Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
Nephi og Herrens ånd - Lehis profetiske drøm tydet - Nephi ser i et syn jomfruen og Guds søn - Kristi gerning forudset.
1 * Thi jeg ønskede at få kundskab om det, min fader havde set, og da jeg troede, at Herren kunne tilkendegive det for mig, blev jeg, medens jeg sad og overvejede det i mit hjerte, bortført af Herrens ånd, ja, til et meget højt bjerg, som jeg aldrig før havde set, og som jeg aldrig før havde sat min fod på
2 Og Ånden sagde til mig: Hvad ønsker du?
3 Og jeg sagde: Jeg ønsker at se det, som min fader så
4 Og Ånden sagde til mig: Tror du, at din fader så det træ, som han har talt om?
5 Og jeg sagde: Ja, du ved, at jeg tror på alle min faders ord
6 Og da jeg havde talt disse ord, råbte Ånden med høj røst og sagde Hosianna, lovet være Herren, den allerhøjeste Gud; thi han er Gud over al jorden, ja over alle, og velsignet er du, Nephi, fordi du tror på den højeste Guds Søn, og derfor skal du få at se det, som du ønsker
7 Og se, dette skal gives dig til et tegn: efter at du har set træet, som bar den frugt, som din fader smagte, skal du også se en mand stige ned fra himlen, og ham skal du beskue, og efter at du har set ham, skal du bære vidnesbyrd om, at han er Guds Søn
8 Og det skete, at Ånden sagde til mig: Se! Og jeg så og beskuede et træ, og det lignede det træ, som min fader havde set, og dets skønhed overgik, ja, var langt større end al anden skønhed; og dets hvidhed overgik nyfalden snes hvidhed
9 * Og efter at jeg havde set træet, sagde jeg til Ånden: Jeg ser, at du har vist mig det træ, som er dyrebarere end alt.
10 Og han sagde til mig: Hvad ønsker du?
11 Og jeg sagde til ham: At kende betydningen deraf; thi jeg talte til ham, som et menneske taler; thi jeg så, at han var i et menneskes skikkelse, og dog vidste jeg, at det var Herrens ånd, og han talte til mig, som et menneske taler med et andet.
12 * Og han sagde til mig: Se! Og jeg så mig omkring for at se ham, og jeg så ham ikke, for han var forsvundet for mine øjne
13 Og det skete, at jeg så den store by Jerusalem og andre byer. Og jeg så byen Nazareth, og i byen Nazareth så jeg en jomfru, og hun var overordentlig skøn og hvid.
14 * Og jeg så himlene åbne sig, og en engel kom ned og stod foran mig og sagde til mig: Nephi, hvad ser du?
15 Og jeg sagde til ham: Jeg ser en jomfru, som er skønnere og dejligere end alle andre jomfruer.
16 Og han sagde til mig: Fatter du Guds nåde?
17 Og jeg sagde til ham: Jeg ved, han elsker sine børn, men jeg fatter ikke alle tings betydning.
18 Og han sagde til mig: Se, jomfruen, som du ser, er Guds Søns moder efter kødets vis
19 Og det skete, at jeg så; hun blev bortført i Ånden, og efter at hun havde været bortført i Ånden for en tid, talte engelen til mig og sagde: Se!
20 Og jeg så jomfruen igen med et barn i armene.
21 Og engelen sagde til mig: Se, det Guds Lam, ja, den evige Faders Søn! Forstår du betydningen af det træ, din fader så?
22 Og jeg svarede ham og sagde: Ja, det er Guds kærlighed, der udgydes i menneskenes børns hjerter; det er derfor det mest ønskværdige af alt.
23 Og han talte til mig og sagde: Ja, det, som glæder sjælen mest.
24 Og efter at han havde talt disse ord, sagde han til mig: Se! Og jeg så Guds Søn gå ud blandt menneskene, og jeg så mange falde ned for hans fødder og tilbede ham.
25 Og det begav sig, at jeg så, at jernstangen, som min fader havde set, var Guds ord, der førte til det levende vands kilde eller til livets træ, hvilket vand er et sindbillede på Guds kærlighed; og jeg så også, at livets træ var et sindbillede på Guds kærlighed.
26 Og engelen sagde atter til mig: Se og betragt Guds nåde!
27 Og jeg så og skuede verdens Forløser, som min fader havde talt om, og jeg så også profeten, som skulle berede vejen for ham og det Guds Lam gik frem og blev døbt af ham, og efter at han var blevet døbt, så jeg himlene åbne sig og den Helligånd komme ned fra himlen og hvile på ham i en dues skikkelse.
28 Og jeg så, at han gik frem og tjente folket med kraft og stor herlighed; og skarer samledes for at høre ham, og jeg så, at de drev ham ud fra sig.
29 Og jeg så også tolv andre som fulgte ham. Og det skete, at de blev bortrykket i Ånden for øjnene af mig, og jeg så dem ikke mere.
30 Og det skete, at engelen atter talte til mig og sagde: Se! Og jeg så atter himlene åbne sig, og jeg så engle stige ned til menneskenes børn; og de betjente dem.
31 Og han talte atter til mig og sagde: Se! Og jeg så Guds Lam gå omkring blandt menneskenes børn. Og jeg så mængder af mennesker, der var syge, og som led af allehånde svagheder og af djævle og urene ånder; og engelen talte til mig og viste mig alt dette. Og de blev helbredt ved Guds Lams kraft, og djævlene og de urene ånder blev uddrevet.
32 * Og engelen talte atter til mig og sagde: Se! Og jeg så det Guds Lam, at han blev grebet af folket, ja, den evige Guds Søn blev dømt af verden, og jeg så det og bærer vidnesbyrd derom.
33 Og jeg, Nephi, så, at han blev løftet op på et kors og slået ihjel for verdens synder.
34 Og efter at han var slået ihjel, så jeg jordens folkeskarer samles for at stride mod Lammets apostle; thi således blev de tolv kaldt af Herrens engel.
35 Og jordens folkeskarer var samlet sammen, og jeg så, at de var i en stor og rummelig bygning, der lignede den bygning, som min fader så. Og Herrens engel talte atter til mig og sagde: Se verden og dens visdom, ja, se, Israels hus er kommet sammen for at stride mod Lammets tolv apostle.
36 * Og jeg så og bærer vindesbyrd derom, at den store og rummelige bygning var verdens stolthed; og den faldt, og dens fald var meget stort. Og Herrens engel talte atter til mig og sagde: Således vil alle slægter, stammer, tungemål og folk, der strider mod Lammets tolv apostle, gå til grunde
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3