Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
NEPHI, HELAMANS SØNS PROFETI. --- Gud truer med at hjemsøge Nephis folk i sin vrede med fuldstændig udryddelse, medmindre de omvender sig fra deres ugudelighed. Gud straffer Nephis folk med pest; de angrer deres synder og omvender sig til ham. Samuel, en lamanit, profeterer for nephiterne.
Omfattende kapitel 7--16 inklusive.
Nephi, der er blevet forkastet af folket i nord, vender tilbage til Zarahemla --- Fra tårnet i sin have beder han til Gud og taler til mængden.
1 I DET ni og tresindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk kom Nephi, Helamans søn, tilbage til Zarahemlas land fra landet mod nord.
2 For han havde været borte blandt folket, som var i landet mod nord og havde prædiket Guds ord og profeteret mange ting for dem.
3 Men de forkastede alle hans ord, så han ikke kunne forblive blandt dem, men igen måtte vende tilbage til sit fødeland.
4 Og her fandt han nu folket i en forfærdelig ugudelig tilstand, og disse Gadiantonrøvere beklædte dommerembederne, idet de havde tilranet sig magt og myndighed i landet. De tilsidesatte Guds bud, og de gjorde slet ikke, hvad der var ret for hans åsyn; de handlede ikke retfærdigt mod folket.
5 De fordømte de retfærdige på grund af deres retfærdighed og lod de skyldige og de ugudelige gå ustraffede på grund af deres penge; og dette gjorde de, for at de kunne beholde deres embeder i spidsen for regeringen, så de kunne regere og herske efter forgodtbefindende og opnå verdslig vinding og ære, ja, for lettere at kunne bedrive hor, stjæle, myrde og gøre, som det lystede dem.
6 Og denne store ugudelighed var kommet over nephiterne i løbet af nogle få år, og da Nephi så dette, tyngedes hans hjerte af sorg, og han råbte i sin sjælekval:
7 O, gid jeg havde levet på den tid, da min fader Nephi først kom ud af Jerusalems land, så jeg kunne have glædet mig med ham i det forjættede land; dengang var hans folk lette at bevæge og var standhaftige i at holde Guds bud og langsomme til at lade sig forlede til ugudelighed og hurtige til at lytte til Herrens ord ---
8 ja, dersom mine dage havde været på den tid, da ville min sjæl have haft glæde over mine brødres retfærdighed.
9 Men se, det er mig beskikket, at disse skulle være mine dage, og at min sjæl skal være fyldt med sorg på grund af mine brødres ugudelighed.
10 Og se, dette skete i et tårn, som stod i Nephis have, der lå ved vejen, som førte til hovedtorvet i byen Zarahemla; og Nephi havde knælet ned på tårnet, som var i hans have, og dette tårn lå også nær ved haveporten, som førte til alfarvej.
11 Og der var visse mænd, der gik forbi og så Nephi, da han udøste sin sjæl for Gud på tårnet; og de løb hen og fortalte folket, hvad de havde set, og folket stimlede sammen i store skarer for at få at vide grunden til så stor sorg over folkets ugudelighed.
12 Og da Nephi rejste sig, så han den folkemængde, som havde samlet sig.
13 Og han oplod sin mund og sagde til dem: Se, hvorfor har I samlet jer? Er det for at jeg skal tale om jeres synder?
14 Er det, fordi jeg er steget op i mit tårn for at udøse min sjæl til Gud på grund af mit hjertes store sorg over jeres synder?
15 Og på grund af min sorg og mine klageråb har I forsamlet jer og undrer jer; ja, I har stor grund til at undres; ja, I har undret jer, fordi I har givet djævelen lov til at få denne store magt over jeres hjerter.
16 Ja, hvorledes kunne I give efter for hans tillokkelser, som søger at styrte jeres sjæle i evig elendighed og uendelig pine?
17 O, omvend jer, omvend jer! Hvorfor vil I dø? Vend jer, vend jer til Herren jeres Gud! Hvorfor har han forladt jer?
18 Det er fordi I har forhærdet jeres hjerter; ja, I vil ikke lytte til den gode hyrdes røst, og I har bragt hans vrede over jer.
19 Og se, i stedet for at samle jer vil han sprede jer, så at I, medmindre I omvender jer, skal blive til føde for hunde og vilde dyr.
20 O, hvor kunne I glemme jeres Gud på jeres befrielsesdag?
21 Men se, det er for vindings skyld, for at blive prist af menneskene, ja, for at kunne få guld og sølv. Og I har sat jeres hu til rigdom og denne verdens ting, og derfor myrder I, plyndrer, stjæler og bærer falskt vidnesbyrd mod jeres næste og begår al slags ugudelighed.
22 Og af denne grund skal ve komme over jer, medmindre I omvender jer. For dersom I ikke vil omvende jer, skal denne store by og ligeledes alle de store byer, som er rundt omkring ivort ejendomsland, blive taget fra jer, så at I ikke skal kunne finde nogen steder at være i dem; for se, Herren vil ikke skænke jer styrke, som han hidtil har gjort, til at modstå jeres fjender.
23 For så siger Herren: Jeg vil ikke vise de onde min styrke, den ene mere end den anden, undtagen dem, der ovender sig fra deres synder og giver agt på mine ord; derfor, brødre, ønsker jeg, at I skal indse, at det skal blive bedre for lamaniterne end for jer, medmindre I omvender jer.
24 For de er retfærdigere end I, for de har ikke syndet mod den store kundskab, I har modtaget; derfor vil Herren være nådig mod dem, ja, han vil forlænge deres dage og formere deres afkom, medens I vil blive helt udryddet, medmindre I omvender jer.
25 Ja, ve jer på grund af den store vederstyggelighed, som er kommet iblandt jer, og som I har sluttet jer til, ja, til den hemmelige bande, som blev oprettet af Gadianton.
26 Ja, ve skal komme over jer på grund af den stolthed, som I har ladet trænge ind i hjertet, og som har hævet jer over det, der er godt på grund af jeres overordentlig store rigdom.
27 Ja, ve jer på grund af jeres ugudelighed og jeres vederstyggeligheder.
28 Og dersom I ikke omvender jer, skal I omkomme, ja, jeres lande skal endog blive taget fra jer, og I skal blive udryddet af jorden.
29 Se, jeg siger ikke af mig selv, at disse ting skal ske, for det er ikke af mig selv, at jeg ved disse ting; men jeg ved, at disse ting er sande, fordi Gud Herren har kundgjort dem for mig; derfor vidner jeg, at det skal ske således.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3