Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 16
Endnu en hjord skal høre Frelserens røst --- Troende ikke-jøders velsignelse --- Deres tilstand, som forkaster evangeliet --- Profeten Esajas citeres.
1 OG SANDELIG, sandelig siger jeg jer, jeg har andre får, som ikke hører til dette land, ej heller til Jerusalems land, ej heller til nogen del af det omliggende land, hvor jeg har været for at virke og prædike.
2 Thi dem, jeg taler om, er dem, som endnu ikke har hørt min røst; ej heller har jeg nogensinde åbenbaret mig for dem.
3 Men jeg har fået befaling af Faderen om at gå til dem, og de skal høre min røst og blive regnet blandt mine får, så der kan blive een hjord og een hyrde; derfor går jeg hen for at vise mig for dem.
4 Og jeg befaler jer, at I skal skrive disse ord, når jeg er borte, så at, om så er, at mit folk i Jerusalem, de, som så mig og var med mig i min gerning, ikke beder Faderen i mit navn, at de måtte få kundskab om jer gennem den Helligånd og ligeledes om de andre stammer, som de intet ved om, at disse ord, som I skal skrive, måtte bevares og åbenbares for ikke-jøderne, for at de tiloversblevne af deres efterkommere, som på grund af deres vantro skal blive spredt over hele jorden, kan gennem ikkjødernes fylde, blive ledet og komme til kundskab om mig, deres Forløser.
5 Og da vil jeg indsamle dem fra jordens fire hjørner; og da vil jeg opfylde den pagt, som Faderen har gjort med alle de folkeslag, som tilhører Israels hus.
6 Og velsignede er ikke-jøderne, som tror på mig, i og af den Helligånd, som vidner for dem om mig og om Faderen.
7 Se, på grund af deres tro på mig, siger Faderen, og for jeres vantros skyld, o Israels hus, skal sandheden i de sidste dage komme til ikke-jøderne, så at disse ting vil blive kundgjort for dem i deres fylde.
8 Men ve de vantro blandt ikke-jøderne, siger Faderen, thi uagtet de er kommet til dette land og har spredt mit folk, som er af Israels hus; og mit folk, som er af Israels hus, er blevet udstødt fra dem og trådt under fode af dem,
9 og som følge af Faderens barmhjertighed mod ikke-jøderne og Faderens straffedomme over mit folk, som er af Israels hus, sandelig, sandelig siger jeg jer, at efter alt dette, og efter at jeg har ladet mit folk, som er af Israels hus, blive slået, plaget og myrdet og udstødt, så de er blevet hadet af dem og blevet til hån og spot blandt dem,
10 så befaler Faderen, at jeg skal sige til jer: På den dag, da ikke-jøderne synder mod mit evangelium og i hjertets stolthed hæver sig over alle folkeslag og over alle jordens nationer og bliver fyldt med alle slags løgne og bedrageri og uret og alle former for hykleri og mord og præstelist og horeri og hemmelige vederstyggeligheder; og om de gør alle disse ting og forkaster mit evangeliums fylde, se, siger Faderen, da vil jeg tage mit evangeliums fylde fra dem.
11 Og da vil jeg erindre min pagt, som jeg har gjort med mit folk, o Israels hus, og jeg vil bringe mit evangelium til dem.
12 Og jeg vil vise dig, o Israles hus, at ikke-jøderne ikke skal have magt over jer, men jeg vil ihukomme min pagt med jer, o Israels hus, og I skal komme til kundskab om mit evangeliums fylde.
13 Men dersom ikke-jøderne vil omvende sig og vende sig til mig, siger Faderen, se, da skal de blive regnet blandt mit folk, o Israels hus.
14 Og jeg vil ikke lade mit folk, som er af Israels hus, gå frem blandt dem og nedtræde dem, siger Faderen.
15 Men dersom de ikke vender sig til mig og lytter til min røst, da vil jeg lade dem, ja, jeg vil lade mit folk, o Israels hus, gå frem blandt dem og nedtræde dem; og de skal blive som salt, der har mistet sin kraft og derefter ikke duer til andet end at kastes ud og trædes under fødder af mit folk, o Israels hus.
16 Sandelig, sandelig siger jeg jer, således har Faderen befalet mig, at jeg skulle give dette folk dette land som arveland.
17 Og så skal profeten Esajas's ord opfyldes, som lyder:
18 Dine vægtere skal opløfte deres røst; med forenede stemmer skal de synge, thi de skal se øje til øje, når Herren vil genbringe Zion.
19 Bryd ud i jubel, syng sammen, I Jerusalems øde steder; thi Herren har trøstet sit folk, han har genløst Jerusalem.
20 Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle nationer; og alle jordens ender skal se Guds frelse.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3