at I kan være uvidende om det, der er blevet talt angående Kristi komme, ham, om hvem vi lærer, at han er Guds Søn; ja, jeg ved, at I tilfulde blev belært om det, før I skilte jer ud fra os.
3 Og eftersom I har begæret af min elskede broder, at han skulle sige jer, hvad I skal gøre på grund af jeres genvordigheder, har han talt noget til jer for at berede jeres sind; ja, han har formanet jer til tro og tålmodighed.
4 ja, til at have tro nok til, at I kan plante order i hjertet, så I kan prøve dets værdi.
7 Min broder har henvist til Zenos's ord for at bevise, at forløsningen kommer ved Guds Søn og ligeledes til Zenocks ord; og han har også henvist til Moses for at bevise, at disse ting er sande.
8 Og nu vil jeg selv vidne for jer, at disse ting er sande. Jeg siger jer, at jeg ved, at Kristus skal komme blandt menneskenes børn for at påtage sig sit folks overtrædelser, og at han skal sone for verdens synder, thi Gud Herren har talt det.
9 Thi det er nødvendigt, at der udvirkes en forsoning; for efter den evige Guds store plan må der komme en forsoning; hvis ikke ville hele menneskeheden uundgåeligt omkomme; ja, alle er forhærdede, ja, alle er faldet og fortabt og må omkomme, hvis det ikke var for den forsoning, som nødvendigvis må ske.
12 Men loven kræver hans liv, som har begået mord; derfor kan intet mindre end en uendelig forsoning være tilstrækkelig for verdens synder.
13 Derfor er det nødvendigt, at et stort og sidste offer gøres; og da skal der blive eller der må nødvendigvis blive ende på blodsudgydelse; da skal Moseloven fuldkommes; ja, det hele skal fulkommes til punkt og prikke, og intet skal forgå.
15 Og således vil han bringe alle dem frelse, der vil tro på hans navn; og hensigten med dette sidste offer er at tilvejebringe den inderlige barmhjertighed, som overvinder retfærdigheden og tilvejebringer det middel, hvorved mennesker kan få tro til omvendelse.
16 Således kan nåden fyldestgøre retfærdighedens krav og omringe dem med sikkerhedens arme, medens den, der ikke øver sig i tro til omvendelse, er udsat for hele lovens retfærdige fordringer; derfor er den store og evige forløsningsplan kun for den, som har tro til omvendelse.
17 Må Gud derfor forunde jer, mine brødre, så I kan begynde at udøve tro til omvendelse og påkalde hans hellige navn, så han vil være barmhjertig mod jer.
18 Ja, råb til ham om nåde, thi han harmagt til at frelse.
20 Bed til ham, når I er i marken, ja, for alle jeres hjorde.
21 Bed til ham hjemme, ja, for hele jeres hus, både morgen, middag og aften.
22 Ja, bed til ham mod jeres fjenders magt.
23 Ja, bed til ham imod djævelen, som er en fjende af al retfærdighed.
24 Bed til ham for markens afgrøder, at I må have held med dem.
25 Bed for hjordene på markerne, at de må formeres.
26 Men det er ikke alt; I må udøse jeres sjæl i lønkammeret og på lønlige steder og i ørkenen.
27 Ja, og når I ikke råber til Herren, lad da hjertet være fyldt og opløftet i bøn til ham bestandig for jeres velfærd og ligeledes for deres velfærd, som er omkring jer.
28 Mine elskede brødre, jeg siger jer: Antag ikke, at det er alt; thi efter at I har gjort alle disse ting, og I bortviser den trængende og den nøgne og ikke besøger den syge og den bekymrede og ikke deler jeres midler --- om I har nogen --- med dem, som trænger dertil, siger jeg jer, at dersom I ikke gør nogen af disse ting, da er jeres bøn forgæves og gavner jer intet, og I er som hyklere, der fornægter troen.
29 Dersom I derfor ikke ihukommer at være gavmilde, er I som affaldet, som smelterne kaster ud, da det ikke er af nogen værdi, og det bliver trådt under fode af mennesker.
30 Mine brødre, eftersom de hellige skrifter vidner om disse ting, og I har fået så mange vidnedsbyrd, ønsker jeg, at I skal komme ud og bære omvendelsens frugter.
31 Ja, jeg ville ønske, I ville komme og ikke forhærde jeres hjerter længere; thi se, nu er tiden og frelsens dag for jer; og dersom I vil omvende jer og ikke forhærde hjertet, skal den store forløsningsplan snart blive iværksat for jer.
32 Dette liv er tiden, da menneskene skulle berede sig til at møde Gud; ja, dette livs dag er den dag, da menneskene skal udføre deres arbejde.
33 Og som jeg sagde jer før, eftersom I har haft så mange vidnesbyrd, så beder jeg jer om ikke at opsætte jeres omvendelsesdag til enden; thi dersom vi ikke benytter vor tid i dette liv, da kommer der efter denne livets dag, som er os givet til at berede os til evigheden, en mørk nat, hvori intet arbejde kan udrettes.
34 I kan ikke sige, når I kommer til dette frygtelige tidspunkt: Jeg vil angre og omvende mig til min Gud. Nej, I kan ikke sige det, thi den samme ånd, som er i besiddelse af jeres legeme, når I går ud af dette liv, den samme ånd vil have magt til at tage jeres legeme i besiddelse i den evige verden.
36 Og jeg ved dette, fordi Herren har sagt, at han ikke bor i vanhellige templer, men han bor i de retfærdiges hjerter; ja, han har også sagt, at de retfærdige skal sidde i hans rige og ikke mere gå ud; men deres klæder vil blive gjort hvide ved Lammets blod.
37 Mine elskede brødre, jeg ønsker nu, at I skal huske dette, og at I skal udarbejde jeres frelse med frygt for Gud, og at I ikke mere skal fornægte Kristi komme,
38 at I ikke mere skal stride mod den Helligånd, men modtage den og påtage jer Kristi navn, at I skal ydmyge jer, ja, til støvet og tilbede Gud i ånd og sandhed, hvorend I er, og at I daglig skal leve i taksigelse for den store nåde og velsignelse, som han skænker jer.
40 Mine elskede brødre, nu ønsker jeg at formane jer til tålmodighed og til at udholde alle slags genvordigheder, til ikke at stride mod dem, der kaster jer ud for jeres store fattigdoms skyld, så at I ikke bliver syndere som de;
41 men at I må have tålmodighed og udholde disse genvordigheder med fast forhåbning, at I engang skal finde hvile for alle jeres lidelser.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3