Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 35
Nephitiske missionærer trækker sig tilbage til Jershons land --- Deres zoramitiske omvendte, der er drevet ud af deres eget land, slutter sig igen til dem --- Krigsforberedelser.
1 OG EFTER at Amulek havde talt disse ord, trak de sig tilbage fra mængden og kom over til Jershons land.
2 Og resten af brødrene kom også over til Jershons land, efter at de havde prædiket ordet for zoramiterne.
3 Og efter at den mere ansete del af zoramiterne havde rådført sig med hinanden om ordet, der var blevet prædiket for dem, blev de vrede på grund af ordet, thi det ødelagde deres håndtering; derfor ville de ikke give agt derpå.
4 Og de sendte bud til folket i hele landet og samlede dem sammen, og de rådførte sig med dem om ordet, der var blevet talt.
5 Og deres ledere, præster og lærere lod ikke folket vide noget om deres hensigter; derfor fandt de i hemmelighed ud af folkets mening.
6 Og da de havde fundet ud af hele folkets tanker, blev de, der havde kunnet lide de ord, som Alma og hans brødre havde talt, drevet ud af landet; og det var mange, og de kom også over til Jershons land.
7 Og Alma og hans brødre betjente dem.
8 Og zoramiterne blev vrede på Ammons folk, som var i Jershon, og zoramiternes øverste regent, der var en meget ugudelig mand, sendte bud over til Ammons folk og forlangte, at de skulle uddrive alle dem af landet, som kom over til dem fra zoramiterne.
9 Og han udslyngede mange trusler mod dem. Men Ammons folk frygtede ikke for deres ord; derfor uddrev de dem ikke, men de tog imod alle de fattige zoramiter, der kom over til dem; og de plejede dem og klædte dem og gav dem land til ejendom, og de betjente dem i forhold til deres trang.
10 Og dette vakte zoramiternes vrede mod Ammons folk, og de begyndte at blande sig med lamaniterne og opæggede ligeledes dem til vrede mod Ammons folk.
11 Og således begyndte zoramiterne og lamaniterne at træffe forberedelser til krig mod Ammons folk og ligeledes mod nephiterne.
12 Og således endte det syttende år af dommernes regering over Nephis folk.
13 Og Ammons folk drog ud af Jershons land og kom over til Meleks land og gav plads i Jershons land for nephiternes hære, så de kunne kæmpe med lamaniternes og zoramiternes hære, og således begyndte en krig mellem lamaniterne og nephiterne i det attende år af dommernes regering; og der skal senere gives en beretning om deres krige.
14 Og Alma, Ammon og deres brødre samt Almas to sønner vendte tilbage til Zarahemlas land efter at have været redskaber i Guds hånd til at bringe mange zoramiter til omvendelse; og så mange, der blev omvendt, blev uddrevet af landet; men de havde fået land til ejendom i Jershons land, og de havde grebet til våben for at forsvare sig selv, deres hustruer, deres børn og deres besiddelser.
15 Og Alma var bedrøvet over sit folks ugudelighed, ja, over de krige og blodsudgydelser og uenigheder, der herskede blandt dem; og eftersom han havde været ude for at forkynde ordet eller sendt andre for at forkynde ordet til hele folket i hver by og så, at folkets hjerter begyndte at forhærdes, og at de begyndte at blive forarget over ordets strenghed, blev han meget bedrøvet.
16 Derfor lod han sine sønner samles, for at han kunne give dem, hver især, befaling angående de ting, der hører under retfærdighed. Og vi har en beretning om de befalinger, som han gav dem i overensstemmelse med hans egen optegnelse.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3