Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 13
De ikke-jødiske nationer - En stor og vederstyggelig kirke - Amerikas historie antydet - Bibelen og Mormons Bog
1 Og det skete, at engelen talte til mig og sagde: Se! Og jeg så mange folk og riger.
2 Og engelen sagde til mig: Hvad ser du? Og jeg sagde: Jeg ser mange folk og riger.
3 Og han sagde til mig: Det er de ikke-jødiske nationer og deres riger.
4 Og jeg så blandt disse nationer grundvolden til en stor kirke.
5 Og engelen sagde til mig: Se grundvolden til en kirke, som er vederstyggeligere end alle andre kirker, som ihjelslår Guds hellige, ja, og piner dem og holder dem nede og lægger et jernåg på dem og fører dem i trældom.
6 * Og således så jeg denne store og vederstyggelige kirke, og jeg så, at djævelen var dens grundvold.
7 Og jeg så også guld, sølv og silke og skarlagen, fint linned og kostbare klæder, og jeg så mange skøger.
8 Og engelen talte til mig og sagde: Se, guldet og sølvet, silken og skarlagenet og det fine linned og de kostbare klæder og skøgerne er denne store og vederstyggelige kirkes lyst.
9 Og for at opnå verdens ros fører den Guds hellige i fangenskab og lader dem gå til grunde.
10 Og det skete, at jeg så mange vande, og de skilte folkene fra mine brødres afkom.
11 * Og englen sagde til mig: Se, Guds vrede er over dine brødres afkom.
12 Og jeg så, og se, der var iblandt folkene en mand, som var skilt fra mine brødres afkom ved de mange vande, og jeg så, at Guds ånd kom ned og virkede på manden, og han drog over de mange vande lige til mine brødres afkom, som var i det forjættede land.
13 * Og jeg så, at Guds ånd virkede på andre folk, og de kom ud af fangenskab og drog over de mange vande.
14 Og det skete, at jeg så store skarer af ikke-jøder i det forjættede land, og jeg så, at Guds vrede var over mine brødres afkom, og de blev spredt af disse og blev slået.
15 Og jeg så, at Herrens ånd var over ikke-jøderne, og de havde fremgang og fik landet i arv, og jeg så, at de var hvide og meget smukke og lyse ligesom mit ifolk før dets udryddelse.
16 Og det skete, at jeg, Nephi, så, at folkene, der var kommet ud af trældom, ydmygede sig for Herren, og Herrens kraft var med dem.
17 Og jeg så, at nationerne, hvorfra de stammede var samlet på vand og på land for at føre krig mod dem.
18 Og jeg så, at Guds kraft var med dem, og at Guds vrede var over alle, som havde samlet sig til kamp mod dem.
19 Og jeg, Nephi, så, at ikke-jøderne, der var kommet ud af fangenskab, blev udfriet af alle andre folks hænder ved Guds kraft.
20 Og det skete, at jeg, Nephi, så, at de trivedes i landet, og jeg så en bog, der blev spredt blandt dem.
21 Og engelen sagde til mig: Kender du betydningen af bogen?
22 Og jeg sagde: Jeg kender den Ikke.
23 Og han sagde: Se, den kommer ud af en jødes mund; og jeg, Nephi, så den, og han sagde til mig: Bogen, som du ser, er en beretning om jøderne og indeholder Herrens pagter, som han har gjort med Israels hus; og den indeholder også mange af de hellige profeters forudsigelser; og det er en beretning, der ligner den, som er graveret på messingpladerne med undtagelse af, at der ikke er så mange; ikke desto mindre indeholder de Herrens pagter, som han har gjort med Israels hus, hvorfor de er af stor værdi for folkene.
24 Og Herrens engel sagde til mig: Du har set, at bogen kom ud af en jødes mund, og da den kom ud af jødens mund, indeholdt den Herrens evangelium i al tydelighed, og de tolv apostle bærer vidnesbyrd om Herren, og de bærer vidnesbyrd i overensstemmelse med sandheden, der er i Guds Lam.
25 Derfor udgår disse ting uforfalskede fra jøderne til nationerne i overensstemmelse med sandheden, som er i Gud
26 Og efter at de udgår ved Lammets tolv apostles hænder fra jøderne til ikke-jøderne, ser du grundvolden til en stor og vederstyggelig kirke, der er vederstyggeligere end alle andre kirker; thi se, de har borttaget mange dele af Lammets evangelium, der er tydelige og meget dyrebare, og de har også borttaget mange af Herrens pagter.
27 Og alt dette har de gjort for at forvanske Herrens rette veje, så at de kunne forblinde menneskenes øjne og forhærde deres hjerter.
28 Du ser derfor, at efter at bogen er gået gennem den store og vederstyggelige kirkes hænder, er der fjernet mange tydelige og ypperlige ting fra bogen, som er Guds Lams bog.
29 Og efter at disse tydelige og vigtige ting er fjernet, går den ud til alle de ikke-jødiske nationer; og efter at den er udgået til alle disse nationer, ja, endog på den anden side de mange vande, som du har set, sammen med de ikke-jøder, som er kommet ud af fangenskab, ser du, at på grund af de mange tydelige og vigtige ting, som er blevet taget ud af bogen, og som var tydelige at forstå for menneskene i overensstemmelse med den klarhed, som findes hos Guds Lam - på grund af de ting, der er taget bort af Lammets evangelium, er der mange, der snubler, ja så meget, at Satan får stor magt over dem.
30 Ikke desto mindre ser du, at Gud Herren ikke vil give de ikke-jøder, der er kommet ud af fangenskab og som ved Guds kraft er blevet ophøjet over alle andre folkeslag i landet, som er udvalgt fremfor alle andre lande, og som er det land, som Gud Herren har gjort pagt med ved din fader, at hans afkom skulle have som arveland, lov til helt at tilintetgøre blandingen af dit afkom, som er mellem dine brødre.
31 Han vil heller ikke tilstede, at folkene skal udrydde dine brødres afkom.
32 Gud Herren vil heller ikke tilstede, at folkene for evigt skal være i denne forfærdelige blindheds tilstand, som du ser, de er i, fordi disse tydelige og vigtige dele af Lammets evangelium er blevet holdt tilbage af den vederstyggelige kirke, hvis grundlæggelse du har set.
33 Thi så siger Guds Lam: Jeg vil være barmhjertig mod ikke-jøderne og hjemsøge resten af Israels hus med svære straffedomme.
34 Og det skete, at Herrens engel talte til mig og sagde: Se, siger Guds Lam, efter at jeg har hjemsøgt resten af Israels hus - og disse tilbageværende, som jeg taler om, er din faders afkom - med straffedomme og slået dem ved ikke-jødernes hånd, og efter at disse har snublet meget, fordi de tydeligste og vigtigste dele af Lammets evangelium er blevet holdt tilbage af den vederstyggelige kirke, som er moder til skøger, siger Lammet, vil jeg på den dag forbarme mig så meget over folkene, at jeg ved egen kraft vil lade fremkomme meget af mit evangelium til dem, som er tydeligt og ypperligt.
35 Thi se, siger Lammet, jeg vil åbenbare mig for dine efterkommere, så at de kan skrive meget af det, som jeg vil udføre for dem, hvilket skal være tydeligt og ypperligt; og efter at dit afkom går til grunde og synker ned i vantro og ligeledes dine brødres afkom, se, da skal disse ting gemmes bort for at komme frem til folkene ved Lammets gave og kraft.
36 Og i dem skal mit evangelium skrives, siger Lammet, og min klippe og min frelse
37 Og velsignede er de, som vil forsøge at frembringe mit Zion på hin dag, for de skal have den Helligånds gave og kraft, og dersom de holder ud indtil enden, vil de blive ophøjet på den yderste dag og blive frelst i Lammets evige rige; og de, der forkynder fred, ja et glædeligt budskab, hvor dejlige vil de ikke blive på bjergene!
38 Og det skete, at jeg så de tilbageværende af mine brødres afkom samt Guds Lams bog, der var kommet ud af jødens mund, at den kom fra ikke-jøderne til resten af mine brødres afkom.
39 Og efter at den var kommet til dem, så jeg andre bøger komme frem ved Lammets kraft fra folkene til dem, for at overbevise folkene og resten af mine brødres afkom samt jøderne, der var spredt over hele jorden, om, at profeterne og Lammets tolv apostles beretninger er sandfærdige.
40 Og engelen talte til mig og sagde: Disse sidste optegnelser, som du har set blandt folkene skal stadfæste sandheden af de første, som kommer fra Lammets tolv apostle, og skal åbenbare de tydelige og dyrebare ting, der blev taget bort fra dem og skal kundgøre for alle slægter, tungemål og folk, at Guds Lam er den evige Faders Søn og verdens Frelser, og at alle mennesker må komme til ham, da de ellers ikke kan blive frelst.
41 Og de må komme ifølge de ord, der skal stadfæstes ved Lammets mund, og Lammets ord skal kundgøres i dit afkoms optegnelser så vel som i Lammets tolv apostles optegnelser, og således skal de begge stadfæstes til eet; thi der er en Gud og een hyrde over hele jorden.
42 Og den tid kommer, da han vil åbenbare sig for alle folk, både for jøder og ikke-jøder; og efter at han har åbenbaret sig for jøderne og for ikke-jøderne, da skal han åbenbare sig for ikke-jøderne og så for jøderne, og de sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3