Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
De ord, som Alma, højpræsten efter Guds hellige orden, forkyndte for folket i byer og landsbyer over hele landet.
----------
Han beretter om kirkens erfaring --- Fordømmer ugudelighed --- Kalder folket til omvendelse.
1 OG NU begyndte Alma at forkynde Guds ord til folket, først i Zarahemlas land og derfra over hele landet.
2 Og her er de ord, som han ifølge sin egen optegnelse talte til medlemmer af kirken, som var blevet oprettet i byen Zarahemla:
3 Jeg, Alma, blev indviet af min fader Alma til at være højpræst for Guds kirke, idet han havde magt og myndighed fra Gud til at gøre disse ting; ja, jeg siger jer, han begyndte at oprette en kirke i det land, som lå på grænsen af Nephis land, ja, det land, der kaldes Mormons land, og han døbte sine brødre i Mormons vande.
4 Og jeg siger jer, at de blev udfriet af kong Noas folks hænder ved Guds barmhjertighed og kraft.
5 Og derefter blev de bragt i trældom ved lamaniternes hænder i ørkenen; ja, jeg siger jer, de var i fangenskab, og Herren udfriede dem atter af trældom ved sit ords magt, og vi blev ført ind i dette land, og vi begyndte også at oprette Guds kirke overalt her i landet.
6 Og nu siger jeg jer, mine brødre, I, som tilhører kirken, har I tilstrækkeligt erindret jeres fædres fangenskab? Og har I tilbørligt erindret hans barmjertighed og langmodighed med dem. Og har I endvidere opbevaret i erindringen, at han har befriet deres sjæle fra helvede?
7 Han forandrede deres hjerter, ja, han vækkede dem af en dyb søvn, og de blev vundet for Gud. De var i mørket, men alligevel blev deres sjæl oplyst ved det evige ords lys; ja, de var bundet med dødens bånd og helvedes lænker, og en evig ødelæggelse ventede dem.
8 Og nu spørger jeg jer, mine brødre, blev de ødelagt? Jeg siger nej.
9 Og jeg spørger jer atter: Blev dødens bånd brudt, og blev helvedes lænker, som omgav dem, sønderrevet? Jeg siger jer: Ja, de blev løst, og deres sjæl opløftedes, og de sang om den forløsende kærlighed. Og jeg siger jer, at de er frelste.
10 Og nu spørger jeg jer: På hvilke vilkår blev de frelst? Ja, hvad grund havde de til at håbe på frelse? Hvad er årsagen til, at de blev løst af dødens bånd? Ja, og af helvedes lænker?
11 Jeg kan sige jer så meget --- troede min fader Alma ikke på de ord, der blev forkyndt ved Abinadis mund? Og var han ikke en hellig profet? Talte han ikke Guds ord, og troede min fader Alma ikke på dem?
12 Og ifølge hans tro skete der en stor forandring med hans hjerte. Jeg siger jer, at alt dette er sandt.
13 Og han prædikede ordet for jeres fædre, og der skete også en stor forandring med deres hjerter; og de ydmygede sig og stolede på den sande og levende Gud. Og de var trofaste til enden, og derfor blev de frelst.
14 Og nu spørger jeg jer, mine brødre i kirken: Er I blevet født åndeligt af Gud? Er hans billede prentet i jeres bevidsthed? Har I oplevet denne store forandring i hjertet?
15 Øver I jer i tro på forløsningen ved ham, som skabte jer? Ser I fremad med troens øje og betragter dette dødelige legeme, opstanden iudødelighed og denne forkrænkelighed opstanden i uforkrænkelighed for at stå for Gud og dømmes efter de gerninger, som blev gjort i det dødelige legeme?
16 Jeg spørger jer: Kan I forestille jer, at I hører Herrens røst sige til jer på den dag: Kom til mig, I velsignede, thi se, jeres gerninger på jorden var retfædigheds gerninger?
17 Eller tror I, at I kan lyve for Herren på den dag og sige: Herre, vore gerninger på jarden var retfærdige gerninger, og at han vil frelse jer?
18 Eller kan I forestille jer fremstillet for Guds domstol med sjælen fuld af skyld og samvittighedsnag og med erindring om alle jeres overtraædelser, ja en fuldkommen erindring om al jeres ugudelighed, ja erindring om, at I har sat jer op imod Guds befalinger?
19 Jeg spørger jer: Kan I se op til Gud på den dag med rent hjerte og rene hænder: Jeg spørger jer: Kan I se op med Guds billede prentet i bevidstheden?
20 Jeg spørger jer: Kan I håbe at blive salige, når I har hengivet jer til at blive djævelen underkastet?
21 Jeg siger jer: På den dag vil I vide, at I ikke kan blive salige; thi intet menneske kan blive saligt, uden at dets klæder bliver vasket hvide, ja dets klæder må renses, indtil al besmittelse er fjernet ved hans blod, om hvem vore fædre sagde, at han skulle komme for at forløse sit folk fra dets synder.
22 Og nu spørger jeg jer, mine brødre, hvordan vil nogen af jer føle jer tilmode, dersom I skal stå for Guds domstol med klæder, besmittede af blod og al slags urenhed? Hvad vil ikke disse ting kunne vidne mod jer?
23 Vil de ikke vidne om, at I er mordere, og at I er skyldige i al slags ugudelighed?
24 Mine brødre, tror I, at nogen sådan kan få plads i Guds rige til at sidde med Abraham, Isak og Jakob og med alle de hellige profeter, hvis klæder er rensede og pletfri, rene og hvide?
25 Jeg siger nej; thi medmindre I gør vor Skaber til en løgner fra begyndelsen eller antager, at han er en løgner fra begyndelsen, kan I ikke antage, at sådanne kan få del i himmeriges rige, men de skal kastes ud, thi det er djævelens riges børn.
26 Og nu spørger jeg jer, mine brødre, om I har mærket en forandring i hjertet, og dersom I har følt jer påvirket til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge jer, om I også føler således nu?
27 Har I vandret og holdt jer ulastelige for Gud? Dersom I i denne stund blev kaldt på til at gå på den anden side, kunne I da sige til jer selv, at I har været tilstrækkeligt ydmyge? At jeres klæder er blevet renset og gjort hvide ved Kristi blod, han, som skal komme og forløse sit folk fra deres synder?
28 Har I aflagt stolthed? Jeg siger jer, at dersom I ikke har gjort det, da er I ikke beredte til at møde Gud. I må hurtig gøre jer rede, thi himmeriges rige er snart forhånden, og sådanne har ikke det evige liv.
29 Jeg spørger, er der nogen blandt jer, der ikke har aflagt sin misundelse? Jeg siger jer, at en sådan ikke er beredt, og jeg ønsker, at han snarlig skal berede sig, thi timen er nær, og han ved ikke, når tiden kommer, thi en sådan skal ikke findes uden skyld.
30 Og atter spørger jeg: Findes der nogen blandt jer, som spotter sin broder, eller som påfører ham forfølgelse?
31 Ve en sådan, thi han er ikke beredt, og nu er tiden, da han må omvende sig, ellers kan han ikke blive frelst.
32 Ja, ve over alle, der begår uretfærdighed; omvend jer, thi Gud Herren har talt det.
33 Han indbyder alle mennesker; thi barmhjertighedens arme er udstrakt til dem, Og han siger: Omvend jer, og jeg vil modtage jer.
34 Ja, han siger: Kom til mig, da skal I nyde frugten af livets træ; ja, I skal frit spise og drikaf livets brød og vand.
35 Ja, kom til mig og udfør retfærdigheds gerninger, og I skal ikke afhugges og kastes i ilden.
36 Thi se, tiden er nær, da alle de, der ikke frembringer god frugt eller de, der ikke gør retfærdigheds gerninger, vil få grund til at græde og sørge.
37 O, I, der begår uretfærdighed! I, der er opblæste af verdens tomme ting, I, der har sagt, at I kender retfærdighedens veje, men alligevel er faret vild som får uden hyrde, til trods for at en hyrde har kaldt på jer og endnu kalder på jer, men I vil ikke lytte til hans røst!
38 Jeg siger jer, at den gode hyrde kalder jer; ja, og i sit eget navn kalder han jer, hvilket er Kristi navn; og dersom I ikke vil lytte til den gode hyrdes røst, til det navn, hvorved I er blevet kaldt, da er I ikke den gode hyrdes får.
39 Og dersom I nu ikke er den gode hyrdes får, af hvilken fårefold er I da? Jeg siger jer, at djævelen er jeres hyrde, og I er af hans sti, og hvem kan nægte dette? Jeg siger jer, at hver den, der nægter dette, er en løgner og et djævelens barn.
40 Thi jeg siger jer, at det, der er godt, kommer fra Gud, og det, der er ondt, kommer fra djævelen.
41 Dersom et menneske derfor udfører gode gerninger, lytter han til den gode hyrdes røst og følger ham; men hver den, der udfører onde gerninger, bliver et djævelens barn, thi han lytter til hans røst og følger ham.
42 Og den, der gør det, vil få sin løn af ham; derfor får han døden til løn med hensyn til det, der henhører til retfærdighed, eftersom han er død for alle gode gerninger.
43 Og nu ønsker jeg, mine brødre, at I skal høre mig, thi jeg taler af hele min sjæls kraft, og jeg har talt tydeligt til jer, så I ikke kan tage fejl, ja, jeg har talt i overensstemmelse med Guds befalinger.
44 Thi jeg er kaldet til at tale på denne måde i overensstemmelse med Guds hellige orden, som er i Kristus Jesus; ja, det er mig befalet at stå og vidne for dette folk om de ting, der blev talt af vore fædre angående de tilkommende ting.
45 Og det er ikke alt. Tror I ikke, at jeg selv kender disse ting? Jeg vidner for jer, at jet ved, at de ting, jeg har talt om, er sandfærdige. Og hvordan tror I, at jeg ved dette med sikkerhed?
46 Jeg siger jer, de er kundgjort for mig ved Guds hellige ånd. Jeg har fastet og bedt i mange dage, så jeg selv kunne vide disse ting. Og nu ved jeg for mig selv, at de er sandfærdige, thi Gud Herren har åbenbaret dem til mig ved sin Helligånd; og det er åbenbaringens ånd, som er i mig.
47 Og endvidere siger jeg jer, at det således er blevet åbenbaret for mig, at de ord, der blev talt af vore fædre, er sande, ja, jeg siger jer dette ifølge profetiens ånd, som er i mig og ligeledes ved Guds ånds tilkendegivelse.
48 Jeg siger jer, at jeg ved for mig selv, at hvad jeg siger jer om det tilkommende, er sandfærdigt; og jeg siger jer, at jeg ved, at Jesus Kristus skal komme, ja Sønnen, Faderens enbårne, fuld af nåde og barmhjertighed og sandhed. Det er ham, der kommer for at borttage verdens synder, ja, hvert menneskes synder, som med standhaftighed tror på hans navn.
49 Og nu siger jeg jer, at det er den orden, hvorefter jeg er kaldet, ja, til at prædike for mine elskede brødre og for enhver, der bor i landet, ja, at prædike for alle, både gamle og unge, både trælle og frie, ja, jeg siger jer for de gamle og de midaldrende og den opvoksende slægt, ja, råbe til dem, at de må omvende sig og blive født påny.
50 Ja, så siger Ånden: Omvend jer, alle jordens fire hjørner, thi himmeriges rige er nær, ja, Guds Søn kommer i sin herlighed, i sin magt, storhed, kraft og herredømme. Ja, mine elskede brødre, jeg siger jer, Ånden taler således: Se, al Jordens og himlens konges herlighed skal meget snart skinne blandt menneskenes børn.
51 Og Ånden siger også til mig, ja, råber til mig med stærk røst: Gå ud og sig til dette folk: Omvend jer, thi uden I omvender jer, kan I ingenlunde arve himmeriges rige.
52 Og atter siger Ånden: Se, øksen ligger ved roden af træet; derfor skal hvert træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden, ja, en ild, der ikke kan fortæres, en uudslukkelig ild. Se og husk, at den Hellige har talt det.
53 Og nu spørger jeg jer, mine elskede brødre: Kan I modsige disse ord? ja, kan I forkaste disse ting ogtræde den Hellige under fode? ja, kan I være opblæste i hjertets hovmod? ja, vil I stadig blive ved med at gå med kostbare klæder og sætte jeres hu til verdens tomme ting og til jeres rigdomme?
54 Ja, vil I blive ved med at tro, at den ene af jer er bedre end den anden? ja, vil I blive ved med at forfølge jeres brødre, som ydmyger sig og vandrer efter Guds hellige orden, hvorved de er kommet ind i kirken og er blevet helliggjort ved den Helligånd, og som viser omvendelsens frugt i deres gerninger?
55 Og vil I blive ved med at vende den fattige og trængende ryggen og tilbageholde jeres ejendele fra dem?
56 Og til sidst siger jeg jer, at alle, der fortsætter i ugudelighed, er dem, der skal hugges om og kastes i ilden, dersom de ikke snart omvender sig.
57 Og nu siger jeg til alle jer, der ønsker at følge den gode hyrdes røst: Kom ud og udskil jer fra de ugudelige og rør ikke deres urene ting, og deres navne skal udslettes, så de ugudeliges navne ikke skal regnes blandt de retfærdiges navne, så Guds ord må blive opfyldt, som siger: De ugudeliges navne skal ikke regnes blandt mit folks navne.
58 Thi de retfærdiges navne skal skrives i livets bog, og dem vil jeg give arv ved min højre side. Mine brødre, hvad har I at sige derimod? Jeg siger jer, at dersom I taler derimod, gør det intet til sagen, thi Guds ord skal opfyldes.
59 Thi hvilken hyrde blandt jer, som har mange får, vogter ikke over dem, så ulvene ikke trænger ind og æder hans flok? Og se, om en ulv kommer ind i flokken, jager han den da ikke ud? Jo, og til sidst vil han, om han kan, dræbe den.
60 Og nu siger jeg jer, at den gode hyrde kalder på jer; og dersom I vil lytte til hans røst, da vil han bringe jer ind i sin fårefold, og I er hans får; og han befaler jer, at I ikke skal give nogen grådig ulv lov til at komme ind mellem jer, så I ikke skal ødelægges.
61 Og jeg, Alma, befaler jer nu i hans sprog, som har befalet mig, at I vil bestræbe jer på at gøre efter de ord, jeg har talt til jer.
62 Jeg taler efter befaling til jer, som tilhører kirken; og dem, der ikke tilhører kirken, indbyder jeg og siger: Kom og bliv døbt til omvendelse, så I også kan få del i frugten af livets træe.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3