Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 26
Nephis forudsigelser fortsat - Kristus skal komme til Nephiterne - Deres endelige udryddelse og ødelæggelse - Ikke-jødernes dag.
1 Og efter at Kristus er opstanden fra de døde, skal han vise sig for jer, mine børn og elskede brødre; og de ord, han vil tale til jer, vil være den lov, som I skal holde.
2 Thi se, jeg siger jer, at jeg har set, at mange slægter skal hensove, og der skal være store krige og uroligheder blandt mit folk.
3 Og når Messias kommer, skal der gives mit folk tegn på hans fødsel, hans død og hans opstandelse; og stor og forfærdelig skal den dag være for de ugudelige, thi de skal omkomme, og de omkommer, fordi de forkaster profeterne og de hellige og stener dem og slår dem ihjel; derfor skal de helliges blod råbe til Gud fra jorden mod dem.
5 Og jordens afgrund skal opsluge dem, der slår profeterne og de hellige ihjel, siger Hærskarernes Herre, og bjerge skal skjule dem, og hvirvelvinde føre dem bort, og bygninger skal falde ned over dem og knuse dem og male dem til støv.
6 Og de skal hjemsøges af torden og lynild og jordskælv og alle slags ødelæggelser; thi Herrens vredes ild skal blive optændt imod dem, og de skal være som halm, og dagen, som kommer, skal fortære dem, siger Hærskarernes Herre.
7 O, den smerte og angst, som min sjæl lider af ved tabet af de faldne af mit folk! Thi jeg, Nephi, har set det, og det er nær ved at fortære mig for Herrens ansigt, men jeg må råbe til min Gud: Dine veje er retfærdige.
8 Men se, de retfærdige, der lytter til profeternes ord og ikke lader dem gå til grunde, men ser hen til Kristus med fasthed efter de tegn, der gives og til trods for al forfølgelse, se, det er dem, der ikke skal omkomme.
10 Og når disse ting har fundet sted, da rammer en hastig ødelæggelse mit folk, og til trods for mine sjælesmerter ved jeg, at det skal ske, thi jeg har set det. Og de sælger sig selv for intet; thi til gengæld for deres stolthed og tåbelighed skal de høste fordærvelse; og da de giver efter for djævelen og vælger mørkets gerninger fremfor lysets, må de fare ned til helvede.
11 Thi Herrens ånd skal ikke altid trættes med menneskene. Og når Ånden holder op med at trættes med mennesket, da kommer hastig ødelæggelse, og det bedrøver min sjæl.
12 Og som jeg talte angående jødernes overbevisning, at Jesus er den sande Kristus, så må det nødvendigvis ske, at ikke-jøderne også bliver overbevist om, at Jesus er Kristus, den evige Gud.
13 Og at han ved den Helligånds kraft åbenbarer sig for alle dem, som tror på ham, ja, for hver slægt, stamme, tungemål og folk og gør kraftige gerninger, tegn og undere blandt menneskenes børn i forhold til deres tro.
14 Men se, jeg profeterer for jer om de sidste dage, de dage, da Gud Herren skal lade disse ting komme frem for menneskenes børn.
15 Efter at mit afkom og mine brødres afkom er nedsunket i vantro og er slået af ikke-jøderne, ja, efter at Gud Herren har slået lejr rundt omkring dem og belejret dem med en vold og opkastet fæstningsværker, og efter at der blevet dybt fornedret, så at de endog ikke er til, skal dog de retfærdiges ord skrives og de trofastes bønner høres, og alle de, der er nedsunket i vantro, skal ikke blive glemt.
16 Thi de, som bliver udryddet, skal tale til dem ud af jorden, og deres tale skal mumle af støvet, og deres røst skal være som en, der har en velbekendt ånd; thi Gud Herren vil give ham magt, så at han kan tale sagte om dem, som var det fra jorden, og deres tale skal hviske ud af støvet.
17 Thi så siger Gud Herren: De skal nedskrive det, der sker blandt dem, og de skal skrive og forsegle det i en bog, og de, der er nedsunket i vantro, skal ikke få det, thi de søger at tilintetgøre det, som er af Gud.
18 Derfor er alle de, der er omkommet, hurtigt; og deres forskrækkelige skarer skal blive som agner, der spredes ja, således siger Gud Herren: Det skal ske på et øjeblik, pludseligt.
19 Og det skal ske, at de, der er nedsunket i vantro, skal blive slået ved ikke-jødernes hånd.
20 Og ikke-jøderne er opblæst i deres stolthed og har snublet, fordi deres anstødssten var stor, så at de har opført mange kirker, men alligevel fornægter de Guds kraft og undergerninger, og de prædiker deres egen lærdom ved deres egen visdom for vindings skyld og undertrykker de fattige.
21 Og der er mange kirker, som forårsager misundelse, strid og ondskab.
22 Og der findes også hemmelige foreninger som i fordums tid efter djævelens komplot; thi han er ophavet til alle disse ting, ja, ophavet til mord og mørkets gerninger, ja, han leder dem ved en snor om halsen, indtil han binder dem med sine stærke bånd for evigt.
23 Thi se, mine elskede brødre, jeg siger jer, at Gud Herren arbejder ikke i mørke.
24 Han gør ikke noget, medmindre det er til gavn for verden; thi således elsker han verden, at han endog nedlægger sit eget liv for at drage alle mennesker til sig. Derfor befaler han ikke, at nogen ikke skal deltage i hans frelse.
25 Se, tilråber han nogen og siger: Gå bort fra mig? Se, jeg siger jer, nej; men han siger: Kom hid til mig, alle I jordens ender, køb uden penge og uden betaling mælk og honning.
27 Har han befalet, at nogen ikke skulle deltage i hans frelse? Se, jeg siger jer, nej, men han har givet den frit til alle mennesker, og han har befalet sit folk, at de skulle søge at bevæge alle mennesker til omvendelse.
28 Se, har Herren skrevet, at nogen ikke skulle få del i hans godhed? Se, jeg siger jer, nej; men alle mennesker har ret dertil, det ene så vel som det andet, og ingen bliver forment.
29 Han byder, at der ingen præstelist skal være; thi se, præstelist består deri, at mennesket prædiker og fremstiller sig selv som et lys for verden for at opnå vinding og verdens ros, men de søger ikke Zions velfærd.
30 Se, Herren har forbudt dette; og Gud Herren har udstedt det bud, at alle mennesker skal øve barmhjertighed, hvilken barmhjertighed er kærlighed. Og uden at de har kærlighed er de intet; men dersom de havde kærlighed, ville de ikke lade arbejderen i Zion omkomme.
31 Men arbejderen i Zion skal arbejde for Zion, thi dersom han arbejder for penge, skal han omkomme.
32 Og atter, Gud Herren har befalet, at menneskene ikke skulle slå ihjel, at de ikke skulle lyve, at de ikke skulle stjæle, at de ikke skulle tage Herren, deres Guds navn forfængeligt, at de ikke skulle bære nag, at de ikke skulle trættes indbyrdes, at de ikke skulle bedrive hor, og at de ikke skulle gøre nogen af disse ting; den, der gør dem, skal omkomme.
33 Thi ingen af disse synder kommer fra Herren, thi han gør det, som er godt blandt menneskene, og han gør intet, uden at det står tydeligt for dem; og han indbyder alle til at komme til sig og få del i hans godhed, og han nægter ikke nogen at komme til sig, sort eller hvid, træl eller fri, mand eller kvinde, og han ihukommer folkene, thi alle er lige for Gud, både jøde og ikke-jøde.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3