Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 3
Kong Benjamins tale fortsat - En anden profeti om Kristus - Mere angående forsoningen.
1 Mine brødre, jeg vil atter bede om jeres opmærksomhed, eftersom jeg har noget mere at sige jer; thi se, jeg har noget at sige jer om det tilkommende.
2 Og det, jeg vil sige jer, er blevet mig kundgjort af en engel fra Gud. Og han sagde til mig: Vågn op! Og jeg vågnede, og se, han stod for mig.
3 Og han sagde til mig: Vågn op og hør de ord, jeg skal sige dig; thi se, jeg er kommet for at bringe dig det glade budskab om stor glæde.
4 Thi Herren har hørt dine bønner og har afsagt dom om din retfærdighed og sendt mig for at forkynde dig dette, så du kan fryde dig, og for at du kan kundgøre det for dit folk, så at de også kan fyldes med glæde.
5 Thi se, den tid kommer og er ikke langt borte, da Herren, den Almægtige, som regerer, som var og er fra al evighed til al evighed, skal komme ned fra himlen med kraft blandt menneskenes børn og bo i et jordisk hylster og gå omkring blandt menneskene og gøre kraftige gerninger, såsom at helbrede de syge, oprejse de døde, få de lamme til at gå, gengive de blinde deres syn, få de døve til at høre og helbrede alle slags sygdomme.
6 Og han skal udkaste djævle eller de onde ånder, som bor i menneskenes børns hjerter.
7 Og se, han skal lide fristelser og legemlige smerter, hunger, tørst og møje, ja, mere end mennesker kan udholde, uden at det forvolder døden; thi se, blod kommer fra hver pore, så stor skal hans ængstelse være for sit folks synder og vederstyggeligheders skyld.
8 Og han skal kaldes Jesus Kristus, Guds Søn, himlens og jordens Fader, som har skabt alle ting fra begyndelsen, og hans moder skal kaldes Maria.
9 Og se, han kommer til sine egne, for at frelse kan komme til menneskenes børn ved tro på hans navn, og selv efter alt dette skal de betragte ham som et menneske og sige, at han har en djævel i sig, og de skal hudstryge og korsfæste ham.
10 Og han skal opstå fra de døde på tredjedagen, og se, han står for at dømme verden. Og alt dette sker, for at en, retfærdig dom kan fældes over menneskenes børn.
11 Thi se, hans blod soner også for deres synder, som er faldet ved Adams overtrædelse, og som er døde uden kundskab om Guds vilje angående sig, eller som har syndet i uvidenhed.
12 Men ve den, som ved, at han strider imod Gud; thi frelse bliver ikke en sådan til del, uden gennem omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus.
13 Og Gud Herren har sendt sine hellige profeter blandt menneskenes børn for at kundgøre disse ting for alle slægter, stammer, tungemål og folk, for at hver og en, der tror, at Kristus skal komme, kan få forladelse for deres synder og fryde sig i stor glæde, ja, som om han allerede var kommet iblandt dem.
14 Dog så Gud Herren, at hans folk var et hårdnakket folk, og han gav dem en lov, nemlig Moseloven.
15 Og han viste dem mange tegn og undere og forbilleder og lignelser med hensyn til sit komme, og hellige profeter talte også til dem om hans komme, og dog forhærdede de deres hjerter og forstod ikke, at Moseloven ikke gavner noget uden gennem forsoningen ved hans blod.
16 Og om det var muligt, at små børn kunne synde, kunne de ikke blive frelst; men jeg siger jer, de er salige; thi se, ligesom de falder i Adam eller af naturen, så er Kristi blod en forsoning for deres synder.
17 Og endvidere siger jeg jer, at der ikke skal gives noget andet navn, ej heller nogen anden vej eller middel, hvorved frelse kan komme til menneskenes børn, uden i og ved Kristi, Herren, den Almægtiges, navn.
18 Thi se, han dømmer, og hans dom er retfærdig, og barnet, der dør tidligt, fortabes ikke, men menneskene bringer fordømmelse over deres egen sjæl, medmindre de ydmyger sig og bliver som små børn og tror, at frelse var og er og skal komme i og ved Kristi, Herren, den Almægtiges, forsonende blod.
19 Thi det naturlige menneske er en fjende af Gud og har været det siden Adams fald og vil vedblive at være det i al evighed, medmindre det underkaster sig den Helligånds ledelse, aflægger det naturlige menneske og bliver en hellig gennem forsoningen ved den Herre Kristus og bliver som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underkaste sig alt det, Herren finder tjenligt at pålægge det, ligesom et barn underkaster sig sin fader.
20 Og jeg siger endvidere til dig, at den tid skal komme, da kundskaben om en Frelser skal spredes blandt alle slægter, stammer, tungemål og folk.
21 Og se, når den tid kommer, skal ingen, undtagen små børn, findes ulastelige for Gud, uden gennem omvendelse og tro på Herren, den Almægtiges navn.
22 Og selv da, når du har lært dit folk det, som Herren, din Gud, har befalet dig, da findes de ikke mere sagesløse for Guds åsyn, uden ifølge de ord, jeg har talt til dig.
23 Og nu har jeg talt de ord, som Gud Herren har befalet mig.
24 Og så siger Herren: De skal stå som et klart vidnesbyrd mod dette folk på dommens dag, hvorefter de skal dømmes, hvert menneske efter dets gerninger, enten de er gode eller slette.
25 Dersom de er slette, da overgives de til en frygtelig ransagelse af deres egne synder og vederstyggeligheder, hvad der får dem til at gyse tilbage for Herrens åsyn til en tilstand af elendighed og evig pine, hvorfra de ikke kan vende tilbage; derfor har de bragt fordømmelse over deres egen sjæl.
26 Thi de har drukket af Guds vredes bæger, som retfærdigheden ikke mere kunne hindre dem i, end den kunne forhindre Adam i at falde, fordi han tog af den forbudne frugt; derfor kunne barmhjertigheden for evigt ikke mere have nogen fordring på dem.
27 Og deres pine er som en sø af ild og svovl, hvis luer er uudslukkelige, og hvis røg opstiger i al evighed. Således har Herren befalet mig. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3