Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Jakobs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 3
Jakobs fordømmelse fortsat - Lamaniter retfærdigere end nephiter - De førstnævnte roses for troskab i ægteskabet - De sidstnævnte advares atter.
1 Men se, jeg, Jakob, ønsker at tale til jer, som er rene af hjertet. Se hen til Gud med fasthed i sindet og bed til ham med stærk tro, så han vil trøste jer i jeres sorg og forsvare jeres sag og fælde dom over dem, der søger jeres fordærvelse.
2 O, alle I, der er rene af hjertet, løft hovedet og modtag Guds behagelige ord og vederkvæg jer med hans kærlighed, thi I kan gøre det til evig tid, dersom jeres sind er standhaftigt.
3 Men ve, ve jer, som ikke er rene af hjertet, som er urene for Gud i dag; thi hvis I ikke omvender jer, bliver landet forbandet for jeres skyld, og lamaniterne, der ikke er så urene som I, til trods for at de er forbandet med en svær forbandelse, skal tugte jer, ja endog til ødelæggelse.
4 Og dersom I ikke omvender jer, kommer tiden hurtigt, da de skal sætte sig i besiddelse af jeres arveland, og Gud Herren vil bortføre de retfærdige fra jer.
5 Se, lamaniterne, jeres brødre, som I hader på grund af deres urenhed og den forbandelse, som er kommet over deres hud, er retfærdigere end I; thi de har ikke glemt Herrens bud, som blev givet vore forfædre, at de kun skulle have een hustru, og at de ingen medhustruer skulle have, og at der ikke skulle bedrives hor mellem dem.
6 Og dette bud holder de, og da de derfor således iagttager og holder dette bud, vil Gud Herren ikke udrydde dem, men vil være dem nådig, og engang vil de blive et velsignet folk.
7 Se, deres mænd elsker deres hustruer, og deres hustruer elsker deres mænd, og deres mænd og deres hustruer elsker deres børn; og deres vantro og deres had til jer skyldes jeres fædres ugudelighed; hvor meget bedre er da I end de i jeres store Skabers øjne?
8 O, mine brødre, jeg frygter for, at medmindre I omvender jer fra jeres synder, vil deres hud blive hvidere end jeres, når I sammen med dem skal bringes for Guds trone.
9 Jeg giver jer derfor en befaling, som er Guds ord, at I ikke mere håner dem på grund af deres mørke hud, ej heller skal I håne dem for deres urenheds skyld, men I skal ihukomme jeres egen urenhed og huske på, at deres urenhed skyldes deres fædre,
10 Og I skal huske på, hvorledes I har fyldt jeres børns hjerter med sorg ved det eksempel, I har sat for dem; og husk også på, at I ved jeres urenhed vil bringe jeres børn til fordærvelse, og deres synder skal komme over jeres hoved på den yderste dag.
11 O, mine brødre, lyt til mine ord, brug jeres sjæls evner, tag et tag i jer selv, så at I kan vågne op af dødens slummer; og befri jer for helvedes kvaler, at I ikke bliver djævelens engle og kastes i den sø af ild og svovl, der er den anden død.
12 Og jeg, Jakob, talte nu meget mere til Nephis folk og advarede dem mod utugt og uterlighed og alle slags synder og fortalte dem de skrækkelige følger deraf.
13 Og en hundrededel af dette folks handlinger, der nu begyndte at blive talrigt, kan ikke skrives på disse plader, men om mange af deres handlinger, deres krige og deres stridigheder og deres kongers styre er skrevet på de større plader.
14 Disse plader kaldes Jakobs plader, og de blev lavet ved Nephis hånd. Og nu holder jeg op med at tale.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3