Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Ny Testamente - Græsk / Mattæus-evangeliet
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten pånorskLæs teksten pådanskLæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
1 idwn de touv oclouv anebh eiv to orov kai kayisantov autou proshlyon autw oi mayhtai autou
2 kai anoixav to stoma autou edidasken autouv legwn
3 makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn
4 makarioi oi penyountev oti autoi paraklhyhsontai
5 makarioi oi praeiv oti autoi klhronomhsousin thn ghn
6 makarioi oi peinwntev kai diqwntev thn dikaiosunhn oti autoi cortasyhsontai
7 makarioi oi elehmonev oti autoi elehyhsontai
8 makarioi oi kayaroi th kardia oti autoi ton yeon oqontai
9 makarioi oi eirhnopoioi oti autoi uioi yeou klhyhsontai
10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhv oti autwn estin h basileia twn ouranwn
11 makarioi este otan oneidiswsin umav kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron rhma kay umwn qeudomenoi eneken emou
12 cairete kai agalliasye oti o misyov umwn poluv en toiv ouranoiv outwv gar ediwxan touv profhtav touv pro umwn
13 umeiv este to alav thv ghv ean de to alav mwranyh en tini alisyhsetai eiv ouden iscuei eti ei mh blhyhnai exw kai katapateisyai upo twn anyrwpwn
14 umeiv este to fwv tou kosmou ou dunatai poliv krubhnai epanw orouv keimenh
15 oude kaiousin lucnon kai tiyeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin toiv en th oikia
16 outwv lamqatw to fwv umwn emprosyen twn anyrwpwn opwv idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en toiv ouranoiv
17 mh nomishte oti hlyon katalusai ton nomon h touv profhtav ouk hlyon katalusai alla plhrwsai
18 amhn gar legw umin ewv an parelyh o ouranov kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelyh apo tou nomou ewv an panta genhtai
19 ov ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outwv touv anyrwpouv elacistov klhyhsetai en th basileia twn ouranwn ov d an poihsh kai didaxh outov megav klhyhsetai en th basileia twn ouranwn
20 legw gar umin oti ean mh perisseush h dikaiosunh umwn pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselyhte eiv thn basileian twn ouranwn
21 hkousate oti erreyh toiv arcaioiv ou foneuseiv ov d an foneush enocov estai th krisei
22 egw de legw umin oti pav o orgizomenov tw adelfw autou eikh enocov estai th krisei ov d an eiph tw adelfw autou raka enocov estai tw sunedriw ov d an eiph mwre enocov estai eiv thn geennan tou purov
23 ean oun prosferhv to dwron sou epi to yusiasthrion kakei mnhsyhv oti o adelfov sou ecei ti kata sou
24 afev ekei to dwron sou emprosyen tou yusiasthriou kai upage prwton diallaghyi tw adelfw sou kai tote elywn prosfere to dwron sou
25 isyi eunown tw antidikw sou tacu ewv otou ei en th odw met autou mhpote se paradw o antidikov tw krith kai o krithv se paradw tw uphreth kai eiv fulakhn blhyhsh
26 amhn legw soi ou mh exelyhv ekeiyen ewv an apodwv ton escaton kodranthn
27 hkousate oti erreyh toiv arcaioiv ou moiceuseiv
28 egw de legw umin oti pav o blepwn gunaika prov to epiyumhsai authv hdh emoiceusen authn en th kardia autou
29 ei de o ofyalmov sou o dexiov skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhyh eiv geennan
30 kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoqon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhyh eiv geennan
31 erreyh de oti ov an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion
32 egw de legw umin oti ov an apolush thn gunaika autou parektov logou porneiav poiei authn moicasyai kai ov ean apolelumenhn gamhsh moicatai
33 palin hkousate oti erreyh toiv arcaioiv ouk epiorkhseiv apodwseiv de tw kuriw touv orkouv sou
34 egw de legw umin mh omosai olwv mhte en tw ouranw oti yronov estin tou yeou
35 mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eiv ierosoluma oti poliv estin tou megalou basilewv
36 mhte en th kefalh sou omoshv oti ou dunasai mian trica leukhn h melainan poihsai
37 estw de o logov umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin
38 hkousate oti erreyh ofyalmon anti ofyalmou kai odonta anti odontov
39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostiv se rapisei epi thn dexian sou siagona streqon autw kai thn allhn
40 kai tw yelonti soi kriyhnai kai ton citwna sou labein afev autw kai to imation
41 kai ostiv se aggareusei milion en upage met autou duo
42 tw aitounti se didou kai ton yelonta apo sou daneisasyai mh apostrafhv
43 hkousate oti erreyh agaphseiv ton plhsion sou kai mishseiv ton ecyron sou
44 egw de legw umin agapate touv ecyrouv umwn eulogeite touv katarwmenouv umav kalwv poieite touv misountav umav kai proseucesye uper twn ephreazontwn umav kai diwkontwn umav
45 opwv genhsye uioi tou patrov umwn tou en ouranoiv oti ton hlion autou anatellei epi ponhrouv kai agayouv kai brecei epi dikaiouv kai adikouv
46 ean gar agaphshte touv agapwntav umav tina misyon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin
47 kai ean aspashsye touv adelfouv umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi telwnai outwv poiousin
48 esesye oun umeiv teleioi wsper o pathr umwn o en toiv ouranoiv teleiov estin
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3