Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
Dommerne og deres aflønning --- Nephitiske mønter og mål --- Zeezrom bliver gjort til skamme af Amulek.
1 OG DER stod i Mosiahs lov, at hver mand, der beklædte et dommersæde eller de, der var udnævnt til dommere, skulle have løn i forhold til den tid, de anvendte til at dømme dem, der blev fremstillet for dem for at blive dømt.
2 Og dersom én skyldte en anden, og han ikke ville betale det, som han skyldte, blev han anklaget for dommeren; og dommeren brugte sin myndighed og sendte betjente ud for at få manden fremstillet for sig; og han domte manden efter loven og de vidneudsagn, der blev afgivet imod ham, og således blev manden tvunget til at betale det, han skyldte; ellers blev det ham frataget eller han blev udstødt af folket som tyv og røver.
3 Og dommeren fik løn for sin tid: en senine guld for en dags arbejde eller en senum sølv, der svarer til en senine guld; og det er ifølge loven, som var givet.
4 Her er navnene på de forskellige guld-og sølvmønter efter værdi. Og navnene blev givet af nephiterne, thi de regnede ikke på samme måde som jøderne, der var i Jerusalem; og de brugte heller ikke samme mål som jøderne, men de ændrede regne-og målsystemet efter folkets ønske og omstændigheder i hver slægt indtil dommernes regering, og de blev stadfæstet af kong Mosiah.
5 Og beregningen er således: En senine guld, en seon guld, en shum guld og en limnah guld.
6 En senum sølv, en amnor sølv, en ezrom sølv og en onti sølv.
7 En senum sølv svarede til en senine guld, og hver af disse til et mål byg og til et mål af alle slags korn.
8 Og en seon guld var dobbelt så meget som en senine.
9 Og en shum guld var dobbelt så meget som en seon.
10 Og en limnah guld svarede i værdi til dem allesammen.
11 Og en amnor sølv var lige så stor som to senum.
12 Og en ezrom sølv var lige så stor som fire senum.
13 Og en onti svarede i værdi til dem alle.
14 Og her er værdien af de mindre tal af deres montregning:
15 En shiblon er det halve af en senum; derfor kan man få et halvt målbyg for en shiblon.
16 Og en shiblum er en halv shiblon.
17 Og en leah er en halv shiblum.
18 Og her er tallene efter deres regning.
19 Og en antion guld svarer til tre shibloner.
20 Og disse lovkyndige fik løn i forhold til de indbragte sager; derfor var det alene for at tjene penge, at de ophidsede folket til opløb og alle slags uroligheder og ugudelighed, så de kunne få mere at bestille og få penge i forhold til de sager, der blev indbragt for dem; derfor ophidsede de folket imod Alma og Amulek.
21 Og denne Zeezrom begyndte at udspørge Amulek, idet han sagde: Vil du besvare mig nogle få spørgsmål, som jeg vil stille dig? Og Zeezrom var en mand, der var dygtig til djævelens anslag, så han kunne fordærve det, der var godt; derfor sagde han til Amulek: Vil du besvare det spørgsmål, jeg vil stille dig?
22 Og Amulek sagde til ham: Ja, hvis det er i overensstemmelse med Herrens ånd, som er i mig; thi jeg vil ikke sige noget, der er i modstrid med Herrens ånd. Og Zeezrom sagde til ham: Se, her er seks ontier sølv, og alle dem vil jeg give dig, dersom du vil fornægte tilværelsen af et højeste væsen.
23 Men Amulek sagde: O, du helvedes barn, hvorfor frister du mig? Ved du ikke, at de retfærdige ikke giver efter for sådanne fristelser?
24 Tror du, at der ikke er nogen Gud? Jeg siger dig nej; du ved, at der er en Gud, men du elsekr vinding mere end ham.
25 Og nu har du løjet for Gud og for mig. Du sagde til mig: Se, disse seks ontier, som er af stor værdi, vil jeg give dig, medens du i hjertet havde bestemt dig til selv at beholde dem; og det var alene dit ønske, at jeg skulle fornægte den sande og levende Gud, så du kunne have grund til at udrydde mig. Og for dette store onde skal du få din løn.
26 Og Zeezrom sagde til ham: Siger du, at der er en sand og levende Gud?
27 Og Amulek sagde: Ja, der er en sand og levende Gud.
28 Og Zeezrom sagde: Er der mere end een Gud?
29 Og han svarede: Nej.
30 Og Zeezrom sagde atter til ham: Hvorledes ved du disse ting?
31 Og han sagde: En engel har forkyndt mig dem.
32 Og Zeezrom sagde atter: Hvem er han, som skal komme? Er det Guds Søn?
33 Og han sagde til ham: Ja.
34 Og Zeezrom sagde atter: Skal han frelse sit folk i dets synder? Og Amulek svarede og sagde til ham: Jeg siger dig, at det skal han ikke gøre, thi det er umuligt for ham at fornægte sine ord.
35 Og nu sagde Zeezrom til folket: Se til, at I husker disse ting; thi han sagde, at der kun er een Gud, alligevel siger han, at Guds Søn skal komme, men han skal ikke frelse sit folk --- som om han havde myndighed til at befale Gud.
36 Og Amulek sagde atter til ham: Du har løjet; thi du siger, jeg talte, som om jeg havde myndighed til at befale Gud, fordi jeg sagde, at han ikke skal frelse sit folk i dets synder.
37 Og jeg siger atter til jer, at han ikke kan frelse dem i deres synder; thi jeg kan ikke fornægte hans ord, og han har sagt, at intet urent kan arve himmeriges rige; hvorledes kan I da blive frelst, uden at I arver himmeriges rige? Derfor kan I ikke blive frelst i jeres synder.
38 Og Zeezrom sagde atter til ham: Er Guds Søn den evige Fader?
39 Og Amulek sagde til ham: Ja, han er himlens og jordens evige Fader og alle tings Fader, som er i dem; han er begyndelsen og enden, den første og den sidste.
40 Og han skal komme til verden for at genløse sit folk; og han skal tage deres overtrædelser på sig, som tror på hans navn; og det er dem, der skal have evigt liv, og frelse kommer ikke til andre.
41 Derfor forbliver de ugudelige, som om der ingen forløsning havde været tilvejebragt med undtagelse af, at dødens bånd er løst; thi den dag skal komme, da alle skal opstå fra de døde og stå for Gud og dømmes efter deres gerninger.
42 Og der er en død, som kaldes en timelig død, og Kristi død skal løse den timelige døds bånd, for at alle kan blive oprejst fra denne timelige død.
43 Ånden og legemet skal atter forenes i deres fuldkomne skikkelse; både lem og led skal komme på rette plads igen, ja, som vi er nu; og vi skal fremstilles for Gud med samme bevidsthed, som vi har nu og med klar erindring om al vor skyld.
44 Og denne genoprettelse skal blive alle tildelt, både gamle og unge, både trælle og frie, både mænd og kvinder, både ugudelige og retfærdige; og der skal end ikke gå så meget som et hår tabt af deres hoved; men alt skal bringes tilbage til dets fuldkomne skikkelse, som det er nu eller i legemet og skal fremføres og fremstilles for Sønnen Kristi, Gud Faderens og den Helligånds domstol, hvilke er een evig Gud, for at dømmes efter deres gerninger, enten de er gode eller onde.
45 Nu har jeg talt til dig om det dødelige legemes død og ligeledes om det dødelige legemes opstandelse. Jeg siger dig, at dette dødelige legeme bliver oprejst til et udødeligt legeme, det vil sige fra døden, ja, fra den første død til livet, så det ikke kan dø mere; ånden forenes med legemet for aldrig mere at være adskilt; og således bliver det hele åndeligt og udødeligt, så det ikke mere kan se forkrænkelighed.
46 Og da nu Amulek havde fuldendt disse ord, begyndte folket atter at blive forbavset, og Zeezrom begyndte også at skælve. Og således endte Amuleks ord, eller dette er alt, hvad jeg har skrevet.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3