Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Ny Testamente - Græsk / Brevet til hebræerne
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten pånorskLæs teksten pådanskLæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 4
1 fobhywmen oun mhpote kataleipomenhv epaggeliav eiselyein eiv thn katapausin autou dokh tiv ex umwn usterhkenai
2 kai gar esmen euhggelismenoi kayaper kakeinoi all ouk wfelhsen o logov thv akohv ekeinouv mh sugkekramenov th pistei toiv akousasin
3 eisercomeya gar eiv thn katapausin oi pisteusantev kaywv eirhken wv wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiv thn katapausin mou kaitoi twn ergwn apo katabolhv kosmou genhyentwn
4 eirhken gar pou peri thv ebdomhv outwv kai katepausen o yeov en th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou
5 kai en toutw palin ei eiseleusontai eiv thn katapausin mou
6 epei oun apoleipetai tinav eiselyein eiv authn kai oi proteron euaggelisyentev ouk eishlyon di apeiyeian
7 palin tina orizei hmeran shmeron en dabid legwn meta tosouton cronon kaywv eirhtai shmeron ean thv fwnhv autou akoushte mh sklhrunhte tav kardiav umwn
8 ei gar autouv ihsouv katepausen ouk an peri allhv elalei meta tauta hmerav
9 ara apoleipetai sabbatismov tw law tou yeou
10 o gar eiselywn eiv thn katapausin autou kai autov katepausen apo twn ergwn autou wsper apo twn idiwn o yeov
11 spoudaswmen oun eiselyein eiv ekeinhn thn katapausin ina mh en tw autw tiv upodeigmati pesh thv apeiyeiav
12 zwn gar o logov tou yeou kai energhv kai tomwterov uper pasan macairan distomon kai diiknoumenov acri merismou quchv te kai pneumatov armwn te kai muelwn kai kritikov enyumhsewn kai ennoiwn kardiav
13 kai ouk estin ktisiv afanhv enwpion autou panta de gumna kai tetrachlismena toiv ofyalmoiv autou prov on hmin o logov
14 econtev oun arcierea megan dielhluyota touv ouranouv ihsoun ton uion tou yeou kratwmen thv omologiav
15 ou gar ecomen arcierea mh dunamenon sumpayhsai taiv asyeneiaiv hmwn pepeiramenon de kata panta kay omoiothta cwriv amartiav
16 prosercwmeya oun meta parrhsiav tw yronw thv caritov ina labwmen eleon kai carin eurwmen eiv eukairon bohyeian
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3