Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 10
Amuleks afstamning --- Lehi efterkommer af Josef gennem Manasse --- Amulek beretter om sin omvendelse --- Hans vidnesbyrd --- Han fordømmer rænkefulde og udspekulerede lovkyndige og dommere.
1 HER er de ord, som Amulek prædikede for folket, der boede i Ammonihahs land, idet han sagde:
2 Jeg er Amulek, Giddonahs søn, der var en søn af Ishmael, som var af Aminadis slægt, og det var den samme Aminadi, som udtydede skriften, der var skrevet med Guds finger på templets mur.
3 Og Aminadi var en efterkommer af Nephi, som var Lehis søn, og som kom ud af Jerusalems land og nedstammede fra Manasse, der var en søn af Josef, som blev solgt til Ægypten af sine brødre.
4 Jeg er også en mand af ikke ringe anseelse blandt alle dem, der kender mig; og jeg har mange slægtninge og venner, og jeg har også erhvervet store rigdomme ved mine hænders flid.
5 Men til trods for alt dette har jeg aldrig kendt meget til Herrens veje eller hans hemmeligheder eller vidunderlige magt. Jeg sagde, jeg havde aldrig kendt meget til disse ting; men jeg tager fejl, thi jeg har set mange af hans hemmeligheder og meget af hans vidunderlige kraft, ja endog deri, at han har bevaret dette folks liv.
6 Men alligevel forhærdede jeg mit hjerte, thi der blev kaldt på mig mange gange, men jeg ville ikke høre; derfor havde jeg kendskab til disse ting, og alligevel ville jeg ikke anerkende dem; derfor vedblev jeg at stride imod Gud i mit hjertes ugudelighed, ja, indtil den fjerde dag i den syvende måned, som er i det tiende år af dommernes regering.
7 Medens jeg var på rejse for at besøge en meget nær slægtning, viste en Herrens engel sig for mig og sagde: Amulek, vend tilbage til dit eget hus, thi du skal bespise en Herrens profet, ja, en hellig mand, som er en udvalgt Guds mand; thi han har fastet for dette folks synders skyld, og han er sulten, og du skal modtage ham i dit hus og bespise ham, og han skal velsigne dig og dit hus, og Herrens velsignelse skal hvile over dig og dit hus.
8 Og jeg adlød engelens røst og vendte om til mit hus. Og da jeg var på vej dertil, fandt jeg manden, om hvem engelen sagde til mig: Du skal tage imod ham i dit hus, og det er den samme mand, som har talt til jer om de ting, der hører Gud til.
9 Og engelen sagde til mig: Det er en hellig mand; derfor ved jeg, at han er en hellig mand, thi det blev sagt af en Guds engel.
10 Og atter ved jeg, at det, som han har vidnet om, er sandt; thi jeg siger jer, at så sandt som Herren lever, har han sendt sin engel for at kundgøre disse ting for mig, ogdet har han gjort, medens denne Alma har boet i mit hus.
11 Han har velsignet mit hus, han har velsignet mig og mine kvinder og mine børn og min fader og mine slægtninge, ja, hele min slægt har han velsignet, og Herrens velsignelse har hvilet over os i overensstemmelse med de ord, han talte.
12 Og da Amulek nu havde talt disse ord, begyndte folket at forbavses, da de så, at der var flere end eet vidne, der vidnede om de ting, som de var blevet beskyldt for og ligeledes om de tilkommende ting i overensstemmelse med profetiens ånd, som var i dem.
13 Ikke desto mindre fandtes der nogle blandt dem, som tænkte på at udspørge dem, for at de ved deres listige anslag kunne fange dem i ord og finde vidnesbyrd mod dem, så de kunne overgive dem til deres dommere, så de kunne blive dømt i overensstemmelse med loven, så de kunne blive slået ihjel eller kastet i fængsel i forhold til den forbrydelse, de kunne sigte dem for eller vidne imod dem om.
14 Og de mænd, der søgte at ombringe dem, var lovkyndige, der var ansat eller udpeget af folket til at forvalte loven under forhørene eller ved behandlingen af straffesagerne for dommerne.
15 Og disse retslærde var bevandret i alle folkets underfundigheder og listige anslag; og det var for at de kunne blive kyndige i deres profession.
16 Og de begyndte at udspørge Amulek for at få ham til at modsige sig selv eller de ord, han skulle tale.
17 Og de vidste ikke, at Amulek kunne gennemskue deres planer. Men da de begyndte at udspørge ham, gennemskuede han deres tanker, og han sagde til dem: O, onde og forvildede slægt, I lovkyndige og hyklere, thi I lægger djævelens grundvold, I lægger fælder og snarer for at fange Guds hellige.
18 I lægger planer for at forvende den retfærdiges veje og nedkalder Guds vrede over jeres hoved, ja, til dette folks fuldkomne fordærvelse.
19 Og Mosiah, som var vor sidste konge, sagde med rette, idet han opgav riget og ingen havde at overdrage det til --- hvad der gav anledning til, at dette folk skulle regeres ved dets egen stemme --- at dersom den tid skulle komme, da dette folks stemme ville vælge uretfærdighed, det vil sige, om den tid skulle komme, at folket ville falde i overtrædelse, da ville det være modent til ødelæggelse.
20 Og nu siger jeg jer, at Herren med rette dømmer jer for jeres misgerninger, og med rette råber han til dette folk ved sine engles røst: Omvend jer, omvend jer: thi himmeriges rige er nær.
21 Ja, med rette råber han ved sine engles røst: Jeg vil komme ned blandt mit folk med ret og retfærdighed i hænderne.
22 Ja, og jeg siger jer, om det ikke var for de retfærdiges bønner, som nu er i landet, da ville I allerede nu være blevet hjemsøgt med fuldstændig ødelæggelse; dog ville det ikke være ved en vandflod, som tilfældet var med folket i Noas dage, men ved hungersnød, pest og sværd.
23 Men det er på grund af de retfærdiges bønner, at I er blevet sparet; om I derfor kaster de retfærdige ud fra jer, da vil Herren ikke holde sin hånd tilbage, men i sin store vrede vil han komme imod jer; da vil I blive slået med sult og pest og med sværdet, og tiden er nær, dersom I ikke omvender jer.
24 Og nu blev folket endnu mere vred på Amulek, og de råbte og sagde: Denne mand taler imod vore love, der er retfærdige, og mod vore vise lovkyndige, som vi har valgt.
25 Men Amulek rakte hånden ud og råbte så meget kraftigere til dem og sagde: O, du onde og forvildede slægt, hvorfor har Satan fået så stor magt over jer? Hvorfor vil i hengive jer til ham og lade ham få magt over jer til at forblinde øjnene på jer, så I ikke vil forstå de ord, der tales i sandhedens interesse?
26 Thi har jeg vidnet imod jeres lov? I forstår ikke; I siger, at jeg har talt imod jeres lov; men det har jeg ikke, men jeg har talt godt om jeres lov til jeres fordømmelse.
27 Og nu siger jeg jer, at grundvolden til dette folks undergang er ved at blive lagt ved jeres lovkyndiges og dommeres uretfærdighed.
28 Og da Amulek havde talt disse ord, råbte folket til ham og sagde: Nu ved vi, at denne mand er et djævelens barn, for han har løjet for os og talt imod vor lov. Og nu siger han, at han ikke har talt imod den.
29 Og atter: Han har talt ilde om vore lovkyndige og vore dommere.
30 Og de lovkyndige indpodede i folkets hjerter, at de skulle huske disse ting imod ham.
31 Og der fandtes en mand blandt dem ved navn Zeezrom. Han var den ivrigste til at beskylde Amulek og Alma, idet han var en af de dygtigste mellem dem og havde meget at gøre blandt folket.
32 Og disse lovkyndiges hensigt var at tjene penge, og de tjente penge i forhold til deres beskæftigelse.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3