Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 19
Nephis optegnelser om sit folk - Forskellige profeter omtales - Zenos og hans forudsigelser.
1 Og det skete, at jeg på Herrens befaling lavede plader af metal, for at jeg på dem kunne gravere mit folks historie. Og på pladerne, som jeg lavede, indgraverede jeg min faders historie samt vor vandring i ørkenen og min faders profetier, og jeg har også præget mange af mine egne profetier på dem.
2 Og på den tid, jeg lavede dem, vidste jeg ikke, at Herren ville befale mig til at lave disse plader; derfor er min faders historie og hans fædres stamtavle og størstedelen af det, vi foretog os i ørkenen, indgraveret på de andre plader, som jeg har omtalt, og det, der skete førend jeg lavede disse, er i sandhed udførligere beskrevet på de første plader.
3 Og efter at jeg, ifølge befaling, havde lavet disse plader, fik jeg, Nephi, den befaling, at de tydeligste og værdifuldeste dele af den religiøse virksomhed og profetierne skulle skrives på disse plader, og at det, der blev skrevet skulle opbevares til belæring af mit folk, der skulle besidde landet og ligeledes til andre vise formål, som Herren kender.
4 Derfor foretog jeg, Nephi, en optegnelse på de andre plader, der giver en udførligere beretning om mit folks krige, stridigheder og ødelæggelse. Og dette har jeg gjort og befalet mit folk, hvad de skulle gøre efter min bortgang, og at disse plader skulle overleveres fra den ene slægt til den anden eller fra den ene profet til den anden, indtil Herren giver yderligere befaling.
5 Og en beretning om min tilvirkning af disse plader skal gives herefter; og se, da fortsætter jeg i overensstemmelse med, hvad jeg har talt, og dette gør jeg, for at de helligste ting kan opbevares til mit folks kundskab.
6 Ikke desto mindre skriver jeg ikke noget på plader med undtagelse af det, jeg anser for at være helligt. Og om jeg nu fejler, så fejlede de gamle også; ikke at jeg vil undskylde mig med andres skyld, men på grund af kødets svagheder, som findes hos mig.
7 Thi det, som nogle anser for at være af stor værdi, både for legemet og for ånden, agter andre for intet og træder det under fode. Ja, selv Israels Gud træder menneskene under fode; jeg siger træder under fode, men jeg vil bruge andre ord: De agter ham for intet og hører ikke hans råds røst.
9 Og på grund af ugudelighed vil verden agte ham for intet; derfor hudstryger de ham, og han tåler det, de slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det på grund af sin miskundhed og langmodighed med menneskenes børn.
10 Og vore fædres Gud, som førte dem ud af Ægypten ud af trældom og bevarede dem i ørkenen, ja, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud overgiver sig selv, i overensstemmelse med engelens ord, som et menneske i onde menneskers hænder, for at blive løftet op ifølge Zenocks ord og blive korsfæstet ifølge Neums ord og blive lagt i graven efter Zenos's ord, som han talte med hensyn til de tre dages mørke, der skulle være et tegn på hans død for dem, der bebor øerne i havet, i særdeleshed dem, der er af Israels hus.
11 Thi så sagde profeten: Gud Herren skal visselig på den dag besøge hele Israels hus, nogle med sin røst for deres retfærdigheds skyld, til deres store glæde og saliggørelse, og andre med sin magts torden og lyn, med uvejr, med ild og med røg, med mørkets tåge og med revner i jorden og bjerge, der skal hæve sig.
12 Og alle disse ting må visselig ske, siger profeten Zenos. Og jordens klipper skal revne, og på grund af jordskælvenes buldren skal mange af kongerne på øerne i havet påvirkes af Guds ånd og udbryde: Naturens Gud lider!
13 Og med hensyn til dem, der er i Jerusalem, siger profeten, skal de tugtes af alle folk, fordi de korsfæster Israels Gud og vender deres hjerte fra ham og forkaster Israels Guds tegn og undergerninger samt magt og herlighed.
14 Og fordi de vender deres hjerte fra ham, siger profeten, og har foragtet den Hellige i Israel, skal de vandre om i kødet og omkomme og blive til spot og spe og blive hadet blandt alle folkeslag.
15 Dog, siger profeten, når den dag kommer, at de ikke mere vender deres hjerte bort fra den Hellige i Israel, da vil han ihukomme de pagter, som han gjorde med deres fædre.
17 Ja, al jorderige skal se Herrens frelse, siger profeten; hver slægt, stamme, tungemål og folk skal blive velsignet.
18 Og jeg, Nephi, har skrevet disse ting til mit folk, for at jeg muligvis kunne overtale dem til at ihukomme Herren, deres Forløser.
19 Derfor taler jeg til hele Israels hus, hvis de skulle komme i besiddelse af disse ting.
20 Thi se, min ånd er i den grad dybt urolig, at jeg er svag i alle led over dem, som bor i Jerusalem; thi havde Herren ikke været mig nådig og underrettet mig om dem, ligesom han underrettede profeterne i gamle dage, så ville jeg også være omkommet.
21 Og han viste sandelig de fordums profeter alt det, som angik dem, og han viste også mange det, som angår os, hvorfor det er nødvendigt, at vi har kendskab til dem; thi det står skrevet på messingpladerne.
23 Og jeg læste meget for dem af det, som stod skrevet i Mose bog; men for mere fuldstændigt at kunne overtale dem til at tro på Herren, deres Forløser, læste jeg for dem, hvad der var skrevet af profeten Esajas; thi jeg anvendte al hellig skrift på os, så at den kunne blive os til gavn og lærdom.
24 Derfor talte jeg til dem og sagde: Hør profetens ord, I, der er en levning af Israels hus, en gren, som er blevet afhugget; hør profetens ord, som blev skrevet til hele Israels hus og anvend dem på jer selv, så at I må have håb såvel som jeres brødre, fra hvem I er blevet afbrudt, thi således har profeten skrevet.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3