Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
Virkningen af kong Benjamins tale - Folket omvender sig og indgår pagt med Kristus og kaldes ved hans navn.
1 * Og da kong Benjamin således havde talt til sit folk, sendte han følere ud, da han ønskede at få at vide af folket selv, om de troede de ord, han havde talt til dem.
2 Og de råbte alle med een røst og sagde: Ja, vi tror alle de ord, du har talt til os, og vi ved også, at der ligger sikkerhed og sandhed bag dem ved Herren, den Almægtiges ånd, som har bevirket stor forandring hos os eller i vore hjerter, så at vi ikke mere er tilbøjelige til at gøre ondt, men bestandig gøre godt.
3 Og ved Guds grænseløse godhed og Åndens tilkendegivelser har vi også et klart blik for det tilkommende, og dersom det var nødvendigt, kunne vi profetere om alle ting.
4 Og det er vor tro på det, som vor konge har talt til os, der har bibragt os denne store kundskab, hvori vi fryder os med så stor glæde.
5 Og vi er villige til at indgå; en pagt med vor Gud om, at vi vil gøre hans vilje og være lydige mod hans bud i alt, hvad han befaler os resten af vort liv, at vi ikke skulle bringe en evig straf over os, som er talt ved engelen, og at vi ikke skulle drikke af Guds vredes bæger.
6 Det var de ord, som kong Benjamin ønskede at høre; derfor sagde han til dem: I har talt de ord, jeg ønskede, og pagten, som I har gjort, er en retfærdig pagt.
7 Og på grund af den pagt, I har gjort, skal I kaldes Kristi børn, hans sønner og døtre; thi se, i dag har han født jer åndeligt; thi I siger, at jeres hjerter er forandret ved troen på hans navn; derfor er I født af ham og er blevet hans sønner og døtre.
8 Og under dette navn er I blevet frigjort, og der findes intet andet navn, hvorigennem I kan frigøres. Der er ikke noget andet navn, hvorved frelse kommer; derfor ønsker jeg, at I skal påtage jer Kristi navn, alle I, der har gjort pagt med Gud, at I vil være lydige til jeres livs ende.
9 Og det skal ske, at den, der gør dette, skal findes på Guds højre side, og han skal kende det navn, som han skal kaldes ved, thi han skal kaldes ved Kristi navn.
10 Og det skal ske, at den, der ikke påtager sig Kristi navn, skal kaldes ved et andet navn, og han vil finde sig selv ved Guds venstre side.
11 Og jeg vil også, at I skal huske, at det er det navn, som jeg sagde, jeg ville give jer, og som aldrig skal udslettes uden gennem overtrædelse. Pas derfor på, at I ikke overtræder, at navnet ikke bliver udslettet af jeres hjerte.
12 Jeg siger jer, jeg ønsker at I altid skal huske at have navnet skrevet i hjertet, så I ikke skal blive fundet ved Guds venstre side, men at I måtte høre og kende røsten, som I skal kaldes ved og ligeledes det navn, som han skal kalde jer ved.
13 Thi hvorledes kender en mand den herre, som han ikke har tjent, og som er fremmed for ham og langt borte fra hans hjertes tanker og hensigter?
14 Og atter: Tager en mand et æsel, der tilhører hans næste, og beholder det? Jeg siger nej; han vil end ikke tilstede, at det æder blandt hans flokke, men vil jage det bort og drive det ud. Jeg siger jer, at således skal det være med jer, dersom I ikke kender det navn, som I skal kaldes ved.
15 Derfor ønsker jeg, at I skal være standhaftige og urokkelige, altid rige på gode gerninger, så at Kristus, Herren den almægtige Gud, kan besegle jer som sine, så at I kan komme i himlen, at I kan få evigtvarende salighed og evigt liv gennem hans visdom, kraft, retfærdighed og barmhjertighed, som skabte alle ting i himlen og på jorden, og som er Gud over alt. Amen
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3