Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
Sarias klager over Lehi - De glæder sig begge over deres sønners tilbagekomst - Messingpladernes indhold - Lehi, en efterkommer af Josef - Laban er af samme slægtslinie - Lehis profetier.
1 * Og da vi var kommet tilbage til ørkenen til vor fader, blev han fyldt med glæde; min moder Sariah blev også usigelig glad, thi hun havde i sandhed sørget for vor skyld.
2 Thi hun havde troet, at vi var omkommet i ørkenen, og hun havde også klaget over min fader og sagt, at han var en mand, der havde syner, idet hun sagde: Se, du har ført os ud af vort arveland, og mine sønner er ikke mere, og vi omkommer i ørkenen.
3 Og på den måde havde min moder beklaget sig over min fader.
4 Og det var det, der gjorde, at min fader talte til hende og sagde: Jeg ved, jeg er en mand som har syner; thi dersom jeg ikke havde set disse Guds ting i et syn, da kunne jeg ikke have kendt noget til Guds godhed, men ville være blevet i Jerusalem og omkommet med mine brødre.
5 Men se, jeg har fået et forjættet land, som jeg glæder mig over; ja, jeg ved også, at Herren vil udfri mine sønner af Labans hænder og atter føre dem ned til os i ørkenen.
6 Og med sådanne ord trøstede min fader Lehi min moder Sariah angående os, medens vi rejste i ørkenen op til Jerusalems land for at hente de jødiske optegnelser.
7 og da vi kom tilbage til vor faders telt, se, da blev deres glæde fuldkommen, og min moder blev trøstet.
8 Og hun sagde: Nu ved jeg for vist, at Herren har befalet min mand at flygte ud i ørkenen; ja, jeg ved også med vished, at Herren har bevaret mine sønner og befriet dem af Labans hænder og givet dem magt til at udføre, hvad Herren har befalet dem. Og således talte hun.
9 Og det skete, at de glædede sig såre meget og ofrede slagtoffer og brændoffer til Herren, og de opsendte deres tak til Israels Gud.
10 Og efter at de havde ydet Israels Gud deres tak, tog min fader Lehi de optegnelser, som var skrevet på messingpladerne, og han gennemgik dem fra begyndelsen.
11 Og da så han, at de indeholdt de fem Mosebøger, som indeholdt en beretning om verdens skabelse og ligeledes om Adam og Eva, vore første forældre;
12 og også jødernes optegnelser fra begyndelsen, indtil Zedekias, Judas konge, begyndte at regere;
13 og ligeledes de hellige profeters profetier fra begyndelsen lige ned til indledningen af Zedekias's regering, samt mange profetier, som udtaltes af Jeremias.
14 Og det skete, at min fader Lehi også fandt på messingpladerne et slægtregister over sine fædre, hvorved han lærte, at han nedstammede fra Josef, ja, den Josef, som var Jakobs søn, og som blev solgt til Ægypten og blev bevaret ved Herrens hånd, så han kunne frelse sin fader Jakob og hele dennes hus fra at omkomme af sult.
15 Og de blev ligeledes ført ud af fangenskabet og af Ægyptens land af den samme Gud, som havde bevaret dem.
16 Og således opdagede min fader Lehi sine forfædres slægtregister. Og Laban var også en efterkommer af Josef, af hvilken grund han og hans brødre havde opbevaret disse optegnelser.
17 Og da nu min fader så alt dette, blev han fyldt af Ånden og begyndte at profetere om sin slægt,
19 Derfor sagde han, at disse messingplader aldrig skulle forgå, og de skulle heller ikke fordunkles med tiden. Og han profeterede meget angående sin slægt.
20 Og det skete, at jeg og min fader hidtil havde holdt de befalinger, som Herren havde givet os.
21 Og vi var kommet i besiddelse af optegnelserne, som Herren havde befalet os og gået dem igennem og fundet ud af, at de var ønskværdige, ja tilmed af så stor værdi for os, at vi ved hjælp af dem kunne bevare Herrens bud for vore børn.
22 Derfor var det Herrens visdom, at vi skulle tage dem med os på vor vandring gennem ørkenen til det forjættede land.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3