Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 10
Moronis farvel til lamaniterne --- Vilkårene, på hvilke et personligt vidnesbyrd om Mormons Bogs sandhed kan fås --- Moroni forsegler sit folks optegnelser.
1 NU SKRIVER jeg, Moroni, noget efter hvad der synes mig bedst; og jeg skriver til mine brødre, lamaniterne; og jeg ønsker, at de skal vide, at der er gået mere end fire hundrede og tyve år, siden tegnet på Kristi komme blev givet.
2 Og jeg forsegler disse optegnelser, efter at jeg har talt nogle få formaningsord til jer.
3 Se, når I læser disse ting, om det er Guds visdom, at I skal læse dem, ønsker jeg at råde jer til at erindre, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskenes børn fra Adams skabelse helt ned til den tid, da I modtager disse ting, og at I overvejer det i hjertet.
4 Og når I modtager disse ting, formaner jeg jer til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om disse ting ikke er sande; og dersom I beder af oprigtigt hjerte og med fast forsæst samt med tro på Kristus, da vil han åbenbare sandheden deraf for jer gennem den Helligånds kraft.
5 Og gennem den Helligånds kraft kan I kende sandheden i alle ting.
6 Og det, der er godt, er retfærdigt og sandt; og det gode fornægter ikke Kristus, men erkender, at han er til.
7 Og gennem den Helligånds kraft kan I vide, at han er til; derfor formaner jeg jer til ikke at fornægte Guds kraft; thi han virker med kraft i overensstemmelse med menneskenes børns tro, den samme i dag og i morgen og til evig tid.
8 Og atter formaner jeg jer, mine brødre, at I ikke fornægter Guds gaver; thi de er mange, og de kommer alle fra den samme Gud. Og disse gaver uddeles på forskellig vis; men det er den samme Gud, som virker alt i alle; og de gives menneskene gennem Guds ånds åbenbarelse til deres gavn.
9 Thi se, én gives det ved den samme Ånd at lære visdomsord;
10 en anden gennem samme Ånd at lære kundskabsord;
11 en anden overordentlig stor tro og en anden helbredelsens gave ved samme Ånd.
12 og en anden at udføre kraftige gerninger;
13 og atter, en anden at profetere om alle ting;
14 og atter, en anden at se engle og bedømme ånder;
15 og atter, en anden forskellig slags tungetale;
16 og atter, en anden udlægning af tungetale og alle slags tungemål.
17 Og alle disse gaver kommer gennem Kristi ånd, og de kommer til hvert menneske i overensstemmelse med hans ønske.
18 Og jeg ønsker at formane jer, mine elskede brødre, til at erindre, at enhver god gave kommer fra Kristus.
19 Og jeg ønsker at formane jer, mine elskede brødre, til at erindre, at han er den samme i går, i dag og til evig tid, og at alle disse gaver, hvorom jeg har talt, og som er åndelige, ikke vil blive afskaffet, så længe verden står, uden for menneskenes vantros skyld.
20 Derfor er det nødvendigt at have tro; og dersom det er nødvendigt at have tro, så er det også nødvendigt at have håb; og dersom det er nødvendigt at have håb, så er det også nødvendigt at have kærlighed.
21 Og uden I har kærlighed, kan I ingenlunde blive frelst i Guds rige; ej heller kan I blive frelst i Guds rige, dersom I ingen tro har; ej heller kan I, dersom I ikke har håb.
22 Og dersom I ikke har håb, kan I ikke andet end fortvivle; og fortvivlelse kommer af ugudelighed.
23 Og Kristus sagde visselig til vore fædre: Om I har tro, kan I gøre alt, som er tjenligt for mig.
24 Og nu taler jeg til alle jordens ender: Om den dag kommer, da Guds magt og gaver afskaffes blandt jer, da sker det på grund af vantro.
25 Og ve menneskenes børn, om dette sker; thi da findes der ingen blandt jer, som gør godt, nej, ikke een. Thi dersom der findes een blandt jer, som gør godt, gør han det ved Guds kraft og gaver.
26 Og ve dem, som afskaffer disse ting og dør, thi de dør i deres synder, og de kan ikke blive frelst i Guds rige; og jeg siger det i overensstemmelse med Kristi ord; og jeg lyver ikke.
27 Og jeg formaner jer til at erindre disse ting; thi tiden kommer snart, da I skal vide, at jeg ikke lyver; thi I skal se mig for Guds domstol, og Gud Herren vil sige til jer: Forkyndte jeg jer ikke mine ord, som blev skrevet af denne mand, ligesom en råber fra de døde, ja, som en, der taler ud af støvet?
28 Jeg forkynder dette til profetiernes opfyldelse. Og se, de skal komme fra den evige Guds mund, og hans ord skal hvisle frem fra slægt til slægt.
29 Og Gud skal vise jer, at det, jeg har skrevet, er sandt.
30 Og atter vil jeg formane jer til at komme til Kristus og holde fast ved hver god gave, men ikke røre ved den onde gave eller noget urent.
31 Vågn op og rejs dig af støvet, o Jerusalem; ja, tag dit højtidsskrud på, o Zions datter; forstærk dine stave og udvid dine grænser til evig tid, så at du ikke mere beskæmmes, men at den evige Faders pagter, som han har gjort med dig, o Israels hus, må blive opfyldt.
32 Ja, kom til Kristus og bliv fuldkommen i ham og fornægt jer selv alt, hvad der er ugudeligt; og dersom I fornægter jer selv alt, hvad der er ugudeligt samt elsker Gud af hele jeres magt, sind og styrke, da er hans nåde tilstrækkelig for jer, så at I gennem hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus; og dersom I ved Guds nåde er fuldkomne i Kristus, kan I ingenlunde fornægte Guds kraft.
33 Og atter, dersom I gennem Guds nåde er fuldkomne i Kristus og ikke fornæger hans kraft, da er I helliggjort i Kristus ved Guds nåde gennem Kristi blods udgydelse, hvilket er Faderens pagt til jeres synders forladelse, så at I kan blive helligede og uplettede.
34 Og nu siger jeg farvel til alle. Jeg går snart til hvile i Guds paradis, indtil min ånd og mit legeme atter forenes, og jeg skal føres gennem luften i triumf for at møde jer for den store Jehovas nådige domstol, for den evige dommer, som dømmer både levende og døde. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2