Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Almas Bog
ALMAS SØN
Beretningen om Alma, der var søn af den første Alma og overdommer over Nephis folk og også højpræst for kirken. En beretning om dommernes regering og om krigene og stridsspørgsmålene blandt folket. Og ligeledes en beretning om en krig mellem nephiterne og lamaniterne, efter Alma, den første overdommers beretning.
Kapitel 1 Nehor, en fjende af kirken, slår Gideon ihjel og stilles for en d..
Kapitel 2 Amlici forsøger at blive konge --- Forkastes af flertallet, men b..
Kapitel 3 Mærket på amliciterne og forbandelsen over lamaniterne --- Nephit..
Kapitel 4 Kirkens vækst --- Velstand, stolthed og ugudelighed --- Nephihah..
Kapitel 5 De ord, som Alma, højpræsten efter Guds hellige orden, forkyndte..
Kapitel 6 Reformbevægelsen, påbegyndt i Zarahemla, forplanter sig til Gideo..
Kapitel 7 Almas ord, som han talte til befolkningen i Gideon, efter hans eg..
Kapitel 8 Almas resultater i Melek --- Folket i Ammonihah kaster ham ud ---..
Kapitel 9 Det, som Alma og Amulek talte til folket, som var i Ammonihahs la..
Kapitel 10 Amuleks afstamning --- Lehi efterkommer af Josef gennem Manasse -..
Kapitel 11 Dommerne og deres aflønning --- Nephitiske mønter og mål --- Zeez..
Kapitel 12 Amuleks vidnedsbyrd bekræftes af Alma --- Læren om livets træ ---..
Kapitel 13 Almas tale fortsættes --- Guds Søns hellige orden --- Højpræster..
Kapitel 14 Alma og Amulek fængsles --- Deres tilhængere forfølges --- Dødsfa..
Kapitel 15 Zeezrom, der bliver helbredet på mirakuløs vis, slutter sig til k..
Kapitel 16 Krigslarm --- Den ugudelige by Ammonihah ødelægges af lamaniterne..
Kapitel 17 En beretning om Mosiahs sønner, som frasagde sig retten til riget..
Kapitel 18 Kong Lamoni forveksler Ammon med den store ånd --- Han bliver bel..
Kapitel 19 En vidunderlig omvendelse --- Abis, den lamanitiske kvinde --- De..
Kapitel 20 Ammon og kong Lamoni tager til Middoni --- De træffer Lamonis fad..
Kapitel 21 En beretning om Aarons og Mulokis og deres brødres forkyndelse fo..
Kapitel 22 Aaron i Nephis land --- Kongen og hele hans hus bliver omvendt --..
Kapitel 23 Religionsfrihed forkyndes --- Mange lamaniter omvendes --- Amalek..
Kapitel 24 Lamaniterne går imod Guds folk --- Omvendte lamaniter nægter at b..
Kapitel 25 Lamanitiske overfald --- Hævn ved amuloniterne --- Martyrier ---..
Kapitel 26 Ammon glæder sig i Herren --- Berømmer sig i retfærdighed --- Han..
Kapitel 27 Folk fra Anti-Nephi-Lehi søger tilflugt og sikkerhed i Zarahemla..
Kapitel 28 Lamaniterne fører krig mod nephiterne --- Et forfærdeligt slag --..
Kapitel 29 Almas brændende ønske om at råbe omvendelse til alle --- Guds ord..
Kapitel 30 Korihor, Antikrist --- Fordrevet fra Jershon og arresteret i Gide..
Kapitel 31 Alma pålægges kaldet at omvende de frafaldne zoramiter --- Rameum..
Kapitel 33 Almas prædiken fortsættes --- Sand gudsdyrkelse er ikke begrænset..
Kapitel 34 Amuleks vidnesbyrd --- Det store og sidste offer --- Hvordan barm..
Kapitel 36 Almas befalinger til sin søn Helaman.. Omfattende kapitel 36 og 3..
Kapitel 37 Helaman får betroet optegnelserne og ander hellige minder --- Gaz..
Kapitel 38 Almas befalinger til sin søn Shiblon.. Han bliver rost for trofas..
Kapitel 39 Almas Befalinger til sin søn Corianton.. Omfattende kapitlerne 39..
Kapitel 40 Almas tale til Corianton fortsat --- Opstandelsen almen --- Forsk..
Kapitel 41 Almas tale til Corianton fortsat --- Hvad genoprettelsen betyder..
Kapitel 42 Almas tale til Corianton fortsat --- Retfærdighed og barmhjertigh..
Kapitel 44 Moronis ædelmodighed --- Zerahemnah afslår hans fredstilbud, men..
Kapitel 45 Beretningen om Nephis folk, deres krige og splid i Helamans tid,..
Kapitel 46 Amalickiahs sammensværgelse for at blive konge --- Moroni og frih..
Kapitel 47 Amalickiah bliver gennem forræderi lamaniternes konge --- Hans gr..
Kapitel 51 Kongetilhængere og frimænd --- Pahoran, overdommeren, understøtte..
Kapitel 53 Byen Overflødigheden befæstes --- Nephitisk strid og uenighed giv..
Kapitel 54 Ammoron stiller spørgsmål om udveksling af fanger --- Moroni går..
Kapitel 55 Moroni, opbragt over Ammorons falske påstande, nægter at udveksle..
Kapitel 56 Helamans brev til Moroni --- De unge ammoniters vidunderlige tro..
Kapitel 57 Helamans brev fortsat --- Antiparah genindtages --- Byen Cumeni o..
Kapitel 58 Helamans brev sluttet --- Nephitiske bevægelser foran Manti --- L..
Kapitel 60 Moronis andet brev til Pahoran --- Beklager sig over førsømmelser..
Kapitel 62 Moroni kommer Pahoran til undsætning --- Zarahemla genindtages fr..
Kapitel 63 Shiblon efterfølger Helaman --- Moronis død --- Hagoth bygger ski..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3