Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mormons Ord
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
1 Og jeg, Mormon, er nu ved at overgive denne optegnelse, som jeg har skrevet, i min søn Moronis hænder, og jeg har næsten set mit folks, nephiternes, fuldstændige udryddelse.
2 Og det er flere hundrede år efter Kristi komme, at jeg overgiver disse optegnelser i min søns hænder, og jeg tror, han vil blive vidne til mit folks fuldstændige udryddelse. Må Gud mage det så, at han overlever dem, så at han kan skrive noget angående dem og noget angående Kristus, at det måske engang må gavne dem.
3 Og nu taler jeg noget om det, jeg har skrevet. Thi efter at jeg havde lavet en forkortelse af Nephis plader ned til denne kong Benjamins regeringstid, som Amaleki talte om, søgte jeg blandt de optegnelser, som var blevet overleveret i mine hænder, og jeg fandt disse plader, der indeholdt denne korte beretning om profeterne, lige fra Jakob og ned til denne kong Benjamins regering og mange af Nephis ord.
4 Og de ting, der er på disse plader, behager mig ved profetierne om Kristi komme; og mine fædre vidste, at mange af dem var blevet opfyldt; ja, jeg ved også, at alt det, som er blevet profeteret angående os indtil denne stund, er blevet opfyldt, og at det, der angår tiden herefter, skal sandelig opfyldes.
5 Derfor valgte jeg disse ting for at afslutte min optegnelse på disse plader, og den øvrige del af min optegnelse vil jeg tage fra Nephis plader, og jeg kan ikke skrive en hundrededel af det, der angår mit folk.
6 Men se, jeg skal tage disse plader, som indeholder disse profetier og åbenbaringer og lægge dem til den resterende del af min optegnelse, thi de er dyrebare for mig, og jeg ved, at de vil blive dyrebare for mine brødre.
7 Og jeg gør dette i forstandig hensigt, thi således tilhviskes det mig ifølge påvirkning af Herrens ånd, som er i mig. Jeg kender ikke alle ting, men Herren kender alle tilkommende ting, derfor påvirker han mig til at gøre efter sin vilje.
8 Og min bøn til Gud for mine brødre er, at de endnu engang må komme til kundskab om Gud, ja, Kristi forløsning, at de endnu engang må blive et tiltalende folk.
9 Og jeg, Mormon, skrider nu til at fuldende min optegnelse, som jeg tager fra Nephis plader, og jeg gør det i overensstemmelse med den kundskab og forstand, som Gud har givet mig.
10 Og det skete, efter at Amaleki havde overgivet disse plader i kong Benjamins hænder, at han tog dem og lagde dem ved de andre plader, der indeholdt de optegnelser, der var overleveret af kongerne fra slægt til slægt til kong Benjamins dage.
11 Og de blev overleveret fra kong Benjamin fra slægt til slægt, indtil de er faldet i mine hænder. Og jeg, Mormon, beder Gud, at de også må blive bevaret herefter. Og jeg ved, at de vil blive bevaret, thi vigtige ting er skrevet på dem, efter hvilke mit folk og deres brødre skal dømmes på den store yderste dag ifølge det skrevne Guds ord.
12 Og angående denne kong Benjamin: Han havde en del uroligheder blandt sit eget folk.
13 Og det skete også, at lamaniternes hær kom fra Nephis land til strid imod hans folk. Men se, kong Benjamin samlede sin hær, og han gjorde modstand; og han kæmpede med sin egen arms styrke med Labans sværd.
14 Og med Herrens styrke stred de imod deres fjender, indtil de havde dræbt mange tusinde af lamaniterne. * Og de kæmpede mod lamaniterne, indtil de havde uddrevet dem af hele deres arveland.
15 Og efter at der havde været falske krister, og deres mund var blevet lukket, og de var blevet straffet i forhold til deres forbrydelser,
16 og efter at der havde været falske profeter og falske lærere og talere blandt folket, og alle disse var blevet straffet for deres forbrydelser, og efter at der havde været megen strid og uenighed og mange var gået over til lamaniterne, se, da skete det, at kong Benjamin ved hjælp af de hellige profeter, der var blandt hans folk, atter oprettede freden i landet.
17 Thi se, kong Benjamin var en hellig mand, og han regerede i retfærdighed over sit folk. Og der var mange hellige mænd i landet, og de talte Guds ord med kraft og med myndighed, og de talte skarpt og strengt på grund af folkets hårdnakkethed.
18 Og ved deres hjælp oprettede han endnu engang fred i landet, idet han, ligesom profeterne, anvendte hele sin legemsstyrke og hele sin sjæls evner.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3