Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 31
Nephis forudsigelser fortsat - Hvorfor frelseren blev døbt - Den lige og trange vej.
1 Og nu, mine elskede brødre, slutter jeg, Nephi, med at profetere for jer. Og jeg kan kun skrive nogle få ting, som jeg med sikkerhed ved skal ske; jeg kan også kun skrive nogle få af min broder Jakobs ord.
2 Og det, som jeg har skrevet, er mig nok med undtagelse af nogle få ord, som jeg må tale angående Kristi lære; derfor skal jeg tale tydeligt til jer i overensstemmelse med mine profetiers klarhed.
3 Thi min sjæl finder behag i klarhed, thi på denne måde virker Gud Herren blandt menneskenes børn. Thi Gud Herren oplyser forstanden, og han taler til mennesker i deres eget sprog og til deres forstand.
4 Derfor ønsker jeg, at I skal huske, at jeg har talt til jer om den profet, som Herren viste mig skulle døbe det Guds Lam, der skulle borttage verdens synder.
5 Og dersom nu det Guds Lam, han, som er hellig, skulle have behov at blive døbt med vand for at fuldkomme al retfærdighed, o, hvor meget mere behøver vi da ikke, som er uhellige, at blive døbt med vand.
6 Og nu vil jeg spørge jer, mine elskede brødre, hvorledes Guds Lam fuldkommer al retfærdighed ved at blive døbt med vand?
7 Ved I ikke, at han var hellig? Men uagtet han var hellig, viste han dog menneskenes børn, at han efter kødet ydmygede sig for Faderen og vidnede for Faderen, at han ville være ham lydig i at holde hans befalinger.
8 Den Helligånd kom over ham i en dues skikkelse, efter at han var blevet døbt med vand.
9 Og atter viste han menneskene stiens tranghed og portens snæverhed, som de skulle gå ind ad, idet han satte eksemplet for dem.
10 Og han sagde til menneskenes børn: Følg mig. Derfor, mine elskede brødre, kan vi følge Jesus, medmindre vi er villige til at holde Faderens befalinger?
11 Og Faderen sagde: Omvend jer, omvend jer og bliv døbt i min elskede Søns navn.
12 Og Sønnens røst kom ligeledes til mig og sagde: Han, som er døbt i mit navn, til ham vil Faderen give den Helligånd, ligesom til mig; følg derfor mig og gør de ting, som I har set mig gøre.
13 Og således ved jeg, mine elskede brødre, at dersom I følger Sønnen af jeres ganske hjerte og handler uden svig og hykleri for Gud, men med sandt forsæt omvender jer fra jeres synder, idet I vidner for Faderen, at I er villige til at påtage jer Kristi navn ved dåb; ja, ved at følge jeres Herre og Frelser ned i vandet i overensstemmelse med hans ord, se, da skal I få den Helligånd, ja, da kommer dåben med ild og med den Helligånd, og da kan I tale med engles tunger og synge lovsange for Israels Hellige.
14 Men, mine elskede brødre, således kom Sønnens røst til mig og sagde: Efter at I har omvendt jer fra jeres synder og vidnet for Faderen ved vanddåben, at I er villige til at holde mine bud og har modtaget dåben med ild og med den Helligånd og kan tale med nye tunger, ja med engletunger og I efter dette fornægter mig, ville det have været bedre for jer, om I ikke havde kendt mig.
15 Og jeg hørte en røst fra Faderen, som sagde: Ja, min elskedes ord er sande og troværdige. Den, som holder ud indtil enden, skal blive frelst.
16 Og nu, mine elskede brødre, herigennem ved jeg, at uden et menneske bliver ved til enden at følge den levende Guds Søns eksempel, kan han ikke blive frelst.
17 Gør derfor de ting, som jeg har sagt jer, jeg har set, jeres Herre og Forløser vil gøre; thi af denne årsag er det blevet vist mig, at I måtte kende porten, som I skulle gå igennem. Thi porten, som I skal gå indad, er omvendelse og dåb med vand, og da kommer jeres synders forladelse ved ild og ved den Helligånd.
18 Og da er I på den lige og snævre sti, som fører til evigt liv; ja, da er I gået ind gennem porten, da har I handlet i overensstemmelse med Faderens og Sønnens bud, og da har I modtaget den Helligånd, som vidner om Faderen og Sønnen, i opfyldelse af den forjættelse, som han har gjort, at dersom I gik ind ad denne vej, skulle I få.
19 Og nu, mine elskede brødre, efter at I er kommet ind på den lige og snævre sti, vil jeg spørge, om I har gjort alt? Se, jeg siger jer, nej; thi I kan ikke være kommet så vidt uden ved Kristi ord med urokkelig tro på ham, idet I helt forlader jer på hans fortjenester, som er i stand til at frelse.
20 Derfor må I stræbe fremad med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb og kærlighed til Gud og alle mennesker. Og om I således stræber fremad og mætter jer med Kristi ord samt holder ud indtil enden, se, så siger Faderen, skal I få det evige liv.
21 Og se nu, mine elskede brødre, dette er vejen, og der er ingen anden vej og intet andet navn givet under himlen, hvorved mennesket kan blive frelst i Guds rige. Og se, dette er Kristi lære og Faderens og Sønnens og den Helligånds eneste og sande lære, som er een Gud uden ende. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3