Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
Almas ord, som han talte til befolkningen i Gideon, efter hans egen optegnelse.
----------
Hans vidnesbyrd om Forløseren --- Han berømmer folket for dets retfærdighed.
1 MINE elskede brødre, eftersom jeg ser, at det er blevet mig tilladt at komme til jer, vil jeg forsøge at tale til jer på mit eget sprog, ja, med min egen mund, da det er første gang, jeg mundtligt har talt til jer, fordi jeg fuldstændigt har været optaget af dommersædets anliggender, så at jeg ikke kunne komme til jer.
2 Og jeg kunne heller ikke være kommet til jer denne gang, dersom ikke dommersædet var blevet overdraget en anden til at regere i mit sted; og Herren har i sin store nåde tilstedt mig at komme til jer.
3 Og jeg er kommet med store forhåbninger og et inderligt ønske om at erfare, at I har ydmyget jer for Gud og vedblevet i bøn og påkaldelse af hans nåde, så jeg må finde jer ulastelige for ham og ikke finde jer i den forfærdelige tilstand, i hvilken vore brødre befandt sig i Zarahemla.
4 Men velsignet være Guds navn, fordi han har ladet mig vide, ja, har givet mig den overmåde store glæde at vide, at de atter vandrer på retfærdighedens vej.
5 Og ved Guds ånd, som er i mig, stoler jeg på, at jeg også skal få glæde af jer; men jeg ønsker ikke, at min glæde over jer skal komme efter så megen lidelse og sorg, som jeg har haft for brødrene i Zarahemla, thi min glæde over dem kom efter at have gennemgæet megen trængsel og sorg.
6 Men jeg håber ikke, at I er i en så lidet troende tilstand, som jeres brødre var. Jeg håber ikke, at I er stolte i hjertet; ja, jeg håber ikke, at I har ladet jeres hu stå til rigdom og verdens forfængelighed, ja, jeg håber ikke, at I tilbeder afguder, men at I dyrker den sande og levende Gud, og at I med bestandig tro på ham, som skal komme, forventer syndsforladelse.
7 Thi jeg siger jer, at der skal ske mange ting herefter, og der er een ting, der er af større vigtighed end alt andet; thi tiden er ikke langt borte, da Forløseren skal komme og bo blandt sit folk.
8 Jeg siger ikke, at han vil komme blandt os, medens han bor i sit dødelige hylster, for Ånden har ikke sagt mig, at dette vil ske. Herom ved jeg intet, men så meget ved jeg, at Gud Herren har magt til at gøre alt i overensstemmelse med sit ord.
9 Men så meget har Ånden sagt til mig: Råb til dette folk, idet du siger: Omvend jer og bered Herrens vej og vandre på hans stier, som er lige; thi se, himmeriges rige er nær, og Guds Søn kommer til jorden.
10 Han skal fødes af Maria i Jerusalems land, som er vore fædres land, og hun er jomfru, et dyrebart og udvalgt redskab, som skal blive overskygget og undfange ved den Helligånds kraft og føde en søn, ja Guds Søn.
11 Og han skal gå frem og lide sorg og smerte og alle slage fristelser, for at ordet må blive fuldbyrdet, som siger: Han vil påtage sig sit folks sorger og smerter.
12 Og han vil påtage sig døden, så han kan løse dødens bånd, som binder hans folk; og han vil påtage sig deres skrøbeligheder, så hans hjerte kan fyldes med barmhjertighed efter kødet, så han ifølge kødet kan vide, hvorledes han kan hjælpe sit folk i forhold til deres skrøbeligheder.
13 Og Ånden kender alle ting; men Guds Søn lider efter kødet, så han kan påtage sig sit folks synder og udslette deres overtrædelser ifølge sin befriende magt; det er det vidnesbyrd, som er i mig.
14 Og nu siger jeg til jer, at I må omvende jer og fødes påny; thi Ånden siger, at dersom I ikke bliver født påny, kan I ikke arve himmeriges rige; kom derfor og bliv døbt til omvendelse, så jeres synder kan blive afvasket og I kan fatte tro på det Guds Lam, som borttager verdens synder, og som er i stand til at frelse og rense for al uretfærdighed.
15 Ja, jeg siger til jer, kom og frygt ikke og aflæg enhver synd, der så let besnærer jer og leder jer til fordærvelse; ja, kom og gå frem og vis jeres Gud, at I er villige til at omvende jer fra jeres synder og indgå en pagt med ham om at holde hans bud, og aflæg bevis for det i dag ved at gå ned i dåbens vande.
16 Og den, der gør dette og derefter holder Guds bud, vil huske, hvad jeg har sagt ham; ja, han vil erindre, at jeg har sagt ham, at han vil få evigt liv ifølge den Helligånds vidnesbyrd, som vidner i mig.
17 Mine elskede brødre, tror I på disse ting? Jeg siger jer, ja, jeg ved, at I tror på dem; og hvorledes jeg ved, at I tror på dem, er gennem Åndens åbenbarelse, som er i mig. Og da jeres tro derpå er stærk, ja på de ting, jeg har talt om, så er min glæde stor.
18 Thi som jeg sagde til jer i begyndelsen, ønskede jeg inderligt, at jeg ikke skulle finde jer i samme tilstand som jeres brødre, ja, da har jeg opdaget, at dette mit ønske er blevet opfyldt.
19 Thi jeg ser, at I vandrer på retfærdighedens stier; jeg ser, at I er på den sti, som fører til Guds rige; ja, jeg ser, at I gør hans stier rette.
20 Jeg ser, at det er blevet kundgjort for jer ved hans ords vidnesbyrd, at han ikke kan vandre på krogede stier, og han afviger heller ikke fra det, han har sagt, og der finder heller ikke skygge af omskiftelse sted hos ham fra højre til venstre eller fra det, som er ret, til det, som er forkert; derfor er hans veje eet evigt kredsløb.
21 Og han bor heller ikke i vanhellige templer, og intet smudsigt eller urent får indpas i Guds rige; derfor siger jeg jer: Tiden skal komme, ja, og på den yderste dag skal den, der er uren, forblive i sin urenhed.
22 Min elskede brødre, jeg har sagt jer disse ting for at få jer til at forstå og erkende jeres pligt imod Gud, så I kan vandre ulasteligt for ham og vandre efter Guds hellige orden, som I er blevet modtaget ved.
23 Og jeg ville ønske, at I ville være ydmyge, underdanige og sagtmodige, villige til at formanes, fulde af tålmodighed og langmodighed, mådeholdne i alle ting, flittige til altid at holde Guds bud, bede om alt det, I trænger til, både åndelige og timelige ting, og altid give Gud takken for, hvad I modtager.
24 Og se til, at I har tro, håb og kærlighed, og da vil I altid være rige på gode gerninger.
25 Og må Herren velsigne jer og holde jeres klæder uplettede, så at det til sidst forundes jer at sidde hos Abraham, Isak og Jakob og de hellige profeter, som har været siden verdens begyndelse, med jeres klæder uplettede, ligesom deres klæder er uplettede, i himmeriges rige for ikke mere at gå ud.
26 Mine elskede brødre, jeg har talt disse ord til jer i overensstemmelse med Ånden, som vidner i mig, og min sjæl fryder sig meget over den store flid og opmærksomhed, I har skænket mine ord.
27 Må Guds fred hvile over jer og over jeres hjem og marker og over jeres kvæg og hjorde og alt, hvad I ejer, samt over jeres kvinder og børn i forhold til jeres tro og gode gerninger fra nu af og til evig tid. Og således har jeg talt. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3