Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 9
Det, som Alma og Amulek talte til folket, som var i Ammonihahs land. De bliver også kastet i fængsel og befries ved Guds mirakuløse magt, som var hos dem; efter Almas optegnelser.
Omfattende kapitel 9--14 inklusive.
Alma prædiker for folket i Ammonihah og kalder dem til omvendelse --- Hans vidnesbyrd forkastes.
1 OG DA jeg, Alma, atter var blevet befalet af Gud til at tage Amulek med mig og igen gå ud og prædike for dette folk eller folket, som var i Ammonihahs by, skete det, at da jeg begyndte at prædike for dem, begyndte de at gå i rette med mig, idet de sagde:
2 Hvem er du? Mener du, at vi skal tro en enkelt mands vidnesbyrd, selv om han skulle prædike for os, at jorden skulle forgå?
3 Men de forstod ikke de ord, de talte; thi de vidste ikke, at jorden skulle forgå.
4 Og de sagde også: Vi vil ikke tro dine ord, selv om du profeterede, at denne store by skulle ødelægges på een dag.
5 Og de vidste ikke, at Gud kunne udføre sådanne forunderlige gerninger, thi det var et hårdhjertet og hårdnakket folk.
6 Og de sagde: Hvem er Gud, der ikke sender flere vidner end een mand til dette folk for at forkynde sandheden for dem om sådanne store og vidunderlige ting?
7 Og de kom for at lægge hånd på mig, men de gjorde det ikke. Og jeg stod frem med frimodighed for at tale til dem, ja, vidnede frimodigt for dem, idet jeg sagde:
8 Se, o ugudelige og forvildede slægt, hvorledes I har glemt jeres fædres overleveringer; ja, hvor hurtigt har I ikke glemt Guds bud.
9 Husker I ikke, at vor fader Lehi blev ført ud af Jerusalem ved Guds hånd? Husker I ikke, at de alle blev ledet af ham gennem ørkenen.
10 Og har I så hurtigt glemt, hvor mange gange han udfriede vore fædre af fjendehånd og skånede dem for at blive udryddet endog ved deres egne brødres hænder?
11 Ja, og dersom det ikke havde været for hans uforlignelige kraft, hans barmhjertighed og langmodighed med os, ville vi uundgåeligt være blevet udslettet af jorden længe før og måske være blevet henvist til evig ve og elendighed.
12 Nu siger jeg jer, at han befaler jer at omvende jer, og medmindre I omvender jer, kan I ikke arve Guds rige. Men se, det er ikke alt. Han har befalet, at I skal omvende jer, ellers vil han helt udrydde jer fra jorden; ja, han vil hjemsøge jer i sin vrede, og i sin store vrede vil han ikke vende sig bort.
13 Erindrer I ikke de ord, han talte til Nephi, da han sagde: Såfremt I holder mine bud, skal det gå jer vel i landet? Og det er atter sagt: Dersom I ikke vil holde mine bud, skal I blive afskåret fra Herrens ansigt.
14 Og jeg ønsker, at I skal huske, at når lamaniterne ikke har holdt Guds befalinger, er de blevet udelukket fra Herrens ansigt. Og nu ser vi, at Herrens ord er blevet bekræftet i dette, og lamaniterne er blevet udelukket fra hans ansigt fra det øjeblik, de begik deres overtrædelser i landet.
15 Alligevel siger jeg jer, at det skal blive tåleligere for dem på dommens dag end for jer, dersom I fortsætter i synd; ja, endog tåleligere for dem her i livet end for jer, medmindre I omvender jer.
16 Thi der er mange forjættelser, der omfatter lamaniterne; thi det er på grund af deres fædres overleveringer, de forbliver i deres uvidende tilstand; derfor vil Herren være barmhjertig mod dem og forlænge tilværelsen for dem her i landet.
17 Og en skønne dag vil de komme til at tro på hans ord og erkende urigtigheden af deres fædres overleveringer, og mange af dem vil blive frelst, thi Herren vil være barmhjertig mod alle, som påkalder hans navn.
18 Men jeg siger jer, at dersom I fremturer i ugudelighed, vil jeres dage ikke blive forlænget i landet, thi lamaniterne skal blive sendt mod jer; og dersom I ikke omvender jer, skal de komme på en tid, I ikke venter, og I skal blive hjemsøgt med fuldkommen ødelæggelse, og det skal ske ifølge Herrens stærke vrede.
19 Thi han vil ikke give jer lov til at leve i ugudelighed og fordærve hans folk. Jeg siger nej; han ville hellere give lamaniterne lov til at ødelægge hele sit folk, som kaldes Nephis folk, dersom det er muligt, at de kan henfalde i synd og overtrædelse, efter at så stort lys og så megen kundskab er blevet dem givet af Herren, deres Guds,
20 og efter at have været et af Herren så højt velsignet folk, ja, efter at være blevet velsignet fremfor alle andre slægter, stammer, tungemål og folk, efter at alle ting ifølge deres ønsker og deres tro og bønner er blevet dem kundgjort om det, som har været, og som er, og som skal komme;
21 og efter at have været under Guds ånds indflydelse og talt med engle og lyttet til Herrens røst og haft profetiens og åbenbaringens ånd og mange gaver: Tungemålsgaven, gaven til at prædike, den Helligånds gave og oversættelsesgaven,
22 ja, og efter at være udfriet ved Herrens hånd af Jerusalems land og reddet fra hungersnød og svagheder og sygdomme af enhver slags, og blevet stærke i strid, for at de ikke skal blive udryddet og bragt ud af trældom tid efter anden og blevet bevaret indtil nu, og efter at det er gået dem godt, til de er blevet rige på alle slags ting ---
23 jeg siger jer, at dersom dette folk, der har modtaget så mange velsignelser af Herrens hånd, skulle falde i overtrædelse til trods for det lys og den kundskab, de har; ja, jeg siger jer, at dersom det sker, de falder i overtrædelse, da vil det blive langt tåleligere for lamaniterne end for dem.
24 Thi Herrens forjættelser er udstrakt til lamaniterne, men ikke til jer, dersom I begår overtrædelser; thi har Herren ikke udtrykkeligt lovet og fast bestemt, at dersom I sætter jer op imod ham, skal I blive fuldstændig udryddet af jorden.
25 Og for at I ikke skal blive udryddet, har Herren sendt sinengel for at besøge mange af sit folk og forkynde dem, at de skulle gå ud og råbe med kraft til dette folk og sige: Omvend jer, thi himmeriges rige er nær.
26 Og om ikke mange dage skal Guds Søn komme i sin herlighed, og hans herlighed skal være Faderens enbårnes herlighed, fuld af nåde, retfærdighed og sandhed, fuld af tålmodighed, barmhjertighed og langmodighed, hurtig til at høre sit folks råb og til at besvare deres bønner.
27 Og han kommer for at genløse dem, som vil lade sig døbe til omvendelse ved tro på hans navn.
28 Bered derfor Herrens vej, thi tiden er nær, da alle mennesker skal høste løn for deres gerninger, efter hvad de har været; dersom de har været retfærdige, skal de høste frelse for sjælen ved Jesu Kristi magt og befrielse; og dersom de har været slette, skal de høste fordømmelse for sjælen i overensstemmelse med djævelens magt og fangenskab.
29 Dette er engelens røst, der råber til folket.
30 Og mine elskede brødre, thi I er mine brødre, og I burde være elsket, og I burde udvise omvendelsens gerninger, eftersom jeres hjerter har været meget forhærdede mod Guds ord, så at I er et fortabt og faldent folk.
31 Og da jeg, Alma, havde talt disse ord, blev folket vrede på mig, fordi jeg sagde til dem, at de var et hårdhjertet og hårdnakket folk.
32 Og ligeledes fordi jeg sagde til dem, at de var et fortabt og faldent folk, var de vrede på mig og søgte at lægge hånd på mig for at kaste mig i fængsel.
33 Men Herren gav dem ikke lov til at tage mig ved den lejlighed og kaste mig i fængsel.
34 Og Amulek stod frem og begyndte ligeledes at prædike for dem. Og alle Amuleks ord er ikke nedskrevet, men en del af dem er skrevet i denne bog.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3