Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 13
Almas tale fortsættes --- Guds Søns hellige orden --- Højpræster --- Hvorfor ordineret --- Melkisedek og Abraham.
1 MINE brødre, jeg vil atter påminde jer om den tid, Gud Herren gav sine børn disse bud, og jeg ønsker, at I skal erindre, at Gud Herren beskikkede præster efter sin hellige orden, som er i overensstemmelse med hans Søns orden om at lære folket disse ting.
2 Og disse præster blev beskikket efter hans Søns orden, således at folket derigennem kunne vide, på hvilken måde de skulle vente forløsning ved hans Søn.
3 Og her er måden, som de blev beskikket på: De var kaldet og beredt fra verdens begyndelse efter Guds forudviden på grund af deres store tro og gode gerninger; for det første blev det overladt dem at vælge enten godt eller ondt; da de valgte det gode og øvede meget stor tro, er de kaldet med et helligt kald, ja, med det hellige kald, som var anordnet i forbindelse med og ifølge en forberedende forløsning for sådanne.
4 Og således er de blevet kaldet til dette hellige kald for deres tros skyld, medens andre havde forkastet Guds ånd på grund af hjertets hårdhed og deres forstands blindhed, og dersom det ikke havde været for dette, kunne de have haft lige så store rettigeheder som deres brødre.
5 Eller sluttelig: For det første var de i samme stilling som deres brødre; og således var dette hellige kald anordnet fra verdens begyndelse for sådanne, der ikke forhærder deres hjerter, og det er i og ved den enbårne Søns forsoning, som var beredt.
6 Og således blev de kaldet og ordineret til det høje præstedømme efter Guds hellige orden for at lære menneskene hans bud, så at de også måtte indgå til hans hvile.
7 Thi dette høje præstedømme er efter hans Søns orden, hvilken orden var fra verdens begyndelse, eller med andre ord, den er uden dages begyndelse og års ende, eftersom den var beredt fra evighed til evighed ifølge hans forudviden om alle ting.
8 Og de blev ordineret på denne måde: De blev kaldet med et helligt kald, ordineret med en hellig ordination og modtog det høje præstedømme efter den hellige orden, og dette kald og denne ordination og dette høje præstedømme er uden begyndelse og ende.
9 Således bliver de højpræster til evig tid efter Faderens enbårne Søns orden, som er uden dages begyndelse eller års ende, og som er fuld af nåde, retfærdighed og sandhed. Og således er det. Amen.
10 Som jeg sagde angående dette høje præstedømmes hellige orden: Mange ordineredes og blev Guds højpræster; og det var på grund af deres store tro og omvendelse og deres retfærdighed for Gud, idet de valgte at omvende sig og gøre retfærdigheds gerninger fremfor at omkomme.
11 Derfor blev de kaldet efter denne hellige orden og helliggjort, og deres klæder blev vasket hvide ved Lammets blod.
12 Og efter at de var blevet helliggjort ved den Helligånd og havde fået deres klæder gjort hvide og var rene og uplettede for Gud, kunne de ikke se på synd uden med afsky; og der var mange, såre mange, som blev gjort rene og gik ind til Herren, deres Guds hvile.
13 Og nu ønsker jeg, mine brødre, at I vil ydmyge jer for Gud og vise omvendelsens værdige frugter, så I også kan indgå til denne hvile.
14 Ja, ydmyg jer ligesom folket i Melkisedeks dage; han var også højpræst efter den samme orden, som jeg har talt om, og han modtog ligeledes det høje præstedømme for evigt.
15 Og det var til den samme Melkisedek, at Abraham betalte tiende; ja, selv vor fader Abraham betalte en tiendedel af alt, hvad han ejede.
16 Og disse anordninger blev indstiftet på denne måde, så at folket derved kunne leve i forventning om Guds Søn, thi det var et forbillede på hans orden eller det var hans orden; og det var, for at de måtte se hen til ham for deres synders forladelse, for at de kunne indgå til Herrens hvile.
17 Denne Melkisedek var konge over Salems land; og hans folk havde tiltaget stærket i synd og vederstyggeligheder; ja, de var alle faret vild og var fulde af al slags ugudelighed.
18 Men Melkisedek, som havde udøvet kraftig tro og fået det høje præstedømmes embede efter Guds hellige orden, prædikede omvendelse for sit folk. Og de omvendte sig; og Melkisedek oprettede fred i landet i sine dage; derfor blev han kaldt fredsfyrsten, thi han var konge af Salem, og han regerede under sin fader.
19 Og der levede mange for ham og ligeledes mange efter ham, men ingen var større; derfor har man i særdeleshed omtalt ham.
20 Men jeg behøver ikke at tale mere om det, thi hvad jeg har sagt er nok. Skrifterne ligger for jer; dersom I fordrejer dem, bliver det til jeres egen fordærvelse.
21 Og da Alma havde sagt disse ord til dem, rakte han hånden ud til dem og råbte med høj røst og sagde: Nu er det tid til omvendelse, thi frelsens dag nærmer sig.
22 Og Herrens røst forkynder det af engles mund for alle folkeslag, ja, forkynder det, så de må kunne bringe godt budskab om stor glæde; ja, og han lader dette gode budskab lyde til hele sit folk, ja, endog for dem, som er spredt over hele jorden; derfor er de kommet til os.
23 Og det er blevet kundgjort for os i tydelige vendinger, så vi kan forstå og ikke fare vild, medens vi er vandrere i et fremmed land; derfor er vi så storligt velsignet, thi dette gode budskab er kundgjort for os i alle dele af vor vingård.
24 Thi engle forkynder det for mange i vort land, og det sker i den hensigt at berede menneskenes børns hjerter til at modtage hans ord, når han kommer i sin herlighed.
25 Og nu venter vi kun på at høre af engles mund det glædelige budskab om hans komme; thi tiden kommer, og vi ved ikke hvor hurtigt. Gud give, at det måtte finde sted i mine dage; men enten det sker snart eller senere, vil jeg fryde mig derover.
26 Og det skal blive kundgjort for hellige og retfærdige mænd ved engles mund ved hans komme, så vore fædres ord må opfyldes, som de har talt om ham, i overensstemmelse med profetiens ånd, som var idem.
27 Mine brødre, jeg ønsker nu af mit hjertes inderste og med stor attrå, ja med smerte, at I vil lytte til mine ord, aflægge jeres synder og ikke opsætte tiden for jeres omvendelse;
28 men at I vil ydmyge jer for Herren og påkalde hans hellige navn og våge og bede bestandigt, så I ikke bliver fristet mere, end I kan udholde, og således blive ledet af den Helligånd og blive ydmyge, sagtmodige, underdanige og tålmodige, fulde af kærlighed og langmodighed,
29 og hav tro på Herren og håb om at få det evige liv og hav altid Guds kærlighed i hjertet, så I kan blive ophøjet på den yderste dag og indgå til hans hvile.
30 Og må Herren skænke jer omvendelse, så I ikke skal nedkalde hans vrede over jer og ikke blive bundet med helvedes lænker og ikke lide den anden død.
31 Og Alma talte mange flere ord til folket, men de er ikke skrevet i denne bog.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3