Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 23
Religionsfrihed forkyndes --- Mange lamaniter omvendes --- Amalekiter og amuloniter forkaster sandheden --- Anti-Nephi-Lehi.
1 OG NU lod lamaniternes konge udsende en bekendtgørelse om, at de ikke skulle lægge hånd på Ammon, Aaron, Omner eller Himni og heller ikke på nogen af deres brødre, som skulle gå ud og prædike Guds ord, i hvilken del af landet de end kom.
2 Ja, han udstedte en befaling til hele folket, at de ikke måtte lægge hånd på dem for at binde dem eller kaste dem i fængsel; de måtte heller ikke spytte på dem eller slå dem eller kaste dem ud af synagogerne eller hudstryge dem, og de måtte heller ikke stene dem; men de skulle have fri adgang til deres huse og deres templer og helligdomme.
3 Og således kunne de gå omkring og prædike ordet, som de ville; thi kongen og hele hans hus var blevet omvendt til Herren; derfor udstedte han denne proklamation til folket i hele landet, for at Guds ord ikke skulle møde nogen hindring, men at det måtte få fremgang overalt i hele landet, så hans folk måtte blive overbevist om deres fædres ugudelige traditioner og overleveringer, og at de måtte blive overbevist om, at de alle var brødre, og at de ikke burde myrde eller plyndre eller stjæle eller bedrive hor eller begå nogen form for ugudelighed.
4 Og da kongen nu havde udstedt denne bekendtgørelse, gik Aaron og hans brødre fra by til by og fra det ene bedehus til det andet, idet de oprettede menigheder og indviede præster og lærere overalt i landet blandt lamaniterne til at prædike og undervise om Guds ord mellem dem; og på denne måde begyndte de at få stor fremgang.
5 Og tusinder blev bragt til kundskab om Herren, ja, tusinder kom til at tro på nephiternes overleveringer, og de blev belært om de optegnelser og profetier, som var gået i arv lige til nærværende tid.
6 Og så vist som Herren lever, og så vist som mange troede og kom til kundskab om sandheden ved Ammon og hans brødres forkyndelse i overensstemmelse med åbenbaringens og profetiens ånd og Guds kraft, der udførte undergerninger hos dem, ja, jeg siger jer, så vist som Herren lever, faldt så mange af lamaniterne, som troede på deres forkyndelse og blev omvendt til Herren, aldrig fra troen.
7 Thi de blev et retfærdigt folk; de nedlagde oprørsvåbnene, så de ikke mere stred mod Gud og heller ikke mod nogen af deres brødre.
8 Og det er dem, der blev omvendt til Herren:
9 Det lamanitiske folk, der var i Ishmaels land,
10 og ligeledes det lamanitiske folk, som var i Middonis land,
11 og det lamanitiske folk, der var i Nephis by,
12 og ligeledes det lamanitiske folk, som var i Shiloms land og i Shemlons land og i byerne Lemuel og Shimnilom.
13 Og det er navnene på de lamanitiske byer, som blev omvendt til Herren, og det er dem, der nedlagde oprørsvåbnene, ja, alle deres krigsvåben, og de var alle lamaniter.
14 Men amalekiterne blev ikke omvendt med undtagelse af een eneste, og heller ikke nogen af amuloniterne, men de forhærdede hjerterne og ligeledes lamaniternes hjerter i den del af landet, hvor de boede, ja i alle deres byer og landsbyer.
15 Derfor har vi nævnt alle lamaniternes byer, hvor de angrede deres synder og kom til sandhedens erkendelse og omvendte sig.
16 Og nu ønskede kongen og de, der var blevet omvendt, at få et navn, hvorved de kunne skelnes fra deres brødre; derfor rådførte kongen sig med Aaron og mange af deres præster angående navnet, som de ville påtage sig for at kunne blive skilt ud fra de andre.
17 Og de tog navnet Anti-Nephi-Lehi; og de blev kaldt ved det navn og kaldtes ikke mere lamaniter.
18 Og de begyndte at blive et meget flittigt folk og var hjælpsomme og venlige mod nephiterne; derfor trådte de i forbindelse med dem, og Guds forbandelse fulgte dem ikke mere.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3