Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
Pahorans den anden bliver overdommer og myrdes af Kishkumen - Pacumeni overtager dommerembedet - Coriantumr leder de lamanitiske hære, indtager Zarahemla og slår Pacumeni ihjel - Moronihah slår lamaniterne og genindtager Zarahemla og Coriantumr bliver dræbt.
1 Og se nu, det skete, at i begyndelsen af det fyrretyvende år af dommernes regering over Nephis folk opstod der en alvorlig strid blandt nephiterne.
2 For se, Pahoran var død og gået al kødets gang; derfor opstod der en alvorlig strid om hvem af dem der skulle have dommerembedet blandt brødrene, som var Pahorans sønner.
3 Navnene på dem, der stredes om dommerembedet, og som ligeledes fik folket til at strides, var: Pahoran, Paanchi og Pacumeni.
4 Dette er ikke alle Pahorans sønner, (for han havde mange), men det er dem, der stredes om dommerembedet, derfor foranledigede de tre opdelinger blandt folket.
5 Dog skete det, at Pahoran ved folkets stemme blev valgt til at være overdommer og regent over Nephis folk.
6 Og det skete, at da Pacumeni så, at han ikke kunne få dommerembedet, sluttede han sig til folkets stemme.
7 Men se, Paanchi og den del af folket, der ønskede, at han skulle være deres regent, blev meget vrede; derfor ville han ved smiger forføre disse folk til at gøre oprør mod deres brødre.
8 Og det skete, at medens han var i færd med at gøre dette, blev han pågrebet og stillet for en domstol i overensstemmelse med folkets stemme og dømt til døden; for han havde gjort oprør og forsøgt at fratage folket dets frihed.
9 Nu så den del af folket, der ønskede at få ham til regent, at han var dømt til døden, derfor blev de meget ophidset; og se, de sendte en vis Kishkumen lige til Pahorans dommersæde, og myrdede Pahoran, mens han sad på dommersædet.
10 Og han blev forfulgt af Pahorans tjenere; men se, så hurtig var Kishkumens flugt, at ingen kunne indhente ham.
11 Og han gik til dem, sem havde sendt ham, og de indgik alle en pagt, ja, de svor ved deres evige Skaber, at de ikke ville fortælle noget menneske, at Kishkumen havde myrdet Pahoran.
12 Derfor blev Kishkumen ikke genkendt blandt Nephis folk, for han var forklædt, da han myrdede Pahoran. Og Kishkumen og den bande, som havde gjort pagt med ham, blandede sig med folket således, at de ikke alle kunne findes; men alle, der blev fundet, blev dømt til døden.
13 Og se nu, Pacumeni blev nu ved folkets stemme valgt til overdommer og regent over folket og til at regere i sin broder Pahorans sted; og det var i overensstemmelse med hans ret. Og alt dette skete i det fyrretyvende år af dommernes regering, og det tog slut.
14 Og det skete, at i det en og fyrretyvende år af dommernes regering samlede lamaniterne en talrig hær af mænd, og bevæbnede dem med sværd og med sabler og med buer og med pile, og med hjelme og med brystplader og med alle slags skjolde.
15 Og de kom igen ned for at føre krig mod nephiterne. Og de anførtes af en mand ved navn Coriantumr; og han var af Zarahemlas slægt og havde udskilt sig fra nephiterne, og han var en stor og en mægtig mand.
16 Derfor antog lamaniternes konge, hvis navn var Tubaloth, og som var en søn af Ammoron, at Coriantumr, som var en mægtig mand, kunne stå sig imod nephiterne med sin styrke og også med sin store visdom, således at ved at udsende ham, ville han få magt over nephiterne.
17 Derfor æggede han dem til vrede og han samlede sine hære og udpegede Coriantumr som anfører for dem, og han lod dem drage ned til Zarahemlas land for at kæmpe med nephiterne.
18 Og det skete, at på grund af den megen strid og den megen kiv i regeringen havde de ikke beholdt tilstrækkeligt med vagter i Zarahemlas land; for de havde ment, at lamaniterne ikke ville vove at trænge ind i landets indre og angribe den store by Zarahemla.
19 Men det skete, at Coriantumr drog frem i spidsen for sin talrige skare og angreb byens indbyggere; og deres march foregik med så stor hast, at nephiterne ikke fik tid til at samle deres hære.
20 Derfor nedhuggede Coriantumr vagten ved byporten og drog ind i byen med hele sin hær, og de dræbte alle, som satte sig op imod dem, og således satte de sig i besiddelse af hele byen.
21 Og det skete, at Pacumeni, som var overdommer, flygtede for Coriantumr lige til byens mure. Og det skete, at Coriantumr kastede ham mod muren, så han døde. Og således endte Pacumeni sine dage.
22 Da nu Coriantumr så, at han var i besiddelse af byen Zarahemla og så, at nephiterne flygtede for dem, og at nogle blev dræbt og andre blev pågrebet og kastet i fængsel, og at han var kommet i besiddelse af den stærkeste fæstning i hele landet, fattede han mod i hjertet, så han stod i begreb med at gå imod hele landet.
23 Og han forblev ikke i Zarahemlas land, men han drog frem med en stor hær mod byen Overflødigheden; for det var hans hensigt at gå frem og slå sig igennem med sværdet for at kunne indtage de nordlige dele af landet.
24 Og eftersom han mente, at deres største styrke var midt i landet, drog han frem og levnede dem ikke nogen tid til at samle sig undtagen i små enheder; og på denne måde overfaldt han dem og slog dem til jorden.
25 Men se, denne Coriantumrs march gennem landets indre skaffede Moronihah stor fordel over dem, uagtet det store antal nephiter, der var blevet dræbt.
26 Thi se, Moronihah havde ment, at lamaniterne ikke vovede at komme ind i midten af landet, men at de ville angribe byerne rundt om ved grænserne, som de havde gjort hidtil; derfor havde Moronihah sørget for, at deres stærke hære skulle beskytte disse dele rundt omkring ved grænserne.
27 Men se, lamaniterne frygtede ikke, som han havde troet, men de var kommet ind i landets indre og havde indtaget hovedstaden, som var byen Zarahemla, og drog gennem de vigtigste dele af landet og dræbte folket for fode, både mænd, kvinder og børn og indtog mange byer og fæstninger.
28 Men da Moronihah havde opdaget dette, sendte han øjeblikkelig Lehi ud med en hær for at standse dem, førend de kom til Overflødighedens land.
29 Og dette gjorde han; og han mødte dem, førend de kom til Overflødighedens land og kæmpede med dem, så de begyndte at trække sig tilbage mod Zarahemlas land.
30 Og det skete, at Moronihah mødte dem på tilbagetoget og gik til kamp mod dem, så der opstod et meget blodigt slag; ja, mange blev dræbt, og blandt dem, der blev dræbt, fandtes også Coriantumr.
31 Og se, lamaniterne kunne ikke trække sig tilbage ad nogen vej, hverken mod nord eller syd, øst eller vest, for de var omringede på alle sider af nephiterne.
32 Og således havde Coriantumr kastet lamaniterne ind i nephiternes midte, så de var i nephiternes vold; han selv blev dræbt, og lamaniterne overgav sig i nephiternes hænder.
33 Og det skete, at Moronihah iger satte sig i besiddelse af byen Zarahemla og lod de lamaniter, der var taget til fange, forlade landet i fred.
34 Og således endte det en og fyrretyvende år af dommernes regering.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3