Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Ny Testamente - Græsk / Mattæus-evangeliet
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten pånorskLæs teksten pådanskLæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 26
1 kai egeneto ote etelesen o ihsouv pantav touv logouv toutouv eipen toiv mayhtaiv autou
2 oidate oti meta duo hmerav to pasca ginetai kai o uiov tou anyrwpou paradidotai eiv to staurwyhnai
3 tote sunhcyhsan oi arciereiv kai oi grammateiv kai oi presbuteroi tou laou eiv thn aulhn tou arcierewv tou legomenou kaiafa
4 kai sunebouleusanto ina ton ihsoun krathswsin dolw kai apokteinwsin
5 elegon de mh en th eorth ina mh yorubov genhtai en tw law
6 tou de ihsou genomenou en bhyania en oikia simwnov tou leprou
7 proshlyen autw gunh alabastron murou ecousa barutimou kai kateceen epi thn kefalhn autou anakeimenou
8 idontev de oi mayhtai autou hganakthsan legontev eiv ti h apwleia auth
9 hdunato gar touto to muron prayhnai pollou kai doyhnai ptwcoiv
10 gnouv de o ihsouv eipen autoiv ti kopouv parecete th gunaiki ergon gar kalon eirgasato eiv eme
11 pantote gar touv ptwcouv ecete mey eautwn eme de ou pantote ecete
12 balousa gar auth to muron touto epi tou swmatov mou prov to entafiasai me epoihsen
13 amhn legw umin opou ean khrucyh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhyhsetai kai o epoihsen auth eiv mnhmosunon authv
14 tote poreuyeiv eiv twn dwdeka o legomenov ioudav iskariwthv prov touv arciereiv
15 eipen ti yelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria
16 kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw
17 th de prwth twn azumwn proshlyon oi mayhtai tw ihsou legontev autw pou yeleiv etoimaswmen soi fagein to pasca
18 o de eipen upagete eiv thn polin prov ton deina kai eipate autw o didaskalov legei o kairov mou egguv estin prov se poiw to pasca meta twn mayhtwn mou
19 kai epoihsan oi mayhtai wv sunetaxen autoiv o ihsouv kai htoimasan to pasca
20 oqiav de genomenhv anekeito meta twn dwdeka
21 kai esyiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eiv ex umwn paradwsei me
22 kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw ekastov autwn mhti egw eimi kurie
23 o de apokriyeiv eipen o embaqav met emou en tw trubliw thn ceira outov me paradwsei
24 o men uiov tou anyrwpou upagei kaywv gegraptai peri autou ouai de tw anyrwpw ekeinw di ou o uiov tou anyrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhyh o anyrwpov ekeinov
25 apokriyeiv de ioudav o paradidouv auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipav
26 esyiontwn de autwn labwn o ihsouv ton arton kai euloghsav eklasen kai edidou toiv mayhtaiv kai eipen labete fagete touto estin to swma mou
27 kai labwn to pothrion kai eucaristhsav edwken autoiv legwn piete ex autou pantev
28 touto gar estin to aima mou to thv kainhv diayhkhv to peri pollwn ekcunomenon eiv afesin amartiwn
29 legw de umin oti ou mh piw ap arti ek toutou tou gennhmatov thv ampelou ewv thv hmerav ekeinhv otan auto pinw mey umwn kainon en th basileia tou patrov mou
30 kai umnhsantev exhlyon eiv to orov twn elaiwn
31 tote legei autoiv o ihsouv pantev umeiv skandalisyhsesye en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisyhsetai ta probata thv poimnhv
32 meta de to egeryhnai me proaxw umav eiv thn galilaian
33 apokriyeiv de o petrov eipen autw ei kai pantev skandalisyhsontai en soi egw oudepote skandalisyhsomai
34 efh autw o ihsouv amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai triv aparnhsh me
35 legei autw o petrov kan deh me sun soi apoyanein ou mh se aparnhsomai omoiwv kai pantev oi mayhtai eipon
36 tote ercetai met autwn o ihsouv eiv cwrion legomenon geyshmanh kai legei toiv mayhtaiv kayisate autou ewv ou apelywn proseuxwmai ekei
37 kai paralabwn ton petron kai touv duo uiouv zebedaiou hrxato lupeisyai kai adhmonein
38 tote legei autoiv perilupov estin h quch mou ewv yanatou meinate wde kai grhgoreite met emou
39 kai proelywn mikron epesen epi proswpon autou proseucomenov kai legwn pater mou ei dunaton estin parelyetw ap emou to pothrion touto plhn ouc wv egw yelw all wv su
40 kai ercetai prov touv mayhtav kai euriskei autouv kayeudontav kai legei tw petrw outwv ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou
41 grhgoreite kai proseucesye ina mh eiselyhte eiv peirasmon to men pneuma proyumon h de sarx asyenhv
42 palin ek deuterou apelywn proshuxato legwn pater mou ei ou dunatai touto to pothrion parelyein ap emou ean mh auto piw genhyhtw to yelhma sou
43 kai elywn euriskei autouv palin kayeudontav hsan gar autwn oi ofyalmoi bebarhmenoi
44 kai afeiv autouv apelywn palin proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn
45 tote ercetai prov touv mayhtav autou kai legei autoiv kayeudete to loipon kai anapauesye idou hggiken h wra kai o uiov tou anyrwpou paradidotai eiv ceirav amartwlwn
46 egeiresye agwmen idou hggiken o paradidouv me
47 kai eti autou lalountov idou ioudav eiv twn dwdeka hlyen kai met autou oclov poluv meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou
48 o de paradidouv auton edwken autoiv shmeion legwn on an filhsw autov estin krathsate auton
49 kai euyewv proselywn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton
50 o de ihsouv eipen autw etaire ef w parei tote proselyontev epebalon tav ceirav epi ton ihsoun kai ekrathsan auton
51 kai idou eiv twn meta ihsou ekteinav thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxav ton doulon tou arcierewv afeilen autou to wtion
52 tote legei autw o ihsouv apostreqon sou thn macairan eiv ton topon authv pantev gar oi labontev macairan en macaira apolountai
53 h dokeiv oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi pleiouv h dwdeka legewnav aggelwn
54 pwv oun plhrwywsin ai grafai oti outwv dei genesyai
55 en ekeinh th wra eipen o ihsouv toiv ocloiv wv epi lhsthn exhlyete meta macairwn kai xulwn sullabein me kay hmeran prov umav ekayezomhn didaskwn en tw ierw kai ouk ekrathsate me
56 touto de olon gegonen ina plhrwywsin ai grafai twn profhtwn tote oi mayhtai pantev afentev auton efugon
57 oi de krathsantev ton ihsoun aphgagon prov kaiafan ton arcierea opou oi grammateiv kai oi presbuteroi sunhcyhsan
58 o de petrov hkolouyei autw apo makroyen ewv thv aulhv tou arcierewv kai eiselywn esw ekayhto meta twn uphretwn idein to telov
59 oi de arciereiv kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezhtoun qeudomarturian kata tou ihsou opwv auton yanatwswsin
60 kai ouc euron kai pollwn qeudomarturwn proselyontwn ouc euron
61 usteron de proselyontev duo qeudomarturev eipon outov efh dunamai katalusai ton naon tou yeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton
62 kai anastav o arciereuv eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin
63 o de ihsouv esiwpa kai apokriyeiv o arciereuv eipen autw exorkizw se kata tou yeou tou zwntov ina hmin eiphv ei su ei o cristov o uiov tou yeou
64 legei autw o ihsouv su eipav plhn legw umin ap arti oqesye ton uion tou anyrwpou kayhmenon ek dexiwn thv dunamewv kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou
65 tote o arciereuv dierrhxen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou
66 ti umin dokei oi de apokriyentev eipon enocov yanatou estin
67 tote eneptusan eiv to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de errapisan
68 legontev profhteuson hmin criste tiv estin o paisav se
69 o de petrov exw ekayhto en th aulh kai proshlyen autw mia paidiskh legousa kai su hsya meta ihsou tou galilaiou
70 o de hrnhsato emprosyen pantwn legwn ouk oida ti legeiv
71 exelyonta de auton eiv ton pulwna eiden auton allh kai legei toiv ekei kai outov hn meta ihsou tou nazwraiou
72 kai palin hrnhsato mey orkou oti ouk oida ton anyrwpon
73 meta mikron de proselyontev oi estwtev eipon tw petrw alhywv kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei
74 tote hrxato katanayematizein kai omnuein oti ouk oida ton anyrwpon kai euyewv alektwr efwnhsen
75 kai emnhsyh o petrov tou rhmatov tou ihsou eirhkotov autw oti prin alektora fwnhsai triv aparnhsh me kai exelywn exw eklausen pikrwv
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3