Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 27
Nephis forudsigelser fortsat - Guds straffedomme over de ugudelige - Den forseglede bog - Den ulærde mand - De tre vidner - Et vidunderligt værk og et under.
1 Men se, i de sidste dage eller i ikke-jødernes dage skal alle de ikke-jødiske folkeslag og også jøderne, både de, der skal komme til dette land og de, der er i andre lande, ja i alle lande på jorden, blive drukne af synd og allehånde vederstyggeligheder.
2 Og når den dag kommer, da skal Hærskarernes Herre hjemsøge dem med torden og med jordskælv og med stor buldren, med storm og med uvejr og med fortærende ildslue.
3 Og alle de folkeslag, der strider mod Zion, og som hjemsøger hende, skal være som en drøm i et syn om natten. Og det skal være for dem ligesom for den sultne, der drømmer, at han spiser, men se, når han vågner, da er hans sjæl tom, eller ligesom et tørstigt menneske, der drømmer, han drikker, men se, når han vågner, er han træt, og hans sjæl er hungrig og tørstig; ja, således skal alle nationernes mangfoldighed blive, som strider imod Zions bjerg.
4 Thi se, alle I, der øver uretfærdighed, stands og forundre jer; thi I skal råbe og skrige, ja, I skal blive drukne, men ikke af vin, I skal rave, men ikke af stærk drik.
5 Thi se, Herren har udøst over jer en dyb søvns ånd. For se, I har lukket øjnene, og I har forkastet profeterne; og jeres regenter og seere har han skjult for jeres ugudeligheds skyld.
6 Og det skal ske, at Gud Herren skal bringe en bogs ord frem til jer, og det skal være deres ord, som har slumret.
7 Og se, bogen skal være forseglet, og i bogen skal der være en åbenbaring fra Gud fra verdens begyndelse til enden.
8 Og for de tings skyld, som er forseglede, skal det, som er forseglet, ikke komme frem på folkets ugudeligheds og vederstyggeligheds dag; derfor skal bogen holdes tilbage for dem.
9 Men bogen skal gives en mand, og han skal overgive bogens ord, som er deres ord, som har slumret i støvet, og han skal give disse ord til en anden.
10 Men de ord, der er forseglede, skal han ikke udgive, ej heller skal han overdrage bogen. Thi bogen skal være forseglet ved Guds kraft, og åbenbaringen, som er forseglet, skal opbevares i bogen til Herrens egen bestemte tid, at den da må komme frem; thi se, den åbenbarer alle ting fra verdens begyndelse til enden.
11 Og dagen kommer, da bogens ord, som var forseglede, skal læses fra hustagene, og de skal læses ved Kristi kraft, og alt, hvad der nogensinde er sket, og som nogensinde vil ske blandt menneskenes børn, så længe jorden står, skal åbenbares for menneskene.
12 Derfor, på den dag, da bogen skal gives manden, som jeg har talt om, skal den være skjult for verdens øjne, så at ingen uden han, til hvem den skal gives, skal se den, med undtagelse af tre vidner, som skal se den ved Guds kraft, og de skal bevidne, at bogen og de ting, den indeholder, er sande.
13 Og der er ingen anden, som skal se den, undtagen nogle få, i overensstemmelse med Guds vilje, for at bære vidnesbyrd om hans ord for menneskenes børn; thi Gud Herren har sagt, at de trofastes ord skal tale, som om det var fra de døde.
14 Og således vil Gud Herren lade bogens ord komme frem; og han vil stadfæste sit ord i så mange vidners mund, som han finder for godt, og ve den, der forkaster Guds ord.
15 Men se, det skal ske, at Gud Herren skal sige til ham, som han giver bogen: Tag disse ord, som ikke er forseglede og giv dem til en anden, at han må vise dem til den lærde og sige: Jeg beder dig, læs dette. Og den lærde skal sige: Bring bogen hid, og jeg vil læse den.
16 Og se, dette vil han sige for verdens æres skyld og for vindings skyld, og ikke til Guds ære.
17 Og manden skal sige: Jeg kan ikke bringe bogen, for den er forseglet.
18 Da skal den lærde sige: Jeg kan ikke læse den.
19 Det skal derfor ske, at Gud Herren atter vil give bogen og dens ord til ham, som ikke er lærd; og manden, som ikke er lærd, skal sige: Jeg er ikke lærd.
20 Da skal Gud Herren sige til ham: De lærde skal ikke læse dem, thi de har forkastet dem, og jeg formår at gøre min egen gerning, og derfor skal du læse de ord, jeg giver dig.
21 Rør ikke de ting, der er forseglede, thi jeg vil lade dem komme frem i min egen bestemte tid, og jeg vil vise menneskenes børn, at jeg kan gøre min egen gerning.
22 Derfor, når du har læst de ord, som jeg har påbudt dig og skaffet de vidner, som jeg har lovet dig, da skal du atter forsegle bogen og opbevare den for mig, så at jeg kan bevare de ord, du ikke har læst, indtil jeg skal finde det passende i min egen visdom at åbenbare alt for menneskenes børn.
23 Thi se, jeg er Gud, og jeg er en Gud, som gør undergerninger, og jeg vil vise verden, at jeg er den samme i går, i dag og til evig tid; og jeg virker kun blandt menneskenes børn i forhold til deres tro.
24 Og det skal atter ske, at Herren skal sige til ham, der skal læse de ord, der skal gives ham:
25 Dette folk holder sig nær til mig med munden og ærer mig med læberne, men hjertet er langt fra mig, og deres frygt for mig er menneskers forskrifter, som de har lært.
26 Derfor vil jeg skride til at udføre et herligt værk blandt dette folk, ja et herligt værk og et under, thi deres vises og lærdes visdom skal forgå, og deres forstandiges forstand skal skjules.
27 Og ve dem, som fordyber sig for at skjule deres anslag for Herren! Og deres gerninger sker i mørket, og de siger: Hvem ser os, og hvem kender os? Og de siger også: Det, at I vender op og ned på tingene, skal visselig agtes som pottemagerens ler. Men se, jeg vil vise dem, siger Hærskarernes Herre, at jeg kender alle deres gerninger. Thi skal gerningen sige om ham, der gjorde den: Han har ikke gjort mig? Eller skal det, der er skabt, sige om ham, som dannede det: Han forstod det ikke?
28 Men se, siger Hærskarernes Herre: Jeg vil vise menneskenes børn, at der endnu kun er en liden tid, til Libanon skal blive en frugtbar mark, og en frugtbar mark skal agtes som en skov.
29 Og på den dag skal den døve høre bogens ord, og den blindes øjne skal se ud af mulm og mørke.
30 Og de sagtmodige skal vokse i antal, og deres glæde skal være i Herren, og de fattige blandt menneskene skal fryde sig i den Hellige i Israel.
31 Thi så sandt som Herren lever skal de se, at den forfærdelige bliver tilintetgjort og spotteren bliver fortæret, og at alle, som søger ugudelighed, bliver udryddet.
32 Og ligeledes de, der holder et menneske for en synder for et ords skyld og stiller snarer for den, der irettesætter i porten og tilsidesætter den retfærdige for ingen tings skyld.
33 Derfor, så siger Herren, som forløste Abraham, angående Jakobs hus: Jakob skal ikke beskæmmes nu, ej heller skal han blegne.
34 Men når han ser sine børn, mine hænders gerning, i sin midte, skal de helliggøre mit navn og helliggøre Jakobs hellige samt frygte Israels Gud.
35 De, der er vildfarende i ånden, skal få forstand, og de, som knurrede, skal tage ved lære.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3