Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 3
Lehi taler til sin søn Joseph - En profeti af Josef i Ægypten - Forudsigelse om en udvalgt seer - Moses's mission - Hebraiske og nephitiske skrifter.
1 Og nu taler jeg til dig, Joseph, min sidstfødte. Du blev født i mine lidelsers ørken, ja, i min største sorgs dage fødte din moder dig.
2 Og må Herren også hellige dette land, der er et særdeles dejligt land, som en arvelod for dig og dine efterkommere sammen med dine brødre til din sikkerhed for evigt, om I holder Israels Helliges bud.
3 Og nu, Joseph, min sidstfødte, som jeg har ført ud af mine lidelsers ørken: Må Herren velsigne dig for evigt, thi dine efterkommere skal ikke helt udryddes.
4 Thi se, du er mine lænders frugt, og jeg er en efterkommer af Josef, som blev ført fangen til Ægypten. Og store var de pagter, som Herren gjorde med Josef.
5 Derfor så Josef visselig vor dag. Og han fik et løfte af Herren, at af hans lænders frugt ville Gud Herren oprejse Israels hus en retfærdig gren, ikke Messias, men en gren, der skulle afhugges, men alligevel ihukommes i Herrens pagter, så at Messias i kraftens ånd skulle åbenbares for dem i de sidste dage for at føre dem fra mørket til lyset, ja, ud af mørkets skjul og fangenskab til frihed.
6 Thi Josef vidnede sandelig, idet han sagde: En seer skal Herren, min Gud, oprejse, som skal være en udvalgt seer for mine lænders frugt.
7 Ja, Josef sagde: Sandelig, så siger Herren til mig: En udvalgt seer vil jeg oprejse af dine lænders frugt, han skal være højt agtet blandt dem. Og til ham vil jeg give befaling, at han skal udføre en gerning for dine lænders frugt, hans brødre, som skal være af stor betydning for dem, ja, bringe dem til kundskab om de pagter, som jeg har gjort med dine fædre.
8 Og jeg vil give ham en befaling, at han ikke skal gøre andet end det, jeg befaler ham. Og jeg vil gøre ham stor i mine øjne, thi han skal udrette, min gerning.
9 Og han skal blive stor ligesom Moses, som jeg har sagt, jeg vil oprejse for jer, til at udfri mit folk, o, Israels hus!
11 Men en seer vil jeg oprejse af dine lænders frugt, og ham vil jeg give magt til at åbenbare mit ord for dine lænders afkom - og ikke alene til at åbenbare mit ord, siger Herren, men også til at overbevise dem om mit ord, som allerede vil være spredt blandt dem.
12 Derfor skal dine lænders frugt skrive, og Judas lænders frugt skal skrive, og det, der skal skrives ved dine lænders frugt og ligeså det, der skal skrives ved Judas lænders frugt, skal føjes sammen for at tilintetgøre falske lærdomme og afskaffe splid og oprette fred blandt dine lænders frugt og i de sidste dage bringe dem til kundskab om deres fædre og til kundskab om mine pagter, siger Herren.
13 Og i skrøbelighed skal han gøres stærk på den dag, da mit værk skal begynde blandt hele mit folk til din genoprejsning, o Israels hus, siger Herren.
14 Og således profeterede Josef og sagde: Se, den seer vil Herren velsigne, og de, der søger at tilintetgøre ham, skal beskæmmes; thi denne forjættelse, som jeg har modtaget af Herren angående mine lænders frugt, skal opfyldes. Se, jeg er vis på denne forjættelses opfyldelse.
15 Og han skal kaldes efter mit navn, og det skal være efter hans faders navn. Og han skal være ligesom jeg; thi de ting, som Herren skal udføre ved hans hånd, skal ved Herrens kraft bringe mit folk frelse.
16 Ja, således profeterede Josef; jeg er lige så forvisset om dette, som jeg er på forjættelsen om Moses; thi Herren har sagt til mig: Jeg vil bevare dine efterkommere for evigt.
17 Og Herren har sagt: Jeg vil oprejse en Moses, og jeg vil give ham magt med en stav, og jeg vil bibringe ham kendskab til skrivning. Dog vil jeg ikke løse hans tunge, så at han skal tale meget, for jeg vil ikke gøre ham mægtig i tale. Men jeg vil skrive min lov for ham med min egen hånds finger, og jeg vil beskikke ham en talsmand.
18 Og Herren sagde også til mig: Jeg vil oprejse en af dine lænders frugt, og jeg vil beskikke en talsmand for ham. Og se, jeg vil beskikke ham til at skrive dine lænders frugts optegnelser til dine efterkommere, og disses talsmand skal forkynde dem.
19 Og ordene, som han skal skrive, skal være de ord, som efter min visdom er tjenlige til at udgå til dine lænders frugt. Og det skal være, som om dine lænders frugt havde råbt til dem ud af støvet; thi jeg kender deres tro.
20 Og de skal råbe ud af støvet, efter at mange slægter er gået bort, ja, endog kalde på deres brødre til omvendelse. Og det skal ske, at deres råb skal høres i deres ords enfoldighed.
21 For deres tros skyld skal deres ord udgå af min mund til deres brødre, som er dine lænders frugt; og deres ords svaghed vil jeg gøre stærk ved deres tro, til ihukommelse af min pagt, som jeg gjorde med dine fædre.
22 Og nu se, min søn Joseph, således profeterede min fader fordum.
23 Derfor er du velsignet gennem denne pagt; thi dit afkom skal ikke udryddes, thi de vil lytte til bogens ord.
24 Og der skal opstå en mægtig blandt dem, som skal gøre meget godt, både i ord og gerning og blive et redskab i Guds hånd til, med overordentlig stor tro, at gøre kraftige gerninger og gøre det, der er stort for Guds åsyn, for at tilvejebringe megen genoprettelse for Israels hus og dine brødres sæd.
25 Og nu, velsignet er du, Joseph. Se, du er lille; lyt derfor til din broder Nephis ord, og det skal gå dig, som jeg har sagt. Ihukom din døende faders ord. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3