Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
Overdommeren myrdes og regeringen styrtes --- Inddeling i stammer --- Kong Jakob --- Nephis magtfulde administration.
1 SE, JEG vil vise jer, at de ikke indsatte nogen konge over landet, men i det samme år, ja i det tredivte år myrdede de landets overdommer i dommerstolen.
2 Og folket spaltede sig, den ene mod den anden, og de opløste sig i stammer, hver mand med sin familie, slægt og venner; og således styrtede de regeringen i landet.
3 Og hver stammer valgte sig en høvding eller anfører; og således opstod der stammer og anførere for stammer.
4 Men se, der var ingen mand blandt dem, der ikke havde en stor familie og mange slægtninge og venner; derfor blev stammerne meget store.
5 Alt dette skete, og de førte endnu ikke krig mod hinanden; og alt dette onde var kommet over folket, fordi de havde hengivet sig til Satans magt.
6 Og regeringsforordningerne blev tilsidesat på grund af det hemmelige forbund, der bestod blandt dem, som var venner og slægtninge af dem, som havde myrdet profeterne.
7 Og de forårsagede stor strid i landet, så at endog den mere retskafne del af befolkningen næsten var blevet ugudelig; ja, der fandtes kun få retskafne mennesker blandt dem.
8 Og således var der ikke engang gået seks år, førend størstedelen af befolkningen havde vendt sig fra retfærdighed, som hunden til det, den havde kastet op eller som svinet, der vælter sig i sølen.
9 Og dette hemmelige forbund, som havde bragt så stor ugudelighed over folket; forenede sig og stillede en mand i spidsen, som de kaldte Jakob.
10 Og de kaldte ham konge; derfor blev han konge over denne ugudelige bande; og han var en af de første, der havde hævet sin stemme mod profeterne, som havde vidnet om Jesus.
11 Men de var ikke så talrige som folkets stammer, som havde forenet sig, med undtagelse af, at deres anførere udstedte love for hver sin stamme; men trods det var de fjender; og til trods for, at de ikke var et retfærdigt folk, var de i hjertet forenet mod dem, som havde indgået pagt om at styrte regeringen.
12 Da nu Jakob, kongen over banden, så at hans fjender var talrigere end de, beordrede han sit folk til at flygte ind i den nordligste del af landet og dér oprette et rige, indtil overløbere havde sluttet sig til dem (thi han smigrede dem med, at der ville komme mange overløbere), og de blev stærke nok til at kæmpe mod folkets stammer; og det gjorde de.
13 Og de marcherede så hurtigt, at de ikke kunne opholdes, førend de var kommet så langt bort, at folket ikke kunne indhente dem. Således endte det tredivte år, og således var stillingen blandt Nephis folk.
14 Og i det en og tredivte år var de inddelt i stammer, hver mand med sin familie, sine slægtninge og venner; men de havde sluttet aftale om, at de ikke ville føre krig mod hinanden; men de var ikke enige med hensyn til love og regeringsformen, fordi disse ting var fastsat efter deres øverstes og anføreres vilje. Men de indførte meget strenge love om, at den ene stamme ikke skulle træde den andens rettigheder for nær, så de havde nogenlunde fred i landet; men alligevel var deres hjerter bortvendt fra Herren, deres Gud, og de stenede profeterne og stødte dem bort fra sig.
15 Og eftersom Nephi havde haft englebesøg og hørt Herrens stemme og med egne øjne set engle, og der var blevet givet ham magt, så han kunne få kendskab til Kristi virksomhed, og han var også øjenvidne til deres hurtige tilbagevenden fra retfærdighed til synd og ugudelighed,
16 ja eftersom han var bedrøvet over deres hårdnakkethed og deres sinds blindhed, gik han ud iblandt dem samme år og begyndte frimodigt at forkynde omvendelse og syndernes forladelse gennem tro på den Herre Jesus Kristus.
17 Og han lærte dem mange ting, som ikke alle kan nedskrives, og en del deraf ville ikke være tilstrækkelig, hvorfor de ikke er skrevet i denne bog. Og Nephi virkede med kraft og stor myndighed.
18 Og de blev vrede på ham, fordi han havde større magt, end de havde, thi det var umuligt at tvivle på hans ord, thi så stor var hans tro på den Herre Jesus Kristus, at engle dagligt betjente ham.
19 Og i Jesu navn uddrev han djævle og urene ånder, og han oprejste endog sin broder fra de døde, efter at denne var blevet stenet og dræbt af folket.
20 Og folket så det og vidnede derom, og de var vrede på ham på grund af hans magt, og han udførte også mange flere mirakler i Jesu Kristi navn for folkets øjne.
21 Og det en og tredivte år gik, og der var kun få, der blev omvendt til Herren; men alle, der var omvendt, tilkendegav i sandhed for deres medmennesker, at de havde fået del i den kraft og guddommelige ånd, som boede i Jesus Kristus, på hvem de troede.
22 Og alle, af hvem der var blevet uddrevet djævle, og som blev helbredet for deres sygdomme og skrøbeligheder, vidnede i sandhed for folket, at Guds ånd havde indvirket på dem, og at de var blevet helbredet; og de viste endog tegn og udførte nogle undergerninger blandt folket.
23 Således gik også det to og tredivte år, og Nephi prædikede for folket i begyndelsen af det tre og tredivte år; og han prædikede omvendelse og syndernes forladelse.
24 Nu vil jeg minde jer om, at der var ingen af dem, der var bragt til omvendelse, som ikke blev døbt med vand.
25 Derfor ordinerede Nephi mænd til dette embede, så at alle, der kom til dem, kunne døbes i vandet til bevis og vidnesbyrd for Gud og folket, at de angrede og havde fået forladelse for deres synder.
26 Og mange blev i begyndelsen af dette år døbt med omvendelsens dåb, og således hengik størstedelen af året.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3