Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 28
Hver enkelt af de tolv får sit hjertes ønske opfyldt --- Tre ønsker at blive på jorden, til Herren igen kommer i sin herlighed --- De tre modtager vidunderlige åbenbarelser --- De bliver gjort uimodtagelige for død og ulykke.
1 OG DA Jesus havde sagt disse ord, talte han til sine disciple, en for en, og sagde til dem: Hvad begærer I af mig, efter at jeg er gået til Faderen?
2 Og alle uden tre talte og sagde: Vi ønsker, at vor virksomhed, hvortil du har kaldet os, må ophøre, når vi har opnået et menneskes fulde alder, så at vi snart må komme til dig i dit rige.
3 Og han sagde til dem: Salige er I, fordi I begærer dette af mig; derfor skal I komme til mig i mit rige, når I er blevet to og halvfjerdsindstyve år gamle; og hos mig skal I finde hvile.
4 Og da han havde talt til dem, vendte han sig til de tre og sagde til dem: Hvad vil I, at jeg skal gøre for jer, efter at jeg er gået til Faderen?
5 Og de var bedrøvede om hjertet, thi de vovede ikke at tale til ham om det, de ønskede.
6 Og han sagde til dem: Se, jeg kender jeres tanker, og I har ønsket det samme, som Johannes, min elskede, ønskede af mig, han, som var med mig i min tjeneste, førend jeg blev korsfæstet af jøderne.
7 Derfor, saligere er I, thi I skal aldrig smage døden, men I skal leve og se alle Faderens gerninger for menneskenes børn, ja, indtil alt skal fuldkommes efter Faderens vilje, når jeg skal komme i min herlighed med himlens kræfter.
8 Og I skal aldrig lide dødens kval, men når jeg kommer i min herlighed, skal I forvandles i et øjeblik fra dødelighed til udødelighed, og da skal I blive velsignet i min Faders rige.
9 Og atter, I skal ikke have smerter, medens I lever i kødet, ej heller sorg uden for verdens synders skyld; og alt dette vil jeg gøre på grund af det, som I har ønsket af mig, thi I har ønsket at få lov til at føre menneskesjæle til mig, så længe verden står.
10 Og derfor skal I have fuldkommen glæde, og I skal sidde i min Faders rige; ja, jeres glæde skal være fuldkommen, ligesom Faderen har givet mig fuldkommen glæde, og I skal blive ligesom jeg er, og jeg er ligesom Faderen, og Faderen og jeg er eet;
11 og den Helligånd bærer vidnesbyrd om Faderen og mig; og Faderen giver menneskebørnene den Helligånd for min skyld.
12 Og da Jesus havde talt disse ord, rørte han ved hver af dem med fingeren med undtagelse af de tre, som skulle blive tilbage, og derefter forlod han dem.
13 Og se, himlene blev åbnet, og de blev optaget til himlen og så og hørte uudsigelige ting.
14 Og det blev dem forbudt at omtale det; og der blev heller ikke givet dem magt til at udtrykke det, som de så og hørte.
15 Og de kunne ikke sige, om de var i legemet eller ude af legemet; thi det forekom dem, som om de havde gennemgået en forvanding og ombyttet dette kødelige egeme med en udødelig tilstand, så de kunne se det, der hører Gud til.
16 Og de optog atter deres virksomhed på jorden; dog forkyndte de ikke det, som de havde hørt og set på grund af den befaling, der var blevet dem givet i himlen.
17 Og hvorvidt de var dødelige eller udødelige fra den dag, de blev forvandlet, ved jeg ikke;
18 men så meget ved jeg efter den beretning, som blev givet --- de gik omkring i hele landet og prædikede for alle mennesker og optog alle dem i kirken, der troede på deres forkyndelse; de døbte dem, og så mange, som blev døbt, modtog den Helligånd.
19 Og de blev kastet i fængsel af dem, som ikke tilhørte kirken. Men de kunne ikke holdes fangne, thi fængslerne styrtede sammen.
20 De blev kastet ned i jordhuler, men de slog jorden med Guds ord, så at de gennem hans magt blev udfriet af jordens dyb; derfor kunne man ikke grave grave, der var dybe nok til at holde dem tilbage.
21 Og tre gange blev de kastet i en brændende ovn, men de tog ingen skade.
22 Og to gange blev de kastet ned i en hule med vilde dyr, men se, de legede med dyrene, som et barn leger med et diende lam, og tog ingen skade.
23 Og således gik de ud blandt hele Nephis rolk og prædikede Kristi evangelium for alle mennesker overalt i landet; og disse blev omvendt til Herren og forenedes med Kristi kirke; og således blev dette slægtled velsigned ifølge Jesu ord.
24 Og nu holder jeg, Mormon, op med at tale om disse ting for en tid.
25 Se, jeg stod i begreb med at skrive navnene på dem, som aldrig skulle smage døden, men Herren forbød mig det; derfor skriver jeg dem ikke, thi de er skjult for verden.
26 Men se, jeg har set dem, og de har prædiket for mig.
27 Se, de skal være blandt ikke-jøderne, og ikke-jøderne skal ikke kende dem.
28 De skal også være blandt jøderne, og jøderne skal ikke kende dem.
29 Men det skal ske, når Herren i sin visdom finder det tilrådeligt at lade dem virke blandt alle Israels spredte stammer og alle slægter, stammer, tungemål og folk, at de skal bringe mange sjæle af disse folk til Jesus, for at deres ønske kan blive opfyldt, men kun gennem Guds overbevisende kraft, som er i dem.
30 Og de er som Guds engle, og dersom de beder til Faderen i Jesu navn, kan de vise sig for hvem som helst, som de finder for godt.
31 Derfor skal store og underfulde gerninger udføres af dem, førend den store dag kommer, da alle mennesker visselig må stå for Guds domstol.
32 Ja, endog blandt de ikkejødiske folk skal et stort og vidunderligt værk udføres af dem før dommens dag.
33 Og dersom I har alle de skrifter, som giver en beretning om alle Kristi vidunderlige gerninger, vil I vide, at disse ting skal visselig ske efter Kristi ord.
34 Og ve den, som ikke vil lytte til Jesu Ord eller til deres, som han har udvalgt og udsendt blandt dem; thi den, som ikke modtager Jesu ord eller deres ord, som han har udsendt, modtager ikke ham; og derfor vil han ikke modtage dem på den yderste dag;
35 og det ville være bedre for dem, om de aldrig var blevet født. Thi mener I, at I kan flygte for en fortørnet Guds retfærdighed, som er blevet trådt under fødder af mennesker, og at frelse kan komme på denne måde?
36 Og nu, da jeg talte angående dem, som Herren har udvalgt, ja, de tre, som blev optaget til himlen, at jeg ikke vidste, om de var blevet renset fra dødelighed til udødelighed ---
37 men se, siden jeg skrev dette, har jeg adspurgt Herren, og han har åbenbaret det for mig, at deres legemer visselig må have gennemgået en forandring, da de ellers nødvendigvis måtte smage døden;
38 derfor måtte deres legeme gennemgå en forandring, for at de ikke skulle smage døden, og for at de ikke skulle lide smerte eller sorg uden for verdens synders skyld.
39 Men denne forandring er ikke den samme som den, der skal finde sted på den yderste dag; men de gennemgik en forandring, så Satan ikke kunne have magt over dem og ikke friste dem; og de blev helliggjort i kødet, så de var hellige, og jordens magter kunne ikke holde dem bundet.
40 Og i denne tilstand skal de forblive indtil Kristi doms dag; og på denne dag skal de undergå en større forvandling og modtages i Faderens rige for ikke mere at gå ud derfra, men bo hos Gud evindeligen i himlene.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3