Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Ny Testamente - Græsk / Johannes' første brev
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten pånorskLæs teksten pådanskLæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
1 pav o pisteuwn oti ihsouv estin o cristov ek tou yeou gegennhtai kai pav o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou
2 en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou yeou otan ton yeon agapwmen kai tav entolav autou thrwmen
3 auth gar estin h agaph tou yeou ina tav entolav autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin
4 oti pan to gegennhmenon ek tou yeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiv hmwn
5 tiv estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouv estin o uiov tou yeou
6 outov estin o elywn di udatov kai aimatov ihsouv o cristov ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhyeia
7 oti treiv eisin oi marturountev en tw ouranw o pathr o logov kai to agion pneuma kai outoi oi treiv en eisin
8 kai treiv eisin oi marturountev en th gh to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiv eiv to en eisin
9 ei thn marturian twn anyrwpwn lambanomen h marturia tou yeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou yeou hn memarturhken peri tou uiou autou
10 o pisteuwn eiv ton uion tou yeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw yew qeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiv thn marturian hn memarturhken o yeov peri tou uiou autou
11 kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o yeov kai auth h zwh en tw uiw autou estin
12 o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou yeou thn zwhn ouk ecei
13 tauta egraqa umin toiv pisteuousin eiv to onoma tou uiou tou yeou ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion kai ina pisteuhte eiv to onoma tou uiou tou yeou
14 kai auth estin h parrhsia hn ecomen prov auton oti ean ti aitwmeya kata to yelhma autou akouei hmwn
15 kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeya oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou
16 ean tiv idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh prov yanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiv amartanousin mh prov yanaton estin amartia prov yanaton ou peri ekeinhv legw ina erwthsh
17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou prov yanaton
18 oidamen oti pav o gegennhmenov ek tou yeou ouc amartanei all o gennhyeiv ek tou yeou threi eauton kai o ponhrov ouc aptetai autou
19 oidamen oti ek tou yeou esmen kai o kosmov olov en tw ponhrw keitai
20 oidamen de oti o uiov tou yeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhyinon kai esmen en tw alhyinw en tw uiw autou ihsou cristw outov estin o alhyinov yeov kai h zwh aiwniov
21 teknia fulaxate eautouv apo twn eidwlwn amhn
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3