Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 26
Angående ikke-troende og de onde - Herren underretter Alma om, hvordan de skal behandles.
1 Nu skete det, at der var mange af den opvoksende slægt, som ikke kunne forstå kong Benjamins ord, da de var små børn, da han holdt sin tale til folket; og de troede ikke på deres fædres overleveringer.
2 De troede ikke det, der var blevet talt om de dødes opstandelse, og de troede heller ikke på Kristi tilkommelse.
3 For deres vantros skyld kunne de ikke forstå Guds ord, og de blev hårdhjertede.
4 Og de ville ikke lade sig døbe, og de ville heller ikke slutte sig til kirken. Og de skilte sig ud fra de andre med henblik på deres tro og forblev således lige siden i deres kødelige og syndige tilstand; thi de ville ikke påkalde Herren, deres Gud.
5 Under Mosiahs regering var de ikke halvt så talrige som Guds folk; men på grund af splid mellem brødrene blev de talrigere.
6 Thi det skete at de bedrog mange, som var i kirken, med deres smigrende ord, og de fik dem til at begå mange synder; derfor var det nødvendigt, at de, som var i kirken og begik synd, måtte formanes af kirken.
7 Og det skete, at de blev ført frem for præsterne, og at det var lærerne, som overlod dem til præsterne; og præsterne lærte dem for Alma, som var højpræsten.
8 Og kong Mosiah havde givet Alma myndighed over kirken.
9 Og det skete, at Alma ikke vidste, hvad han skulle gøre ved dem; men der var mange vidner imod dem; ja, folkemængden stod og vidnede overvældende om deres misgerninger.
10 Og noget sådant var ikke sket tidligere i kirken; derfor var Alma bekymret i sjælen, og han lod dem fremstille for kongen.
11 Og han sagde til kongen: Se, her er mange, som vi har ført hen til dig, og som anklages af deres brødre, og de er blevet grebet i forskellige misgerninger, og de omvender sig ikke fra deres synder; derfor har vi ført dem for dig, så du kan dømme dem i forhold til deres overtrædelser.
12 Men kong Mosiah sagde til Alma: Jeg dømmer dem ikke, men jeg overgiver dem i dine hænder, så de kan blive dømt.
13 Og nu blev Alma atter urolig i sindet, og han gik hen og spurgte Herren, hvad han skulle gøre i denne sag, thi han frygtede for, at han skulle gøre uret for Guds åsyn.
14 Og efter at han havde udøst sin ganske sjæl for Gud, kom Herrens røst til ham og sagde:
15 Salig er du, Alma, og salige er de som blev døbt i Mormons vande. Du er salig alene ved din store tro på min tjener Abinadis ord.
16 Og salige er de på grund af deres store tro ved de ord alene, som du har talt til dem.
17 Og salig er du, fordi du har oprettet en kirke blandt dette folk, og de skal stadfæstes, og de skal være mit folk.
18 Ja, saligt er dette folk, som er villigt til at påtage sig mit navn; thi de skal kaldes ved mit navn, og de er mine.
19 Og salig er du, fordi du har spurgt mig om overtræderen.
20 Du er min tjener, og jeg gør pagt med dig, så du vil få evigt liv, og du skal tjene mig og gå frem i mit navn og indsamle mine får.
21 Og den, der vil høre min røst, skal være mit får, og en sådan skal I modtage i kirken, og en sådan vil jeg også modtage.
22 Thi dette er min kirke; den, der bliver døbt, skal døbes til omvendelse. Og hvem I modtager skal tro på mit navn, og ham vil jeg frit tilgive.
23 Thi jeg er den, der påtager mig verdens synder, og jeg er den, som har skabt menneskene; og det er mig, som giver dem, der er trofaste indtil enden, en plads ved min højre side.
24 Thi de kaldes med mit navn, og dersom de kender mig, skal de komme frem og skal for evigt have en plads ved min højre side.
25 * Og når den anden basun lyder, da skal de, der aldrig havde kendt mig, komme frem og stå for mig.
26 Og da skal de vide, at jeg er Herren, deres Gud, at jeg er deres forløser, men de vil ikke lade sig forløse.
27 Og da vil jeg bekende for dem, at jeg aldrig kendte dem, og de skal gå bort i den evige ild, som er beredt for djævelen og hans engle.
28 Derfor siger jeg dig, at den, der ikke vil høre min røst, skal I ikke modtage i min kirke; thi den vil jeg ikke modtage på den yderste dag.
29 Derfor siger jeg til dig: Gå, og den, der synder imod mig, skal du dømme i forhold til de synder, han har begået; og dersom han bekender sine synder for dig og mig og omvender sig i hjertets oprigtighed, skal I tilgive ham, og jeg vil også tilgive ham.
30 Ja, og så ofte som mit folk omvender sig, vil jeg tilgive dem deres overtrædelser imod mig.
31 Og I skal også tilgive hinanden jeres overtrædelser; thi sandelig siger jeg dig: Den, som ikke tilgiver sin næstes overtrædelser, når han siger, at han angrer dem, den samme har bragt sig selv under fordømmelse.
32 Nu siger jeg til dig: Gå, og den, der ikke vil omvende sig fra sine synder, skal ikke regnes blandt mit folk; og dette skal iagttages fra nu af.
33 * Og efter at Alma havde hørt disse ord, nedskrev han dem, så han kunne have dem og for at han kunne dømme kirkens folk i overensstemmelse med Guds befalinger.
34 * Og Alma gik hen og dømte dem som var grebet i misgerninger, ifølge Herrens ord.
35 Og den, der angrede sine synder og bekendte dem, regnede han til kirkens folk.
36 Og de, der ikke ville bekende deres synder og omvende sig fra deres misgerninger, blev ikke regnet til kirkens folk, og deres navne blev slettet.
37 Og Alma ordnede alle kirkens anliggender, og de begyndte igen at få fred og gøre store fremskridt i kirkelig henseende; de vandrede forsigtigt for Gud, modtog mange og døbte mange.
38 Og alle disse ting gjorde Alma og hans medarbejdere, som stod i spidsen for kirken, idet de vandrede med al flid og lærte Guds ord i alle ting og gennemgik alle slags lidelser; thi de blev forfulgt af alle dem, der ikke tilhørte Guds kirke.
39 Og de formanede deres brødre; og de blev ligeledes formanet hver og en ved Guds ord i forhold til deres synder eller de synder, de havde begået, og Gud gav dem befaling til at bede uden ophør og opsende taksigelse for alt.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3