Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 19
En befaling af Gud, og ikke af mennesker, åbenbaret gennem profeten Joseph Smith til Martin Harris i Manchester, New York, i marts 1830, af ham, der er evig. -- Jesus Kristus bekræfter sin almagt. - Erklærer, at straf og lidelse er de uundgåelige følger af synder, man ikke har omvendt sig fra. - Forklarer betydningen af evig straf og evig fordømmelse. - Bekræfter påny sine egne lidelser i kødet. - Betoner bønnens nødvendighed. - Giver særskilt befaling til Martin Harris.
1 Jeg er Alfa og Omega, Kristus, Herren; ja, jeg er ham, begyndelsen og enden, verdens Forløser.
2 Jeg har gjort og fuldbyrdet hans vilje angående mig, og jeg er hans, nemlig Faderens; og det har jeg gjort for at underlægge mig alle ting.
3 Jeg har al magt, ja, endog til at tilintetgøre Satan og hans gerninger ved verdens ende og på dommens store dag, som jeg skal lade komme over jorden indbyggere for at dømme hvert menneske efter dets værk og de gerninger, det har gjort.
4 Og visselig må hvert menneske omvende sig eller også lide; thi jeg, Gud, er uendelig.
5 Derfor tilbagekalder jeg ikke de domme, som jeg har afsagt; men de, som befinder sig på min venstre side, skal lide vé, gråd, jammer og tænders gnidsel.
6 Dog står der ikke skrevet, at der ikke skal være nogen ende på denne pine, men der står skrevet: Den evige pine.
7 Atter står der skrevet: Evig fordømmelse; og det er tydeligere end andre skriftsteder, for at det kan indvirke på menneskenes børns hjerter til mit navns forherligelse.
8 Jeg vi forklare jer denne hemmelighed, thi I bør vide det ligesom mine apostle.
9 Jeg taler til jer, der er udvalgt i denne sag, som til en, for at I kan indgå til min hvile.
10 Thi se, hvor stor er ikke gudfrygtighedens hemmelighed. Thi jeg er evig, og den straf, som jeg tildeler, er evig straf; thi evigt er mit navn, hvorfor -
11 evig straf er Guds straf.
12 Uendelig straf er Guds straf.
13 Derfor befaler jeg dig at omvende dig og holde de bud, som du har fået gennem min tjener Joseph Smith jun. i mit navn.
14 Og det er gennem min almægtige kraft, du har modtaget dem.
15 Derfor befaler jeg dig at omvende dig. Ja, omvend dig, at jeg ikke skal slå dig med min munds ris, med min vrede og min harme, og dine lidelser blive svære - hvor svære ved du ikke, hvor gruelige ved du ikke, ja, hvor tunge at bære, begriber du ikke!
16 Thi se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de, som vil omvende sig, ikke skal lide.
17 Men dersom de ikke vil omvende sig, må de lide, ligesom jeg.
18 Og mine lidelser gjorde, at selv jeg, Gud, den største af alle, skælvede af smerte og blødte fra hver pore og led både på legeme og sjæl og ønskede, at jeg ikke skulle drikke den bitre kalk.
19 Dog, ære være Faderen, jeg tømte den og fuldendte mine forberedelser for menneskenes børn.
20 Derfor befaler jeg dig atter at omvende dig, så jeg ikke skal ydmyge dig med min almægtige kraft, og bekende dine synder, at du ikke skal lide de straffe, hvorom jeg har talt, og som du smagte i ringe, ja, i mindste grad, da jeg unddrog dig min Ånd.
21 Og jeg befaler dig, at du ikke prædiker andet end omvendelse, og vis ikke verden disse ting, førend det er visdom for mig.
22 Thi de kan ikke tåle fast føde nu, men de må have mælk; derfor må de ikke vide disse ting, for at de ikke skal omkomme.
23 Lær af mig og lyt til mine ord. Vandre i min Ånds sagtmodighed, så skal du have fred i mig.
24 Jeg er Jesus Kristus; jeg kom ifølge Faderens vilje, og jeg gør hans vilje.
25 Og atter befaler jeg dig, at du ikke skal begære din næstes hustru eller stræbe din næste efter livet.
26 Og atter befaler jeg dig, at du ikke skal lade dit hjerte hænge ved din egen ejendom, men frit give deraf til trykningen af Mormons Bog, som indeholder sandheden og Guds ord,
27 hvilket er mit ord til ikke-jøderne, og som snart skal komme til jøderne, af hvilke lamaniterne er en levning, så de må tro evangeliet og ikke vente på en Messias, der allerede er kommet.
28 Og atter befaler jeg dig, at du skal bede lydeligt så vel som i hjertet, ja, for verden så vel som i løndom, for alles øjne så vel som i enrum.
29 Og du skal forkynde glædesbud, ja, udråbe det fra bjergtoppene og fra hvert højt sted og blandt alle folk, som du kommer i berøring med.
30 Og du skal gøre det i al ydmyghed og stole på mig og ikke gengælde spot med spot.
31 Og du skal ikke tale om særegne lærepunkter; men du skal forkynde omvendelse og tro på Frelseren og syndsforladelse gennem dåb og ild, ja, den Helligånd.
32 Se, dette er et stort bud og det sidste, som jeg giver dig om denne sag; thi dette skal være tilstrækkeligt for din daglige vandel til dit livs ende.
33 Og elendighed skal blive din lod, dersom du ringeagter disse råd, ja, både din og din ejendoms undergang.
34 Giv af din formue, selv en del af din jord, ja, alt med undtagelse af, hvad du behøver til din families underhold.
35 Betal den gæld, som du har pådraget dig hos bogtrykkeren. Frigør dig for trældom.
36 Forlad dit hus og hjem med undtagelse af, når du ønsker at se din familie.
37 Og tal frit til alle. Ja, prædik, forman og forklar sandheden med høj røst, med fryd og råb: Hosianna, hosianna! Velsignet være Herren, Guds navn.
38 Bed altid, så skal jeg udgyde min Ånd over dig, og stor skal din velsignelse blive, ja, større, end om du skulle få ordens skatte og den dermed følgende forgængelighed.
39 Se, kan du læse dette uden at glædes og frydes i dit hjerte?
40 Eller kan du længere gå omkring som en blind vejviser?
41 Eller kan du være ydmyg og sagtmodig og opføre dig forstandigt for mig? Ja, kom til mig, din Frelser. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3