Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 50
Moroni befæster grænsen mellem Zarahemlas land og Nephis land --- Morianton planlægger at besætte landet mod nord --- Han bliver dræbt af Teancum --- Pahoran efterfølger Nephihah.
1 MEN Moroni holdt ikke op med at træffe forberedelser til krig eller til at forsvare sit folk mod lamaniterne; thi i begyndelsen af det tyvende år af dommernes regering lod han sine hære begynde at opkaste jordvolde rundt om alle byerne i hele landet, som var i nephiternes besiddelse.
2 Og ovenpå disse volde lod han lægge tømmer, hvoraf han opførte brystværn i et menneskes højde omkring byerne.
3 Og på disse brystværn lod han rejse stærke og høje palisader.
4 Og han lod opføre tårne, hvorfra man kunne se ud over disse palisader; og han lod indrette et værn på disse tårne, så at lamaniternes sten og pile ikke kunne gøre dem nogen skade.
5 Og de var således indrettet, at de kunne kaste sten fra toppen deraf, som de ville og havde styrke til og dræbe dem, der ville forsøge at nærme sig byens mure.
6 Således opførte Moroni stærke fæstningsværker omkring hver by i hele landet mod fjendens angreb.
7 Og Moroni lod sine tropper drage ud i den østlige ørken; og de drev alle de lamaniter, som var i den østlige ørken, ind i deres eget land, som lå syd for Zarahemlas land.
8 Og Nephis land strakte sig i lige linie fra det østlige til det vestlige hav.
9 Og da Moroni havde drevet alle lamaniterne ud af den østlige ørken, som lå nord for deres egne besiddelser, lod han indbyggerne i Zarahemlas land og i landet rundt omkring gå ud i den østlige ørken og tage landet i besiddelse helt ned til kysten.
10 Og han opstillede også tropper mod syd på grænsen af deres besiddelser og lod dem opføre fæstninger for at beskytte deres tropper og folk mod deres fjender.
11 Og således afskar han lamaniterne fra alle deres fæstningsværker i den østlige ørken, ja, og ligeledes mod vest og befæstede grænselinien mellem nephiterne og lamaniterne, mellem Zarahemlas land og Nephis land, som gik fra det vestlige hav forbi udspringet af floden Sidon; og nephiterne havde hele landet mod nord efter behag, ja, alt det land, der lå nord for Overflødighedens land, således som det behagede dem.
12 Og således søgte Moroni med sin hær, der voksede daglig på grund af den sikkerhed og beskyttelse, som hans værker gav dem, at afskære lamaniternes styrke og magt fra deres besidelser, så at de ikke kunne have nogen magt over nephiternes land.
13 Og nephiterne begyndte at grundlægge en by, som de kaldte Moroni; og det var ved det østlige hav mod syd nær ved grænsen til lamaniternes besidelser.
14 Og de begyndte også at anlægge en by mellem byen Moroni og byen Aaron, idet den lå op til Moronis og Aarons grænser, og de gav byen eller landet navnet Nephihah.
15 Og i det samme år begyndte de også at bygge mange byer mod nord, også en by på særegen måde, som de kaldte Lehi, som lå mod nord på grænsen til kysten.
16 Og således endte det tyvende år.
17 Og under disse lykkelige forhold levede Nephis folk i begyndelsen af det en og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk.
18 Og de gjorde stor fremgang og blev meget rige; ja, de formeredes og blev stærke i landet.
19 Og således ser vi, hvor barmhjertige og retfærdige alle Herrens handlinger er i opfyldelsen af alle hans ord til menneskenes børn; ja, vi kan se, at hans ord bliver bekræftet, som han talte til Lehi, da han sagde:
20 Velsignet er du og dine børn, og de skal blive velsignet. Såfremt I holder mine bud, skal det gå jer vel i landet. Men dersom I ikke vil holde mine bud, skal I blive udelukket fra mit ansigt.
21 Og vi ser, at disse forjættelser til Nephis folk er blevet opfyldt; thi det har været deres trætter og stridigheder, deres myrden og plyndren, deres afgudsdyrkelse, horeri og vederstyggeligheder, som fandtes hos dem, der påførte dem krig og ødelæggelse.
22 Og de, der var tro til at holde Herrens bud, blev altid befriet, medens tusinder af deres ugudelige brødre overgaves til trældom eller til at omkomme ved sværdet eller til at nedsynke i vantro og blandes med lamaniterne.
23 Men der havde aldrig siden Nephis dage været en lykkeligere tid blandt Nephis folk end i Moronis dage; ja, netop på denne tid af det en og tyvende år af dommernes regering.
24 Og både det to og tyvende og tre og tyvende år af dommernes regering endte i fred.
25 Og i begyndelsen af det fire og tyvende år af dommernes regering ville der også have hersket fred blandt Nephis folk, hvis ikke der havde fundet en trætte sted mellem dem angående Lehis land og Moriantons land, som grænsede op til Lehis land; og begge grænsede til havet.
26 Men folket, som beboede Moriantons land, tilegnede sig en del af Lehis land; derfor begyndte der at opstå en heftig strid mellem dem, så folket i Morianton greb til våben mod deres brødre, og de var besluttede på at slå dem ned med våbenmagt.
27 Men folket, som beboede Lehis land, flygtede til Moroni lejr og bad ham om hjælp; thi de havde ikke uret.
28 Og da folket i Morianton, der anførtes af en mand, hvis navn var Morianton, opdagede, at folket i Lehi var flygtet til Moronis lejr, blev de meget bange for, at Moronis hær skulle komme og ødelægge dem.
29 Derfor overtalte Morianton dem til at flygte til det nordlige land, hvor der fandtes meget vand og tage det i besiddelse.
30 Og de ville have bragt denne plan til udførelse, hvad der ville have været meget beklageligt; men Morianton, som var en meget hidsig mand, blev vred på en af sine tjenerinder og faldt over hende og slog hende hårdt.
31 Og hun flygtede og kom over til Moronis lejr og fortalte Moroni alt om denne sag og om deres hensigter med hensyn til at flygte til landet mod nord.
32 Moroni frygtede for, at folket, som boede i Overflødighedens land, skulle lytte til Moriantons ord og forene sig med hans folk, og at han således skulle komme i besiddelse af disse dele af landet, hvad der ville skabe sørgelige følger for Nephis folk, ja, følger, der ville føre til tab af deres frihed.
33 Derfor sendte Moroni tropper med deres lejr for at standse Moriantons folk i deres flugt og forhindre dem i at flygte til det nordlige land.
34 Men de indhentede dem, ikke, førend de var kommet til grænsen af Ødelæggelsens land; og dér standsede de dem ved det snævre pas, som ved havet fører ind til det nordlige land, ja, ved havet mod vest og mod øst.
35 Og den hær, der var sendt af Moroni, og som anførtes af en mand, hvis navn var Teancum, mødte Moriantons folk; og da de blev opflammet af Moriantons ugudelighed og smiger, var de så hårdnakkede, at der opstod et slag mellem dem, i hvilket Teancum dræbte Morianton, slog hans hær og tog den til fange og vendte tilbage til Moronis lejr. Og således endte det fire og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk.
36 Således blev Moriantons folk ført tilbage. Og på deres løfte om at holde fred blev de genindsat i Moriantons land, og der blev indgået en overenskomst mellem dem og Lehis folk, som ligeledes fik deres land igen.
37 Og i det samme år, da der var genoprettet fred blandt Nephis folk, skete det, at Nephihah, den anden overdommer, døde efter at have beklædt dommerembedet med fuldkommen retskaffenhed for Gud.
38 Alligevel havde han nægtet Alma at modtage de optegnelser og de ting, der af Alma og hans fædre blev anset for at være meget hellige; derfor havde Alma overdraget dem til sin søn Helaman.
39 Nephihahs søn blev udpeget til at beklæde dommersædet i sin faders sted; ja, han blev udnævnt til overdommer og statholder over folket ved edsaflæggelse og en hellig handling, at han ville dømme retfærdigt og opretholde freden og folkets frihed og indrømme dem deres hellige rettighed til at dyrke Herren deres Gud, ja, til at understøtte og forsvare Guds sag alle sine dage og bringe de ugudelige til dom for deres forbrydelser.
40 Hans navn var Pahoran. Og Pahoran beklædte faderens dommersæde og begyndte regeringen over Nephis folk i slutningen af det fire og tyvende år.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3